Chính ph? Tình c? (k? 6)

Yves Sintomer

Nguy?n Quang A d?ch

image_thumb[3]_thumb[1]

1. S? Bi?n m?t c?a s? Rt Th?m trong Chnh tr?: M?t B ?n L?ch s?

T? cc cu?c cch m?ng Anh trong th? k? th? m??i su ??n cc cu?c cch m?ng M? v Php vo cu?i th? k? th? m??i tm, m?t tr?t t? chnh tr? m?i ? n?i ln, m?t tr?t t? lin k?t v?i s? ln c?a chnh ph? ??i di?n. Trong th?i k? ny, khng phong tro hay ??ng chnh tr? l?n no ? ku g?i dng rt th?m nh? m?t d?ng c? chnh tr?. Trong vi vng, nh? Th?y S? hay d??i ?? ch? Ty Ban nha trong cu?c Chi?n tranh Bn ??o ch?ng l?i Php, di s?n c?a s? rt th?m ? v?n cn trong khi ???c c?i cch ?? th?a mn cc ?i h?i m?i. Tuy v?y, ngay c? trong cc vng ? s? th?c hnh cu?i cng ? bi?n m?t trong vng vi n?m hay, t?i ?a, vi th?p nin. T?i cc n??c khc, s? ch?n b?ng b?c th?m bi?n m?t h?u nh? hon ton kh?i chnh tr?, cn l?i ch? trong cc tr??ng h?p bn l? nh? khi quy?t ??nh gi?a hai ?ng vin nh?n ???c chnh xc cng s? phi?u trong m?t cu?c b?u c?. Trong s? cc h?u qu? khc, s? th? ch? ha t? t? c?a chnh ph? ??i di?n ? c ngh?a r?ng s? rt th?m ???c xem nh? m?t tn d? c?a qu kh? xa xi. S? chuy?n ti?p t? s? b? phi?u ?? tiu chu?n ti s?n ??n quy?n b?u c? nam gi?i v r?i ??n quy?n b?u c? ph? qut m?t s? ti?n ha m ? ??a ??n m?t s? dn ch? ha th?t c?a h? th?ng chnh tr? ? khng khi ph?c l?i tnh ??i chng c?a s? rt th?m cho s? ch?n cc quan ch?c chnh ph?.

Bernard Manin (1997) l ng??i ??u tin nu b?t s? ??t gy l?n ny trong truy?n th?ng lu ??i c?a t? t??ng v th?c hnh c?ng ha m?t s? ??t gy b? qun ??n m?c cc quan ch?c ???c bu th? k? th? hai m??i m?t ? th??ng go tht t?i gi?t ng??i ??m mu khi b?t k? ai g?i vi?c l?i ??a s? ch?n b?ng b?c th?m vo. S? gi?i thch c?a Manin v? s? thay ??i ny g?m hai ph?n. Th? nh?t, cho ??n cc th?p nin ngay tr??c cch m?ng Php v M?, nh?ng ng??i nghi?n ng?m cc cu h?i v? cai qu?n ? coi l nghi?m nhin r?ng s? ch?n b?ng b?c th?m ? dn ch? h?n v b?u c? ? qu t?c h?n. Th? nh?ng trong th? k? th? m??i tm, nh?ng ng??i Cha L?p qu?c ? mu?n m?t ch? ?? qu t?c b?u c?, khng ph?i m?t n?n dn ch?; nh? th? h? ? th?ng nh?t ch?n b?u c? khi ??t n?n t?ng th? ch? cho s? ch?n cc quan ch?c chnh ph?. L l? th? hai c?a Manin l s? ln c?a lu?t t? nhin v quan ni?m v? ?ng thu?n ? lm cho s? rt th?m t chnh ?ng h?n, thay vo ? cung c?p m?nh ??t mu m? cho cc cu?c b?u c? pht tri?n.

Nh?ng ng??i bnh v?c s? rt th?m th? k? th? hai m??i m?t th??ng cho r?ng c m?t s? bi?n minh l?ch s? cho s? dng ch?n b?ng b?c th?m nhn danh n?n dn ch? th?t. Tuy v?y, nh?ng s? miu t? chng ti trnh by trong cc Ch??ng 1 v 2 thch th?c s? h?p l? c?a chuy?n k? ny, v v? m?t l?ch s?, s? rt th?m ph?n l?n ? lin k?t v?i ch? ?? qu t?c phn ph?i h?n l v?i n?n dn ch? vo ?m tr??c c?a cc cu?c cch m?ng M? v Php. Ngoi ra, l l? ny khng gi?i thch v sao cc di?n vin dn ch? ? khng ku g?i ch?p nh?n s? ch?n b?ng b?c th?m nh? m?t c? ch? ??c quy?n. Tnh hnh ny d??ng nh? ??u l? n?u chng ta xt r?ng cc nh cch m?ng th? k? th? m??i tm ? th?m nhu?n v?n ha th?i C? v truy?n th?ng c?ng ha nhi?u ng??i ? ??c Aristotle, Plato, Livy, v Machiavelli v m?t khc ? quy?t tm l?t ?? t?ng l?p qu t?c c?a Ch? ?? C? x?a. Ngoi ra, cc c? ch? chnh tr? cho vi?c rt th?m ? t?n t?i r?i, nh? ???c tnh hnh l?ch s? Th?y s? chng ta phn tch ? Ch??ng 2 lm ch?ng. H?n n?a, s? rt th?m ? l m?t d?ng c? c?t y?u ?? t?o thnh cc b?i th?m ?on, m t?m quan tr?ng c?a chng ? m? r?ng ? ?t sau cc cu?c cch m?ng ni trn. Nh? th?, s? b ?n v?n cn: V sao s? rt th?m ? nhanh chng bi?n m?t sau hng th? k? th?c hnh r?ng ri, vo lc khi cc ?i h?i c?ng ha m?i ginh ???c s? h?p d?n h?n bao gi? h?t? Lm sao ng??i ta c th? gi?i thch s? rt th?m trong chnh tr? b? lu m? hon ton?

M?T S? PHN K? L?N GI?A TRUNG QU?C V PH??NG TY

Cu h?i ny cng kh hi?u h?n n?u chng ta xt r?ng ? Trung Qu?c, s? dng rt th?m chnh tr? ? c m?t tu?i th? ?ng ch t? 1594 ??n 1911. Trong m?t t?ng quan ti gi?i, Pierre-Etienne Will (2020) cho th?y r?ng vi?c rt th?m ? tr? thnh m?t ph?n quy?t ??nh c?a h? th?ng chnh tr? Trung Qu?c trong cu?i th? k? th? m??i su, khi n cho php phn ph?i cc ch?c v? gi?a cc quan ch?c c?p cao ???c ch?n qua cc cu?c thi ?nh (imperial examination). Vi?c rt th?m ? ko di cho ??n ??u th? k? th? hai m??i, lu sau khi n ? bi?n m?t kh?i chnh tr? ? ph??ng Ty. T? gc nhn ny, chng ta c th? ni v? m?t s? phn k? l?n gi?a Trung Qu?c v ph??ng Ty, ?? di?n gi?i m?t t? ng? tm th?y trong nh?ng nghin c?u l?ch s? kinh t? (Pomeranz 2001). Chng ta c th? hi?u s? pht tri?n ny nh? th? no?

Cc cu?c Thi ?nh v s? Rt th?m ? Trung Qu?c (15941911)

Tr?ng thi hi?n th?i c?a thu?t chp s? c v? g?i r?ng tr??c 1594 (t?c l vi th?p nin tr??c s? k?t thc c?a Tri?u Minh, 13681644), s? rt th?m cc php quan ???c th?c hi?n thi tho?ng nh?ng khng c h? th?ng. Ch? y?u trong l?nh v?c bi ton m ? c m?t s? thc ??y m?nh ?? duy l ha s? dng may r?i. Vi?c rt th?m (?? nim c?u) ?? ch?n cc quan t? cc danh sch ?ng vin ?? tiu chu?n tuy nhin ???c ch?ng th?c trong cc ngu?n c? x?a, ?ng ch ? t?nh Chi?t Giang (Zhejiang) trong tri?u Nguyn (12791368) v vo ??u tri?u Minh. Mu?n h?n, s? rt th?m ???c ch?p nh?n khng lin t?c ?? ch?n cc th? k c?p cao v m?t s? quan ch?c b?, c?ng nh? ?? phn cc sinh vin hong ?? (imperial student) ??n cc vng khc nhau n?i h? hon t?t s? h?c ngh? c?a h? (Will 2020). Ci ch?c l v d? n?i ti?ng nh?t v? s? rt th?m chnh tr? ? Trung Qu?c c th? th?y trong B?n N??c (??? Th?y H? Truy?n), m?t ti?u thuy?t Trung hoa th? k? th? m??i b?n ???c cho l c?a Shi Naian (??? Thi N?i Am). ???c xem l m?t trong B?n Ti?u thuy?t C? ?i?n V? ??i c?a v?n ha Trung hoa c? x?a, ti?u thuy?t ???c vi?t b?ng ti?ng Trung th? ng? h?n l ti?ng Trung kinh ?i?n. N d?a vo nh?ng k? cng c?a T?ng Giang (Song Jiang ??) s?ng ngoi vng php lu?t v 108 b?n c?a ng, 36 v? sao Thin C??ng [B?c ??u] (?????) v 72 v? ??a St (??? ??). Nhm gi?c ny ? ho?t ??ng trong vng Hoi Nam (Huainan) t?i mi?n trung-b?c c?a t?nh An Huy, ? ?ng Trung Qu?c, v cu?i cng ? ??u hng chnh ph? nh T?ng trong n?m 1121. Ti?u thuy?t k? cu chuy?n v? T?ng Giang tr? thnh th? lnh nh? th? no c?a Ni L??ng (?? L??ng S?n), thnh tr c?a qun n?i d?y, sau ci ch?t c?a Tri?u Ci (Chao Gai ??), th? l?nh ??u tin c?a nhm. Nh?m ?? ch?n ng??i k? nhi?m c?a Tri?u Ci, cc phi?n qun ? quy?t ??nh ti?n hnh dng m?t s? k?t h?p c?a rt th?m v ??c h?nh qun s?. T?ng Giang v m?t k? ngoi vng php lu?t khc, L? Tu?n Ngh?a (Lu Junyi ???), ? rt ng?u nhin cc m?nh gi?y ?? ch?n chi?n tr??ng ch?ng l?i k? th. Ng??i chi?n th?ng ??u tin s? tr? thnh th? l?nh. Thin m?nh (??), t?c l, m?nh tr?i, ? cho T?ng Giang huy?n ?ng Bnh ?? ?nh nhau. ng ? th?ng ??u tin v nh? th? tr? thnh th? l?nh m?i c?a nhm (Sh? 2010, ch??ng LXIX).

