Nguyễn Thị Bình

Với thầy Trần Hữu Tá

Nguyễn Thị Bình Tốt nghiệp Đại học, do làm luận văn về truyện ngắn Lỗ Tấn, tôi được chọn giữ lại làm cán bộ…

Luận cứ khoa học cho việc đề xuất chủ trương, chính sách phát triển giáo dục phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu và đầy đủ (kỳ 4)

Chương năm Kiến nghị:  Cải cách để chấn hưng và phát triển               I. CCGD là yêu cầu tất yếu                         Những yếu…

Luận cứ khoa học cho việc đề xuất chủ trương, chính sách phát triển giáo dục phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu và đầy đủ (kỳ 2)

Chương hai Cơ sở thực tiễn: thực trạng giáo dục                I. Nhận định chung                Sau hai mươi năm đổi mới, mạng lưới…