Cc v d? nh? v?y, v th?c t? r?ng s? rt th?m t? lu ? l m?t thnh ph?n quan tr?ng c?a v?n ha bnh dn Trung hoa, cho bi?t r?ng vi?c rt th?m (cheqian, ?? xi?t thim) ? l c? m?t truy?n th?ng v m?t ngu?n l?c k? thu?t, m T?n Phi D??ng (Sun Peiyang (?? ?, 15321614) ? c th? khai thc khi ng lm th??ng th? B? L?i (??ng ??u B? Nhn s?) trong n?m 1594 v ? c?i cch tri?t ?? s? ch? ??nh cc cng ch?c c?p cao kh?p cc t?nh khc nhau c?a ?? ch?. Lc ?, Trung Qu?c ? l n??c lnh ??o kinh t? v chnh tr? c?a th? gi?i. B? my nh n??c c?a n ? v song: N ???c c?u trc b?i s? tuy?n m? cc cng ch?c c?p cao v c?p d??i d?a vo thi c?. Nh? chng ti ? nh?c ??n trong Ch??ng 1, h? th?ng ny ch? ???c nh?p kh?u vo ph??ng Ty mu?n h?n nhi?u. H?n n?a, nh n??c Trung qu?c trong hng th? k? ? d?a vo m?t h? th?ng t?nh, theo ? cc th?ng ??c t?nh ???c Hong ?? c? t?i nh?ng ch? m h? khng xu?t x? t? ?, nh?m ?? trnh s? hnh thnh cc quan h? b?o tr? lu di hay cc b l?. V cng l do, cc cng ch?c ? ph?i thay ??i v? tr sau m?t vi n?m. H?n n?a, ? khng c t?ng l?p qu t?c cha truy?n con n?i. H? th?ng ny r rng ? hi?n ??i, hon ton khc v?i cc c?u trc phong ki?n v ?i tr??c xa h? th?ng u chu t??ng ?ng c?a n.

S? ?o?n tuy?t v?i ch? ngh?a phong ki?n ? c?ng r rng trong l t??ng Kh?ng gio t?o thnh th?c h? chnh th?ng c?a ch? ??. Cc nh cai tr?, v b?n thn Hong ??, ? l chnh ?ng trong ch?ng m?c h? lm theo m?nh Tr?i (mandate of Heaven) (ti?nmng, ? ? thin m?nh). V? m?t truy?n th?ng, khi ni?m Trung qu?c v? Tr?i (Thin) ? khng g?m m?t th?n c nhn v?i quy?n l?c t? tr?, v s? ?y thc (mandate) m ch? m?t ??nh m?nh ???c chn m?t cch hi ha vo tr?t t? v? tr? m t?t c? con ng??i ph?i tun theo. Hong ?? ? ph?i th? hi?n cc ??c h?nh con ng??i v theo tr?t t? v? tr? (theo con ???ng, hay ??o [?], theo truy?n th?ng ??o gio). Khi m?t nh cai tr? m?t ??o c?a ng, m?t tnh hnh bi?u th? trong cc d?u hi?u nh? cc tai h?a thin nhin v s? n?i lo?n con ng??i, v l? ?y ng m?t tnh chnh ?ng c?a ng. Thin m?nh c th? ???c hi?u qua c?m gic c?a nhn dn, v nh cai tr? ? ph?i cai qu?n v?i s? l?u ??n phc l?i c?a h?. V th?, th?c h? ny ? ??i ch?i v?i chnh ph?-t? qu?n, m?t quan ni?m v? cc quy?n con ng??i m ? c th? t?n t?i trong s? ??i l?p v?i nh n??c, hay v?i ch? quy?n nhn dn. N ng? thay vo ? m?t nh cai tr? nhn t? tn tr?ng tr?t t? v? tr?. Tuy v?y, Khng gio nh n??c ? c m?t s? t??ng t? v?i ch? ngh?a c?ng ha Ty ph??ng: N chnh th?c thc ??y s? t?n tm c?a cc quan ch?c cho l?i ch chung nh? ???c hi?n thn b?i nh n??c v cho phc l?i c?a nhn dn, v tri v?i ch? ngh?a b phi, ch? ngh?a b?o tr?, tham nh?ng, v cc l?i ch ??c bi?t.

Nh? ? th? gi?i ph??ng Ty, th?c t? chnh tr? ? cn xa m?i l t??ng. Trong khi n ? h?t s?c hi?u qu? so v?i nh n??c ph??ng Ty, tuy nhin nh n??c Trung qu?c ? b? m m?u tri?u ?nh, tham nh?ng, v cc cu?c ??u tranh chnh tr? ?a d?ng lm xi mn. Cc ch?c v? cng ? l m?t ngu?n chnh c?a danh d?, nh?ng c? c?a l?i nhu?n, v s? c?nh tranh ? kh?c li?t ?? ???c cc ch?c v? t?t nh?t (cng th? c?ng ? ?ng ? cc m?c t?nh v d??i-t?nh). Gi?a m?t b?u khng khi nguy h?i nh? v?y ? cc m?c cao nh?t, T?n Phi D??ng ? c? g?ng ?? thay ??i tri?t ?? cch cc ch?c v? ???c l?p ??y. Thay v b?o t?n h? th?ng truy?n th?ng m ?? cc quy?t ??nh nh? v?y cho B? L?i, ng ? quy?t ??nh r?ng cc ch?c v? s? ???c l?p ??y b?ng vi?c rt th?m (chequian, ?? xi?t thim). C?i cch ? ???c bi?n minh nhn danh tnh cng b?ng v tnh v t? c?a vi?c ra quy?t ??nh (Will 2020, pp. 74ff). V th? ? l v?n ?? ??u tranh ch?ng l?i s? m?t tr?t t? xu?t pht t? tham nh?ng v cc cu?c ??u tranh c nhn hay b phi, v nh?ng s? m?t tr?t t? nh? v?y ? c h?i cho nh n??c v ?i ng??c s? hi ha l t??ng m nh n??c ???c cho l tn tr?ng v thc ??y. Cc ??ng c? c?a T?n ???c gi?i thch nh? sau (Shen 1997, pp. 288289, ???c trch trong Will 2020, p. 309):

Ph??ng php rt th?m t?i B? L?i (Nhn s?) ???c Th??ng th? Tn Ph Bnh [Sun Fuping ???, chnh l Tn Phi D??ng ??? g?i theo huy?n n?i ng sinh] kh?i ??ng g?n ?y. N ? khng t?n t?i ho?c trong th?i c? x?a hay th?i hi?n ??i. Tn ? ln n?m quy?n nh? uy tn lu di c?a ng; ng v T? t??ng Tr??ng (T? Duy, Zhang [si] Wei, ???) m?i ???c b? nhi?m g?n ?y ? tm c? ?? gy s? v?i nhau. ng ? lo v? cc hang chu?t ? trong h? th?ng b? nhi?m m ? l kh ?? bt l?i do s? ki?m sot c?a Tr??ng. B?i v?y ng ? ??a ra ?? xu?t ny, ?? ton b? trch nhi?m [ch? ??nh cc quan ch?c] cho cc mi?ng tre kh. Khi ph??ng php ny ???c th?c hi?n ??u tin, cc quan ch?c ch?u trch nhi?m, ???c mi?n trch nhi?m ?nh gi [cc ?ng vin], ? vui s??ng khng ph?i cn nh?c [v? s? b? nhi?m]; v nh?ng ng??i ???c b? nhi?m m?i, ch?p nh?n cc k?t qu? nh? m?t s?c l?nh c?a Tr?i, ? bnh yn v?i chnh h?. S? th?t v?ng v s? on gi?n ? gi?m m?t cht. ?y l m?t k? ho?ch hon ton t?t.

M?t chi?u ngu?n g?c v? tr? nh? th? ? ?ng gp cho tnh chnh ?ng c?a s? rt th?m ? Trung Qu?c: Vi?c rt th?m ???c cho l ph?n nh m?nh Tr?i. Nh? chng ta ? l?u s?m h?n, ?i?u ny ? khng nh?c ??n s? can thi?p c?a m?t v? th?n c nhn, per se (t? n), m ?ng h?n ??n m?t quan ni?m v? ??nh m?nh phn cho m?i c nhn ch? ?ng c?a h? trong tr?t t? v? tr?. Th?t ?ng ch r?ng trong m?t khung c?nh hon ton khc v?i v hi?n ??i h?n hon c?nh u chu cng th?i, cc l l? chnh ???c dng ?? ??a s? rt th?m vo th?c ra ? kh gi?ng nhau. S? rt th?m ???c ?? xu?t nh? m?t ph??ng ti?n ?? h?n ch? m m?u v tham nh?ng, ?? t?o thu?n l?i cho cc ?ng vin ch?p nh?n cc k?t qu? (b?i v m?t th? t?c v t? ? ???c Tr?i ph chu?n), v ?? gi?m cc s? ci c?. T??ng t?, s? rt th?m ? Trung Qu?c c?ng ? di?n ra gi?a m?t gi?i ng??i h?p m tr??c ? ? ???c xem l x?ng ??ng tr? thnh nh?ng ng??i gi? ch?c v?. S? khc bi?t chnh ? l c? ch? l?a ch?n theo ? s? nh?n ra ny x?y ra: Cc cu?c thi ?nh h?n l s? k?t h?p c?a s? thu n?p v b?u c? ??c tr?ng cho cc h? th?ng u chu.

V? th?c ti?n, s? rt th?m Trung qu?c di?n ra trong hai giai ?o?n: ??u tin, tn c?a m?i ?ng vin ???c ghi trn m?t chi?c ??a tre, m ??n l??t ???c ??t trong m?t ?ng ??a (c l? l m?t ?ng tre), r?i cc tn ???c rt tn ny sau tn khc v r?i m?i ng??i ???c b? nhi?m ph?i rt, trong m?t ?ng th? hai, ??a ?i?m c?a s? b? nhi?m c?a mnh (l?u r?ng s? rt th?m dng ??a ? c?ng l m?t th?c hnh bi ton c? ?i?n ? Trung Qu?c). Ton b? qu trnh ? cng khai; trong tri?u ??i nh Thanh, s? rt th?m x?y ra tr??c Thin An Mn. Ph? thu?c vo th?i k? ???c ni ??n, s? rt th?m ? c th? ???c th?c hi?n ph h?p v?i m?c th? b?c c?a cc ?ng vin (m ph? thu?c vo lo?i cu?c thi [v d? thi h??ng] ? ??) v vi?c lm ???c l?p ??y.

H? th?ng ny ? ?? thnh cng ?? v?n khng thay ??i trong h?n ba th? k?, cho ??n nh?ng ngy cu?i cng c?a ?? ch?. Tuy v?y, nh?ng c?i cch ???c T?n ban hnh mau chng ? v?p ph?i s? ch?ng ??i m?nh m?. ? c ba l l? chnh ch?ng l?i s? rt th?m, k? c? c?a nh?ng ng??i b? thua thi?t nh?t v h? th?ng m?i; cc l l? ny mang c? tnh ph??ng ti?n l?n th?c ch?t (Will 2020). Th? nh?t l vi?c rt th?m ? c th? b? thao tng, v tnh ph?c t?p c?a th? t?c lm n m? ??c v t?o c? h?i cho gian l?n. Nh? ? Venice v n?i khc, nh?ng tin ??n lan truy?n r?ng s? b? nhi?m ny hay n? ? b? gian l?n: M?t s? tr??ng h?p n?i ti?ng n?i tham nh?ng ? qu? th?c ???c pht hi?n v b? tr?ng tr? nghim kh?c ? ch? c?ng c? cc n?i s? ny.[1] L l? th? hai mang tnh th?c d?ng: M?t s? ng??i gim pha cho r?ng s? rt th?m ? khng tnh ?? ??n nh?ng s? khc bi?t vng kh?p ?? ch? Trung hoa. H? th?ng b? nhi?m tr??c ? quen c? cc quan ??n m?t vng m trong ? gia ?nh h? ? khng sinh s?ng, nh?ng ?? gi?ng v?i n?i sinh c?a h? ?? h? v?n hi?u ngn ng? v phong t?c. Vi?c rt th?m ?? l?p cc ch?c v? b? tr?ng khng th? tnh ??n v?n ?? c bi?t ny. M?c d v?n ?? khu v?c c v? ? ???c gi?i quy?t sau m?t th?i gian, n ? ch? ra m?t s? ch? trch c?n b?n h?n, d?a vo s? hi?u qu? v cng tr?ng (merit). Vi?c rt th?m ? c ngh?a l ?i ng??c l?i v?i truy?n th?ng ch?n ?ng ng??i cho ?ng ch?c v? theo ti n?ng v cng tr?ng (Goodrich and Fang 1976, ???c trch trong Will 2020, p. 308). L l? ny ???c chnh khch c ?nh h??ng Vu Th?n H?nh (Yu Shenxing ??? 15451608) ??a ra:

Trong ph?m vi lin quan ??n ti n?ng l?n h?n hay t h?n c?a con ng??i, trong m?i tr??ng h?p c m?t [s? b? nhi?m] thch h?p. Khi ng??i ta xem xt ??a v? c?a h?, trong m?i tr??ng h?p c [m?t v? tr] h?p v?i h?. Khi ng??i ta xem xt s? kh kh?n c?a m?t ch?, trong m?i tr??ng h?p c ng??i thch h?p. Khi ng??i ta xem xt kho?ng cch [gi?a qu qun v n?i nh?m ch?c], trong m?i tr??ng h?p c cc tiu chu?n ?? theo. Nh?ng by gi? t?t c? vi?c ny ???c ?? cho may r?i K? t? th?i c? x?a ti ch?a nghe th?y m?t ph??ng php nh? v?y Ngy nay ng??i ta lun giao [cc ch?c php quan] cho cc sinh vin m v?a b? qu?n o dn th??ng c?a h? l?i ??ng sau. Trong s? h?, t h?n m?t hay hai trong s? m??i ng??i c ???c m?t hi?u bi?t v?ng ch?c v? cc v?n ?? hnh chnh, trong khi tm hay chn l nh?ng ng??i y?u v b?t ti. Bn c?nh ?, m?i ng??i khng ???c ch?n theo ti n?ng c?a h?: ph??ng php ch?n v b? nhi?m c?t ? vi?c rt m?t th? hay th? m?t l??i cu. ??y l cch cc chnh quy?n huy?n r?ng m?t tr?m l [t??ng ???ng c?a m?t h?t] ???c giao cho nh?ng ng??i t?m th??ng v b?t ti. N khng ch? lm h?i nhn dn, cu?i cng n c?ng lm h?i cc quan ch?c. Nh? m?t k?t qu?, cc ??a ph??ng phi?n toi v kh kh?n ?? cai qu?n tr? thnh cc b?y cho cc quan ch?c c?a chng; v trong khi h? thnh cng n?m ny sau n?m khc, nh?ng s? l?m d?ng n?y sinh tr? nn ngy cng nghim tr?ng, ??n ?i?m n?i tr? nn khng th? ?? s?a chng. (Gu 1834, 8:23a, ???c trch trong Will 2020, pp. 317318).

L l? nhn ti ch? ngh?a ny ch?ng l?i s? rt th?m ? l?p l?i nhi?u l?n ? Trung Qu?c trong nh?ng th?p k? ti?p theo; n c?ng tm th?y m?t s? s? t??ng t? ? chu u. B?t ch?p cc ch? trch nh? v?y, m ? c ngh?a r?ng B? L?i th??ng ngy ???c m t? ??c tr?ng nh? B? May r?i, s? th?c hnh rt th?m ? ch? b? ?nh ch? m?t th?i gian ng?n, khi Tri?u Nam Tinh (Zhao Nanxing ??? (15501628)) ???c b? nhi?m lm th??ng th? B? L?i trong n?m 1623. Th?c hnh th?m ch cn ???c m? r?ng ra cc ch?c t quan tr?ng h?n v cho cc s? quan qun ??i vo cu?i tri?u Minh. Tuy v?y, nh? ? th? ? Athens, m?t s? v? tr ? khng ???c rt th?m n?u chng ???c xem l ??c bi?t quan tr?ng, nh?t l trong th?i chi?n hay cc tnh tr?ng kh?n c?p khc. Ng??c v?i Athens, ? Trung Qu?c cc v? tr ??c bi?t ny ???c l?p ??y b?ng s?c l?nh hong ?? h?n l b?ng b?u c?. Khi tri?u Minh ???c tri?u Thanh Mn chu (16441911) k? nghi?p, cc nh lnh ??o m?i ? ch?p nh?n s? rt th?m, hi v?ng ?? ki?m ch? cc cu?c ??u tranh n?i b? gi?a cc cng ch?c c?p cao (v h?u h?t l ng??i Hn). C v? r?ng m?t vng ?nh gi ? di?n ra tr??c khi hay sau khi rt th?m, nh? th? thm m?t b??c m?i vo qu trnh. S? rt th?m ? tr? thnh th??ng nh?t, v?i s? ch? trch tn d?n v bi?n m?t hon ton vo ??u th? k? th? m??i tm. M t? th? t?c, m?t c?m nang php quan ???c Tn Honh (Sun Hong ??) (1702, 1: 4b5a, ???c trch trong Will 2020, p. 329) vi?t trong n?m 1702 c l? ? ph?n nh ki?n ???c chia s? r?ng ri:

Cho cc s? b? nhi?m ??u tin v cc s? ti b? nhi?m, m?i ?ng vin t? rt th?m c?a mnh. Cho nh?ng s? c?t nh?c, cc quan ch?c c?a b? rt nhn danh cc ?ng vin. Tr??c khi rt, cc quan ch?c l?y cc th?m h? ? nim phong v xo chng bn trong h?p. Vo th?i kh?c rt, th? k l?y th?m ? ???c rt v cng khai x nim phong l?y mi?ng gi?y [mang tn v? tr ???c ch?n]. V? ch? t?a ?ch thn ghi vo s? ??ng k ?ng vin no ? rt ???c th?m no. Ph??ng php b? nhi?m ny ? cng b?ng hon h?o v khng c s? l?m d?ng nh? nh?t no. V [lu?n ?i?u] cho r?ng c l? c th? ki?m tra cc th?m bn trong h?p, hy ngh? m?t pht: m?t h?p cao ???c ??t trn m?t bn r?t cao; r?i, cc th?m bn trong h?p ng?n h?n h?p vi phn; ngay c? ??ng trn cc ??u ngn chn v b? tay xu?ng, ng??i ta h?u nh? khng th? v?i t?i cc th?m bn trong h?p: lm th? no ?i?u ny c th? cho php nh?t [th?m thm mu?n] m?t cch gian l?n? Ngoi ra, th??ng th? v ph th??ng th? ch? t?a nghim ngh? t? bn trn, v nhn vin c?a B? ??ng c?nh b?n, gim st. Khi cc tn ???c g?i v cc th?m ???c rt, s? do d? nh? nh?t ngay l?p t?c ???c ti?p ?n v?i nh?ng ti?ng tht gi?n d?. ? l v sao t?t c? nh?ng l?i ni v? h?i l? ny v cc m m?u l hon ton v d?ng.

Cc c?m nang hnh chnh ? ch?p nh?n s? rt th?m nh? m?t s? cho tr??c, nh? s? h?u d?ng c?a n ?? gi?m nh? xung ??t. N s? ch? bi?n m?t v?i s? s?p ?? c?a ?? ch? trong n?m 1911. Tnh ??c nh?t c?a bi?n th? rt th?m Trung qu?c l n ? k?t h?p s? may r?i v?i cu?c thi, h?n l v?i b?u c? hay s? thu n?p. ??y l m?t lo?i ch? ?? quan liu ?? ch? phn ph?i, h?n l m?t n?n qu t?c phn ph?i. D??i chiu bi ny, s? rt th?m v?i cc ??c tr?ng Trung hoa ? l m?t trong nh?ng s? hi?n thn b?n b? nh?t c?a s? rt th?m chnh tr?.

M?t s? ??t gy trong Truy?n th?ng c?ng ha Ty ph??ng

? ph??ng Ty, cc nh tri?t h?c ???c cc l thuy?t chnh tr? m?i v cc cu?c cch m?ng c?a cc th? k? th? m??i b?y v m??i tm gy c?m h?ng ngh? g v? s? rt th?m chnh tr?? So v?i nh?ng ng??i C? x?a, h? ? khng ng?m ngh? nhi?u v? d?ng c? ny. Vi trong s? h? ? nh?c ??n s? ch?n b?ng b?c th?m nh?ng ch? cho n m?t ph?m vi h?n ch?. Nh? chng ta ? th?y, Niccol Machiavelli (14691527) v Francesco Guicciardini (14831540) ? kh hoi nghi v?n ??. Thomas Hobbes (15881679) ? quan st ?ng ??n r?ng th?m c th? ???c rt trong l?nh v?c chnh tr? trong c? cc h? th?ng qu t?c v dn ch?, nh?ng s? ?ng h? c?a ng cho n?n qun ch? tuy?t ??i ? d?n ng ??n bc b? c? hai hnh th?c. John Locke (16321704) ? l m?t l thuy?t gia v? ?ng thu?n chnh tr?, khng ph?i v? s? rt th?m. Vo th?i ?i?m khi s? rt th?m ? l m?t th?c hnh ph? bi?n gi?a c?ng ??ng Do thi c?a n?n C?ng ha H Lan, Baruch Spinoza (16321677) m t? s? rt th?m ???c nh?ng ng??i Hebrew c? x?a th?c hnh th? no (Spinoza 1670, XVII). D?a vo cc tr??ng h?p c? th? trong th?i ng, v ??c bi?t vo C?ng ha Venetia v V??ng qu?c Aragon, Spinoza (16751676, VII, 30, VIII, 23ff) ? m t? s? rt th?m nh? m?t th? t?c, khi k?t h?p v?i cc cu?c b?u c? v s? thu n?p, ? l qu t?c v? b?n ch?t. Tuy nhin, cc l l? c?a ng ? v?n kh bng gi.

James Harrington (16111677), s?ng trong th?i c?a Cromwell (15991658) v l m?t trong nh?ng tc gi? ?ng gp nhi?u nh?t cho s? truy?n b cc t??ng c?ng ha kh?p th? gi?i ni ti?ng Anh, ? c m?t l?p tr??ng c s?c thi h?n v? s? rt th?m. ng ? xu?t b?n m?t pamphlet ng?n c t?a ?? Manner and Use of the Ballot [Cch v Dng Ballot] (Harrington 1977, pp. 361368), m ???c in l?i trong vi l?n xu?t b?n v mu?n h?n ???c g?p vo cc ?n b?n chnh c?a opus magnum (ki?t tc) c?a Harrington, The Commonwealth of Oceana (1992), ???c cng b? ban ??u trong n?m 1656.[2] Xem xt m hnh Venetia, Harrington ? ph?n ??i s? dng ??c quy?n s? rt th?m v l do n c?n tr? s? ch?n t?ng l?p qu t?c t? nhin c?a m?t n??c. ng ? bi?n h? cho m?t h? th?ng b? nhi?m h?n h?p (m ng g?i l ballot) k?t h?p m hnh b?u c? Venetia (suffrage [quy?n b?u c?]) v?i s? rt th?m (lot), theo m?t th? t?c h?t s?c ???c lu?t ha g?m cc ballotine. Vai tr c?a ballotine, tuy v?y, ? khng ph?i ?? rt cc qu? bng nh? hay cc m?nh gi?y, m ?ng h?n ?? c?m cc h?p m trong ? cc ?y vin h?i ??ng ? ??t cc l phi?u (qu? bng, ballot) c?a h? vo v ?? ?? cc h?p ? vo cc ch?u x?p hng cho m?c ?ch duy nh?t ?. Th?t ?ng ch r?ng hnh ?nh c?a ??a b rt th?m nh? th? ? c th? ???c k?t h?p v?i b? phi?u ?a s?. Th?c ra, ? Venice, vai tr c?a cc ballottine ? l ?? rt th?m nh?ng, ni chung h?n, c?ng ?? thu th?p cc phi?u bu. Nh? chng ta ? th?y trong ch??ng tr??c, hai th? t?c ? lin k?t v?i nhau h?n l ch?ng ??i nhau. Nh? th? l khng ng?c nhin r?ng Harrigton, m?t ng??i hm m? cu?ng nhi?t h? th?ng Venetia, ? theo truy?n th?ng ny. Trong c? hai th? k? th? m??i b?y v th? m??i tm, b? cng trnh c?a James Harrington ?nh h??ng, cc thu?c ??a Anh khc nhau ? B?c M? ? th? ??a s? ch?n b?ng b?c th?m ki?u-Venetia vo cho cc thnh vin ?y ban b?u c?. William Penn (16441718) ? ??a ra m?t ?? xu?t nh? v?y trong Hi?n php C?n b?n c?a ng cho ?ng New Jersey. Tuy v?y, c? g?ng ny, gi?ng nhi?u c? g?ng khc ? cc thu?c ??a, ? khng ???c th?c hi?n (Dowlen 2008, pp. 152ff).

Lin quan ??n s? rt th?m, Montesquieu (16891755) v Rousseau (17121778) ? cung c?p m?t di s?n lu di h?n. Trong th?i ??i cch m?ng, cc nh t? t??ng ny ? l cc nhn v?t quan tr?ng; by gi? h? ???c ghi nh?n v?i vi?c ??i ch?i n?n dn ch? v s? rt th?m v?i ch? ?? qu t?c v cc cu?c b?u c?. Nh? th? h? ? l ph?n c?a m?t ???ng l?i Aristotelian v?n cn cho ??n cc cu?c cch m?ng M? v Php, khi vi?c rt th?m b? b? r?i ?? ?ng h? cc chnh ph? ??i di?n ???c thi?t k? nh? cc ch? ?? qu t?c b?u c?. M?c d di?n gi?i ny v? Montesquieu v Rousseau ???c l?p l?i nhi?u l?n, m?t phn tch c s?c thi h?n v? cc tc ph?m c?a h? l c?n thi?t. Trong The Spirit of the Laws [Tinh th?n Lu?t php] (???c xu?t b?n ??u tin ? Php trong 1748), l l? chnh c?a Montesquieu v? v?n ?? ny l nh? sau (Montesquieu 1949, II: 2):

Quy?n b?u c? b?ng th?m (lot) l t? nhin cho n?n dn ch?, nh? quy?n b?u c? b?ng l?a ch?n (choice) l cho ch? ?? qu t?c. Quy?n b? b?u c? b?ng th?m l m?t ph??ng php ch?n khng lm m?t lng ai c?; nh?ng lm sinh ??ng m?i cng dn v?i hy v?ng d? ch?u v? ph?c v? ??t n??c mnh. Th? nh?ng, v ph??ng php ny t? n c thi?u st, ? c n? l?c c?a cc nh l?p php l?i l?c nh?t ?? ?i?u ch?nh v s?a ??i n. Solon ? lm m?t lu?t, t?i Athens, r?ng cc vi?c lm qun s? nn ???c ban b?ng l?a ch?n; nh?ng r?ng cc th??ng ngh? s? v cc th?m phn nn ???c ch?n b?ng th?m. C?ng nh l?p php ? ? quy ??nh, r?ng cc php quan (magisterate) dn s? tham d? v?i chi ph l?n nn ???c ban b?ng s? l?a ch?n, v cc php quan khc b?ng th?m. Tuy v?y, nh?m ?? s?a ??i quy?n b?u c? b?ng rt th?m, ng ??a ra m?t quy t?c, r?ng khng ai tr? nh?ng ng??i t? trnh di?n nn ???c ch?n; r?ng ng??i ???c ch?n nn ???c cc th?m phn xem xt, v r?ng m?i ng??i nn c m?t quy?n ?? co bu?c ng ta n?u ng ta khng x?ng ?ng cho ch?c v?. Khi th?i gian cho nhi?m k? php quan c?a h? h?t h?n, h? c ngh?a v? ?? n?p cho ng??i khc s? ?nh gi v? hnh vi c?a h?. Nh?ng ng??i hon ton khng ?? tiu chu?n h?n ph?i c?c k? ng?n ng?i ?? ??a tn c?a h? vo ?? ???c b?c th?m.

Trong cc dng ny, Montesquieu g?i l?i ??c tr?ng lm ngui c?a s? ph?n, m nh? chng ta ? th?y ???c ch?p nh?n r?ng ri nh? l? th??ng trong th?i k? ??u Hi?n ??i. Vi?c gi?i thch b?n ch?t c?a n?n dn ch?, ng nh?c ch? ??n Hy L?p C? x?a, s?a m?i vi t??ng c?a Aristotle m khng c nhi?u ??i m?i. ?i?u ?ng ch l Montesquieu khng b?n lm m?t x h?i h?c l?ch s? so snh ph?c t?p, nh? ng lm v? cc v?n ?? khc. Ci thi?u l m?t s? suy ng?m r?ng h?n m ph?i so snh s? rt th?m trong n?n dn ch? Athen v?i cc ch? ?? qu t?c phn ph?i trong th?i k? ??u Hi?n ??i. Cu?i cng, Montesquieu (1949, II.3) khng hi?u chnh tr? th?t c?a th?i ng khi th?o lu?n b?n ch?t c?a ch? ?? qu t?c ng vi?t r?ng:

H? khng b? phi?u ? ?y b?ng th?m; v ?i?u ny s? ch? gy ra nh?ng s? b?t ti?n. V qu? th?c, trong m?t chnh ph? n?i cc s? phn bi?t ?ng x?u h? nh?t ? ???c thi?t l?p r?i, m?c d h? ? ???c ch?n b?ng th?m, h? v?n khng ng?ng ?ng ght: h? ghen t? nh qu t?c, v khng ph?i php quan.

Ch?ng h? l m?t nh dn ch?, Montesquieu nh?n m?nh r?ng th?c hnh Athen v? rt th?m bn trong m?t nhm ?ng c?a cc cng dn t?-ch?n ? gip lm gi?m r?i ro r?ng cc c nhn b?t ti c th? n?m l?y cc v? tr c trch nhi?m. V th? ng dng l l? bi?n h? cho chnh ph? ??i di?n v ch? trch n?n dn ch? tri?t ??, v h?u h?t cc cng dn c ?? kh? n?ng ?? ch?n, m?c d khng ?? tiu chu?n ?? ???c ch?n, cho nn nhn dn, d c kh? n?ng yu c?u nh?ng ng??i khc gi?i thch v? s? qu?n l c?a h?, l?i khng c kh? n?ng t? mnh qu?n l (Montesquieu 1949, II: 2).

Rousseau (17121718) l?p l?i Montesquieu v?i m?t s? hi?u h?i tun th? ch? ngh?a v? s? rt th?m v n?n dn ch? khi ng ??ng , nh?c ??n tc gi? c?a The Spirit of Laws, r?ng vi?c rt th?m l nhi?u h?n v? b?n ch?t c?a n?n dn ch?. ng ni thm trong m?t n?n dn ch? th?c s?, ch?c php quan khng ph?i l m?t l?i th? m l m?t trch nhi?m n?ng n?, v r?ng khng c l do no ?? ch?n m?t ng??i thay v ng??i khc. Rousseau nh? th? ? l?t ng??c l l? theo ? s? ch?n b?ng b?c th?m l m?t th? t?c v t? ?? gi?i quy?t cc xung ??t n?y sinh qua cc cu?c ??u tranh quy?n l?c. Trong con m?t c?a ng, ph??ng php c?ng ? c th? ???c p d?ng trong m?t n?n dn ch? cho vi?c b? nhi?m b?t bu?c vo cc v? tr no ?: Khi ?i?u ki?n l ngang nhau cho t?t c?, v s? l?a ch?n khng ph? thu?c vo b?t k? ch con ng??i no, khng c s? p d?ng c bi?t no lm thay ??i tnh ph? qut c?a php lu?t. (Rousseau 1978, IV: 3). Tuy v?y, h? th?ng ny nhanh chng b? bc b?, v m?t n?n dn ch? th?t b? cho l khng th? (Rousseau 1978, III: 4, IV: 3):

Gi? nh? c m?t nhn dn c?a cc Th?n, n s? t? qu?n m?t cch dn ch?. M?t chnh quy?n hon h?o nh? v?y l khng ph h?p v?i con ng??i S? ch?n b?ng rt th?m, s? c vi b?t l?i trong m?t n?n dn ch? th?t, trong ?, v s? bnh ??ng s? t?n t?i kh?p n?i v? ??o ??c v ti n?ng c?ng nh? v? cc nguyn l v c?a c?i, ai ???c ch?n s? tr? thnh h?u nh? m?t v?n ?? th? ?. Nh?ng ti ? ni r?i m?t n?n dn ch? th?t ch? l m?t l t??ng.

Rousseau ni thm r?ng m?t ch? ?? qu t?c thu?n ty nn ???c bu, ch?n cc quan ch?c t? gi?a t?t c? cc cng dn h?n l t? m?t ??ng c?p cha truy?n con n?i. Trong m?t n?n dn ch?, nhn dn cng m?t lc l t?i cao (l?p php) v nh cai tr? (hnh php). Tuy v?y, cc hnh ??ng c?a hnh php lun lun lin k?t v?i cc m?c ?ch c? th?, v s? l?n l?n ?i?u ny gy ra ?e d?a lm h? tnh ph? qut c?a lu?t php. V th?, chnh ph? t?-qu?n dn ch? l m?t v?n ??, v l t?t h?n ?? giao chnh ph? cho m?t t c nhn. ?i?u ny c m?t l?i th? thm, v l d? h?n ?? th?o lu?n cn nh?c bn trong m?t nhm nh?. Cu?i cng nh?ng khng km ph?n quan tr?ng, h? tr?ng r?ng nh?ng ng??i khn ngoan nh?t ???c ch?n t? t?t c? cc cng dn ?? cai qu?n. V th?, m?t ch? ?? qu t?c b?u c? l h? th?ng t?t nh?t c th? hnh dung ???c (Rousseau 1978, III: 5):

Trong chnh ph? nhn dn, t?t c? cc cng dn l cc php quan b?m sinh; nh?ng ? ?y ch?c php quan ???c h?n ch? cho t ng??i, tr? thnh v?y ch? b?ng b?u c?. ?i?u ny c ngh?a l tnh ngay th?ng, s? hi?u bi?t v t?t c? cc ?i h?i khc cho s? xu?t chng v s? qu tr?ng c?a cng chng tr? thnh r?t nhi?u b?o ??m n?a c?a chnh ph? khn ngoan Cc h?i ngh? l d? h?n ?? t? ch?c, cng vi?c ???c th?o lu?n t?t h?n v ???c ti?n hnh v?i tr?t t? v s? chuyn c?n h?n, v s? tn nhi?m c?a Nh n??c ???c duy tr t?t h?n ? n??c ngoi b?i cc th??ng ngh? s? kh? knh h?n l b?i m?t ?m ?ng v danh hay b? coi th??ng.

Gi?ng Montesquieu, Rousseau nh?c thong qua ??n tc ??ng lm ngui c?a s? ch?n b?ng b?c th?m, nh?ng ng khng th?c s? th?o lu?n ci tr??c kia ? l l l? chnh cho s? rt th?m trong th?i Trung C? v th?i k? ??u Hi?n ??i. ?i?u ny l h?i l?, trong ch?ng m?c Rousseau ?ng h? m?t l t??ng c?ng ha g?t b? cc phe phi v ?nh gi cao l?i ch chung trn h?t. Khng gi?ng Montesquieu, ng phn tch s? k?t h?p c?a th?m v s? l?a ch?n ? Venice, nh?ng ng khng xem xt kh? n?ng l thuy?t v theo l?i kinh nghi?m c?a m?t ch? ?? qu t?c phn ph?i. M?t cch ng?m ??nh ?i theo Contarini, ng cho r?ng ??i H?i ??ng trong th?c t? l nhn dn c?a Venice; ghi nh?n s? hi?n di?n c?a m?t phi l?n c?a cc nh qu t?c b? b?n cng ha; v xem n?n C?ng ha Thanh bnh Nh?t nh? m?t bi?u t??ng c?a chnh ph? h?n h?p, n?i s? rt th?m tiu bi?u cho chi?u dn ch? v b?u c? cho chi?u qu t?c. Cu?i cng, Rousseau xem s? rt th?m nh? m?t d?ng c? l?i th?i.

Trong khi ?, ??i m?t v?i kh?ng ho?ng c?a giai c?p cai tr? v cc xung ??t t?ng ln gi?a cc giai c?p th??ng l?u v th?p h?n, nh Bourbons Ty Ban nha ? l?i ??a insaculacin vo. Nh? chng ta ? th?y, vo ??u th? k? th? m??i tm, th? t?c ? b? lo?i b? kh?p h?u h?t Ty Ban Nha. N ? ko di ch? trong m?t vi m?ng r?i rc, ??c bi?t ? h?t Basque. Gi?a s? kh?i pht c?a Cch m?ng Php v Chi?n tranh Bn ??o trong n?m 1808, insaculacin ? ???c th?c hi?n l?i trong nhi?u thnh ph? ? cc t?nh Catalonia v Valencia. S? bi?n minh chnh th?c ? l cng nh? cc s? bi?n minh ???c ?? xu?t trong cc th? k? tr??c: ??u tranh ch?ng l?i s? ??c quy?n ha quy?n l?c c?a m?t nhm nh?, h?n ch? gian l?n b?u c?, gi?m tham nh?ng, v lm d?u cc xung ??t n?i b?. M?t s? kha c?nh c?n b?n c?a nghi l? c?ng ???c pht hi?n l?i, nh? ghi cc tn trn redolinos, s? dng cc v v cc hm, v vi?c nh?t b?ng tay cc tn b?i m?t ??a tr? ngy th?. Tuy v?y, t?m quan tr?ng chnh tr? v x h?i c?a insaculacin ? thay ??i. N ? khng cn l m?t v?n ?? thi?t l?p m?t m?i quan h? h?u c? v ???c ?i?u ch?nh kho gi?a cc nhm x h?i khc nhau t?o thnh quy?n l?c ??a ph??ng, c?ng ??ng, v thnh ph? n?a. Cc ??i di?n c?a nh vua ? ch?u trch nhi?m so?n m?t danh sch cc c nhn m tn c?a h? ???c ??t trong cc v, v quy?n l?c nh? th? ??n l??t ? ban cho nhm nh? c?a nh?ng ng??i ?ng h? ch? ??. Hai m??i hay ba m??i ng??i trn m?t thnh ph? nh? th? ? lun phin gi? ch?c v? cng, th?c hi?n s? ki?m sot tuy?t ??i chnh tr? (Torras i Rib 1983a, p. 357ff). Thi?t k? ny ? gi?ng m?t ch? ?? ??u s? phn ph?i h?n m?t ch? ?? qu t?c phn ph?i. M?c d ph??ng php ch?n ny d?n d?n ? b? b? trong th? k? th? m??i chn, n ?? l?i m?t d?u v?t chnh tr? m?nh. Mi ??n 1843, m?t s? nh l thuy?t b?o th? ? ca ng?i cc gi tr? c?a n ??i l?i v?i h? th?ng b?u c? t? do d?a vo quy?n b? phi?u nam gi?i d?a vo ??ng thu?n ? tr? nn ph? bi?n (Ferrer 1843, ???c trch trong Torras i Rib, 1983a, pp. 369370).

S? rt th?m ???c dng b?i cc nhm chi?n ??u ch?ng l?i vi?c Php chi?m ?ng Ty Ban Nha gi?a 1808 v 1810, c?ng nh? ?? ch? ??nh cc ??i di?n cho cc thu?c ??a M? (Guerra 2009). Trong cu?c kh?i ngh?a, lnh th? thu?c ??a c?a Ty Ban Nha M?i (by gi? l Mexico) ???c m?i ?? c? cc ??i di?n cho Junta Trung ??ng T?i cao c?a th? ?. H? ? b?t ??u th? t?c ny b?ng vi?c k?t h?p b?u c? v s? ch?n b?ng b?c th?m, ci sau ???c ku g?i ?? trnh tinh th?n ??ng phi c khuynh h??ng chi ph?i trong cc tr??ng h?p nh? v?y v ?? b?o ??m s? can thi?p c?a Tr?i trong cc v?n ?? l?a ch?n con ng??i, nh? s? b?o ??m cu?i cng c?a tr?t t? x h?i (Guerra 2009, p. 192). M??i b?n hay m??i l?m t?nh c?a Ty Ban Nha M?i m?i t?nh ch?n m?t ??i di?n. R?i ba trong s? nh?ng ng??i ? ???c b? nhi?m b?i Ph v??ng v Ta n T?i cao (Real Audiencia) ?? hnh thnh m?t ph?n c?a m?t danh sch h?n ch?. M?t khi danh sch ny ???c hon t?t, cc tn trn n ???c ghi l?i trn cc m?nh gi?y v ???c b? vo m?t ci bnh. M?t c?u b c tn Florencio Ruiz ? rt m?t trong cc mi?ng gi?y ny. Mi?ng gi?y ???c ch?n c tn Miguel de Lardizbal ???c ghi trn n: Ng??i sau nh? th? tr? thnh ??i di?n Mexican cho Junta Trung ??ng T?i cao (vila 1999, p. 85, ???c trch trong Serafn Castro 2019, p. 288). Tuy v?y, s? rt th?m ? khng ???c nh?c ??n trong Hi?n php Ty Ban nha 1812 v Mexico, m?t khi ??c l?p, ? ch? th?c hnh rt th?m nh? m?t d?ng c? tie-break (phn-??nh) khi khng ?ng vin no trong m?t cu?c b?u c? tm ???c cch nh?n ???c m?t ?a s? tuy?t ??i (Serafin Castro, 2019).

Trong cc tnh ti?t ny, cc ph??ng th?c rt th?m ? h?u nh? ph h?p v?i cc th?c hnh Ch? ?? C? x?a v? m?t bi?n minh, cc th? t?c, v cc nghi th?c. Cu h?i v?n cn: V sao s? ch?n b?ng b?c th?m ? b? b? vo ??ng rc l?ch s?? V sao khng c cc ??ng chnh tr? lu b?n no v?n ??ng cho s? rt th?m, ho?c t? quan ?i?m c?a ch? ?? qu t?c phn ph?i v hay t? quan ?i?m c?a chnh ph? t? qu?n dn ch??

S? CH?N B?NG B?C TH?M TRONG CC B?I TH?M ?ON NHN DN

Ci lm cho ?i?u b ?n th?m ch cn kh hi?u h?n l m?c d s? ch?n b?ng b?c th?m ? d?n d?n b? b? r?i nh? m?t d?ng c? chnh tr?, n ? tr? nn ngy cng ph? bi?n h?n trong ngnh t? php v?i s? ch?p nh?n r?ng ri c?a cc b?i th?m ?on (jury). Nh? chng ta ? th?y trong Ch??ng 1, cc ta n v?i cc b?i th?m ?on ???c ch?n ng?u nhin ? l m?t y?u t? then ch?t ? Athens c? x?a, n?i cc th?m quy?n c?a chng ? kh r?ng. Cng th? ? ?ng t nh?t m?t ph?n trong nhi?u thnh ph? c? x?a khc, k? c? Rome. Sau hng th? k? v?ng m?t, th?c hnh ny ? ???c ph?c h?i ? chu u. V sao s? rt th?m bi?n m?t kh?i sn kh?u chnh tr? trong khi ??ng th?i, n ? bn r? su v lu di trong ngnh t? php? Montesquieu (1949, XI.6, s? d?ch ???c s?a ??i), trong khi g?t b? s? rt th?m trong chnh tr?, ? vi?t: quy?n l?c t? php khng nn ???c trao cho m?t Th??ng vi?n th??ng tr?c; n nn ???c th?c hi?n b?i nh?ng ng??i ???c rt t? nhm ng??i dn, vo th?i gian no ? c?a n?m, v nh?t qun v?i m?t hnh th?c v cch th?c ???c lu?t php quy ??nh, nh?m ?? d?ng ln m?t ta n m ch? nn ko di nh? s? c?n thi?t ?i h?i. Rousseau ? ??ng v? v?n ?? ny v?i The Spirit of the Laws v thm r?ng m?c d cc cu?c b?u c? n?i thch h?p cho vi?c ch?n nh?ng ng??i gi? ch?c v? cho cc v? tr ?i h?i cc ti n?ng ??c bi?t, nh? cc ch?c v? qun s?, vi?c rt th?m ? chnh ?ng cho cc tr??ng h?p, nh? cc ch?c v? t? php, trong ? l? th??ng (l??ng tri), cng l, v tnh chnh tr?c l ??, b?i v trong m?t Nh n??c ???c thi?t l?p t?t, cc ph?m ch?t ny l ph? bi?n cho t?t c? cc cng dn (Rousseau 1978, IV: 3). Lm th? no ?? hi?u ???c s? mu thu?n ny?

Cc B?i th?m ?on trong Th?i k? Trung C? v ??u Hi?n ??i

S? tra t?n ? chnh th?c ???c bi b? nh? m?t ph??ng php khm ph ra s? th?t trong th?i Trung C? ? n??c Anh, v do ?nh h??ng Scandinavia m ? ti?p sau s? xm l?n Norman, s? hnh thnh cc b?i th?m ?on (jury) khng chuyn nghi?p ? d?n d?n bn r? trong thng lu?t Anh. Hi?n php Clarendon (1164) quy ??nh m?t jury g?m m??i hai ng??i tuyn th? ?? quy?t ??nh b?t k? tranh ch?p no gi?a dn th??ng v t?ng l? v? v?n ?? li?u ??t thu?c v? s? chi?m h?u dn th??ng hay t?ng l? (Levy 1999, p. 11). Hai n?m sau, Henry II thi?t l?p cc n?n t?ng c?a m?t ??i b?i th?m ?on (grand jury); c?i cch ? ???c ti php ?i?n ha trong 1176 b?i Assize x? Northampton. C? s? cho t? php ?i?u tra (investigative justice), h?n l t? php th?m v?n (inquisitorial justice), nh? th? ? ???c t?o ra. B?i th?m ?on xt x? ??u tin ???c ch?p nh?n trong cc v?n ?? dn s? trong th? k? th? m??i hai v ???c thi?t l?p t?t vo th?i Magna Carta (1215) ???c so?n v cng b? r?ng cc th?n dn ? c quy?n ?? ???c phn x? b?i m?t jury ??c l?p m s? quy?t ??nh d?a vo tranh lu?n c l l? v khng vo k?t c?c c?a m?t qu trnh th?m v?n. Trong th? k? th? m??i ba, jury nh? ? ???c t?o ra cho t? t?ng hnh s? v vo gi?a th? k? th? m??i l?m th? t?c ? c cc ??c tr?ng m n c ngy nay. S? pht tri?n c?a cc b?i th?m ?on g?m cc th?m phn dn th??ng nh? th? ? ???c neo ch?c trong thng lu?t, v?i cc b?i th?m ?on t?o ra tr? ng?i quan tr?ng nh?t cho s? pht tri?n c?a Ta d? gio (Inquisition) v cc ph??ng php c?a n. Vai tr c?a cc b?i th?m ?on th?c s? ???c trn tr?ng c?t gi? trong h? th?ng Anh sau 1641.

Trong vi th? k? ti?p cc jury ? ???c xu?t kh?u ngang ??i Ty D??ng v, ch?ng h?n, ???c cng nh?n r rng trong hi?n php c?a nh?ng ng??i Carolina ???c ch?p nh?n trong 1669, m ? b? ?nh h??ng m?nh b?i cc tc ph?m c?a John Locke (Levy 1999). Cc thu?c ??a ? ? ? t? b? s? ch?n b?ng b?c th?m trong l?nh v?c chnh tr? nh?ng, b? ?nh h??ng c?a di s?n Venetia v cng trnh c?a cc nh l thuy?t mang ?n James Harrington, ? dng n cho s? b? nhi?m cc jury. South Carolina ? ch?p nh?n s? rt th?m cho cc jury trong n?m 1682, quy ??nh r?ng tn c?a t?t c? cc cng dn ???c quy?n tr? thnh cc b?i th?m vin nn ???c ghi trn cc mi?ng gi?y, ??t vo m?t thng, v ???c rt ng?u nhin b?i m?t ??a b ???c ch?n cho m?c ?ch (Sirmans 1966, p. 37, ???c trch trong Dowlen 2008, p. 155). William Penn ? ??a vo m?t th? t?c t??ng t? ? Pennsylvania trong n?m 1683. Quay l?i n??c Anh, h? th?ng jury ? ???c ti xc nh?n m?nh m? trong cc cu?c cch m?ng c?a th? k? th? m??i b?y, v n ???c xem nh? s? b?o v? c?n thi?t ch?ng l?i quy?n l?c ??c ?on c?a nh n??c v m?t b?o ??m r?ng t?t c? cc c nhn s? ???c nh?ng ng??i ngang hng c?a h? phn x? cng b?ng. Trong thng Ba 1730, nguyn t?c ch?n ng?u nhin jury ? ???c th? ch? ha ? n??c Anh qua Bill for Better Regulation of Juries (D? lu?t Quy ??nh T?t h?n v? cc Jury).

Trong n?m 1731, South Carolina ? ch?p nh?n m?t lu?t xc nh?n cc t?p qun c? v p ??t s? ch?n jury ng?u nhin. Ph??ng php ???c xem l cng b?ng, trung l?p, v v t?, m?t b?o ??m c?a s? ho?t ??ng tr?n tru c?a t? php. Nh? l?i cc truy?n th?ng Venetia, l?i l?n n?a m?t c?u b (d??i 10 tu?i) s? ch?n ng?u nhin cc tn c?a cc thnh vin jury t??ng lai, tr??c khi cc tn ny ???c cng b? ?i cng v?i ti?ng kn trumpet trn cc ???ng ph? Charleston. Massachusetts, New York, Connecticut, v New Hampshire ? ch?p nh?n m hnh ny gi?a 1736 v 1758, v New Jersey v Maryland ? gia nh?p gi?a s? ??c l?p M? v 1800 (Dowlen 2008, pp. 152165, 172178). Vo ?m tr??c c?a th? k? th? m??i chn, Sir William Blackstone (17231780) ? m t? l thuy?t ??ng sau tnh chnh ?ng c?a jury. Trong cu?n Bnh lu?n v? Lu?t Php Anh (Commentaries on the Laws of England), ng vi?t: cc nh sng l?p lu?t php Anh v?i s? tin ?on tuy?t v?i ? tnh ton r?ng s? th?t c?a m?i s? bu?c t?i sau ? nn ???c xc nh?n b?i s? b? phi?u nh?t tr c?a 12 ng??i ngang hng v hng xm c?a ng ta, ???c ch?n m?t cch th? ?, v v??t trn m?i s? nghi ng? (Blackstone 17651769, IV, p. 343). Vi dng mu?n h?n ng ni thm: M?t s? c th?m quy?n c?a cc thnh vin jury bi?t l? ph?i v ngay th?ng, ???c ch?n b?ng b?c th?m gi?a nh?ng ng??i h?ng gi?a, s? ???c th?y [l] cc nh ?i?u tra t?t nh?t c?a s? th?t, v l nh?ng ng??i b?o v? ch?c ch?n nh?t c?a cng l cng c?ng (Blackstone 17651769, ???c trch trong Levy 1999, pp. 6263). B?i th?m ?on xt x? Anh, m cc nguyn t?c c?a n ???c bi?t r?ng ri nh? s? d?ch sch c?a William Blackstone, c?ng l m hnh chnh cho jury dassises (jury xt x? hnh s?) ???c thi?t l?p ? n??c Php cch m?ng. Th?c ra, cc thnh vin c?a H?i ngh? L?p hi?n ? tham kh?o cc nh l thuy?t php l Anh, m?t ngu?n m t? ra l ?ng lm bi h?c h?n cc d?n chi?u xa xi ??n t? php th?i C? hay phong ki?n. Cc cu?c cch m?ng v? ??i c?a th? k? th? m??i tm ? c?ng c? vai tr c?a cc b?i th?m ?on nhn dn ? Hoa K? v ??a chng vo Php v vi n??c u chu khc.

M hnh Anh-M?

??c tr?ng chnh c?a m hnh Anh t?t nhin ? l m?t h? th?ng thng lu?t. Cc b?i th?m vin ti?m n?ng ???c ch? ??nh t? m?t danh sch c?a cc ch? s? h?u ti s?n v?i m?t m?c thu nh?p no ? (kho?ng top ph?n ba c?a dn c? trn tu?i tr??ng thnh). C?nh st tr??ng ??a ph??ng ch?n 48 t? danh sch, s? d?ng cc tiu chu?n khc nhau, v cc tn ny ???c ghi trn cc mi?ng gi?y v ???c ??t vo m?t thng. M??i hai tn ??u tin ???c rt t?o nn thnh ph?n c?a jury. Th? t?c hai giai ?o?n ny nh?n di?n nh?ng ng??i thch h?p, r?i ch?n cc c nhn b?ng rt th?m t? danh sch ng?n ? g?i nh? l?i cc th?c hnh chnh tr? ??u Hi?n ??i. N tr? thnh m?t ??c tnh h?u nh? v?nh vi?n c?a cc b?i th?m ?on cho ??n ph?n ba cu?i cng c?a th? k? th? hai m??i, cho d t?p h?p ?? ch?n, cc tiu chu?n cho s? bao g?m trong danh sch, v cc th? t?c rt th?m ch?n ? thay ??i ?ng k? theo th?i k? v n??c. Nguyn t?c xt x? b?i nh?ng ng??i ngang hng c?a ng??i ta h?n l b?i cc quan ch?c hay cc ??i di?n c?a nh n??c v th? ? ???c thi?t l?p, m?c d ??nh ngh?a v? ci g t?o thnh nh?ng ng??i ngang hng c?a ng??i ta s? v?n h?i m? h?.

Jury xt x? ? c ngh?a l ?? ??t cc quy?t ??nh b?ng vi?c d?a vo b?ng ch?ng v cc l l? ???c trnh by trong ta n, nh?ng khng c s? ch?ng minh (proof) theo ngh?a trung c? c?a t? (m ? d?n ??n s? thi?t l?p s? tra t?n). Cc b?i th?m vin cu?i cng ??a ra phn quy?t c?a h? theo ci h? tin l ?ng. Y?u t? th? ba trong ??nh ch? ny ? l s? phn cng lao ??ng gi?a cc b?i th?m vin v th?m phn chuyn nghi?p, m theo l thuy?t ? c cng vi?c xc ??nh khung kh? php l cho v? ki?n v, khi c th? p d?ng, p d?ng m?t b?n n m?t khi jury ? xem xt cc d? ki?n v tuyn b? b? co c t?i sau khi th?o lu?n cn nh?c trong s? v?ng m?t c?a php quan. Nguyn t?c quan tr?ng cu?i cng l quy?t ??nh [v? b? co c t?i hay khng c t?i] c?a cc b?i th?m vin ph?i l nh?t tr, khng c s? nh?t tr th v? x? b? hon, d?n ??n m?t jury b? treo (hung jury) v s? tuyn th? c?a m?t jury khc (Langbein 1987).[3] T?t c? cc ??c ?i?m ny, d ?i khi v?i nh?ng s? ?i?u ch?nh l?n, ? ???c ti l?p ? Php v, noi theo t?m g??ng c?a Php, ? cc n??c u chu l?c ??a khc.

Chnh ? Hoa K? m cc b?i th?m ?on nhn dn ? tr? nn r?ng nh?t, ???c c?t gi? ? n?i linh thing nh? chng ???c trong Bill of Rights (D? Lu?t v? cc Quy?n). Trong khi ??i b?i th?m ?on, m quy?t ??nh li?u c ti?n hnh truy t? hay khng, ? tr? nn l?i th?i ? n??c Anh, n ti?p t?c h?ng th?nh ? bn kia ??i Ty D??ng. Nh? ? n??c Anh, cc b?i th?m ?on thng th??ng (jury nh? hay jury xt x?) ? c quy?n h?n trong c? cc v?n ?? dn s? v hnh s? v ? x? l nhi?u v?, nh?ng chng ? th??ng xuyn h?n nhi?u trong Th? gi?i M?i. Ngoi ra, chng ? g?m m?t s? l?n h?n c?a cc cng dn v ? cho php m?t s? xem xt chi ti?t h?n c?a cc v?. Vai tr c?a cc b?i th?m ?on ???c xem l c?n b?n ??n m?c trong n?m 1789 n ? ???c ghi thnh cc tu chnh n th? su v th? b?y c?a Hi?n php Hoa K?.

Quy?n l?c c?a jury b?t ??u y?u ?i trong n?a th? hai c?a th? k? th? m??i chn, khi m?t s? gi?m ?i c?a cc v? (nh?t l dn s?) ? ???c jury x?. Tuy v?y, cc b?i th?m ?on v?n quan tr?ng v ph? bi?n m?t cch khng th? so snh ???c ? Hoa K? h?n ? h?u h?t cc n??c khc: G?n 150.000 jury ???c t?p h?p m?i n?m trong cc bang ring l? v 10.000 jury ? m?c lin bang,[4] trong khi cc Ta n Assizes Php ? x? kho?ng gi?a 1.000 v 2.000 v? (Schnapper 1987). Hng tri?u ng??i ? ???c tri?u t?p hng n?m ?? ng?i trn m?t jury m lm cho n l t?m g??ng ph? bi?n r?ng ri nh?t v? n?n dn ch? tham gia ? Hoa K? (Abramson 2003, p. 252). Cc phim Hollywood m t? cc nt n?i b?t c?a cc b?i th?m ?on c?ng kh nhi?u, v m?t trong s? chng, Twelve Angry Men [M??i hai Ng??i T?c gi?n] (??o di?n: Sidney Lumet, 1957), v?i ngi sao Henry Fonda th? vai chnh, th?m ch ? ghi ?i?m thnh cng phng v v?i cu chuy?n c?a n v? m?t jury b?t ??u v?i m?t ?a s? 11 trn 1 tm th?y m?t thanh nin da mu c t?i gi?t ng??i v k?t thc v?i m?t phi?u th?ng nh?t cho s? v t?i c?a anh ta.

Cch m?ng Php v s? L?p ra Jury dAssises

T?i Php, s? lm m?t uy tn Ch? ?? C? x?a, v?i h? th?ng ch?ng minh t? php v cc th?m phn khm nm c?a n, c ngh?a r?ng nguyn t?c jury ? ngay l?p t?c ginh ???c s? ch?p nh?n c?a H?i ngh? L?p hi?n cch m?ng, ??c bi?t v m?t trong cc chuyn gia c ?nh h??ng nh?t c?a n, Adrien Duport (17591798), ? ?ng h? n (Schioppa 1987; Martucci 1997). M?t s? ??ng thu?n l?n ? hnh thnh ??ng sau cc b?n n d?a vo mi?n k?t t?i (free conviction), cho d s? di?n gi?i nguyn l ny ? l ch? ?? th?o lu?n si n?i.[5] Ba v?n ?? l?n khc ???c ni ??n trong cu?c tranh lu?n ? d?n ??n lu?t 1791.

V?n ?? th? nh?t l li?u cc b?i th?m ?on nn ???c dng ch? cho cc v? hnh s? hay, theo m?t ?? xu?t m cu?i cng b? bc b?, c? cho cc v? dn s?. V?n ?? th? hai lin quan ??n thnh ph?n x h?i c?a cc b?i th?m ?on. M?c d m?t ?a s? ? ch?p nh?n t??ng v? m?t v? x? b?i nh?ng ng??i ngang hng c?a ng??i ta, cc tranh ci k?ch li?t t?p trung vo ?i?u ny nn c ngh?a l g trong th?c ti?n: cc nh lnh ??o cnh H?u ?ng h? vi?c t?o thnh cc b?i th?m ?on ch? t? cc c nhn giu c (m, b?i v tiu chu?n ti s?n cao, c?ng chi?m 400.000 thnh vin ?? t? cch c?a H?i ??ng), trong khi Robespierre kh?ng kh?ng r?ng cc b?i th?m ?on nn bao g?m ti?m tng t?t c? cc cng dn, tnh c?c v th? ??ng, hay m?t t?ng s? b?y tri?u ?n ng tr??ng thnh. K?t qu? ? l m?t s? th?a hi?p: C? th? l, cc b?i th?m ?on s? g?m cc cng dn ? ?ng thu? ?? ?? l cc c? tri cho Th??ng vi?n, hay kho?ng 2,7 tri?u trong s? 4,3 cng dn tch c?c theo cc lu?t b?u c? 1789 (Gueniffey 1993, p. 101). Nh? Duport di?n ??t, ho?t ??ng jury nn khng l c th? cho t?t c? cc cng dn ch? ??ng; n ?ng h?n nn dnh cho cc giai c?p ???c khai sng, dng m?t ??nh ngh?a r?ng, sao cho cc b?i th?m vin ???c rt t? giai c?p trung l?u, th??ng l qu gi nh?t trong b?t k? x h?i no. (Adrien Duport, cc bi pht bi?u 29 thng T? 1791 v 5 thng Hai 1791, ???c trch trong Schioppa 1987, pp. 107, 133). T?t nhin, ph? n? ? b? lo?i tr? nh? trong chnh tr?.

Nh?ng ?i h?i thu? b?u c? trong th?i k? cch m?ng ? c ngh?a r?ng t?t c? cc cng dn ch? ??ng t?c l, t?t c? ?n ng tr??ng thnh khng trong m?t tnh tr?ng ph? thu?c nh? cc ??y t? gip vi?c nh ? c kh? n?ng b? phi?u. Tuy v?y, s? m? r?ng ny ph?n l?n b? v hi?u ha b?i m?t h? th?ng b? phi?u hai-giai ?o?n: Cc cng dn ch? ??ng ? khng bu tr?c ti?p cc ??i bi?u m ? d? cc cu?c h?p ? m?c t?ng ?? ch?n cc c? tri c?p hai (hay ??n gi?n cc elector, nh? h? ???c bi?t ??n lc ?), m?t th?c hnh l?p l?i cc c? ch? b? phi?u theo c?p (tiered-voting) th?i trung c?- v ??u Hi?n ??i. ??n l??t, nh?ng ng??i ny h?p t?i m?c dpartement (t?nh) ?? bu cc ??i di?n cho Qu?c h?i v ?? l?p ??y cc ch?c v? cng khc nhau ???c xem xt cho b?u c?. M?t elector ? ph?i th?a mn cc ?i h?i thu? no ? m th?m ch cn cao h?n nh?m ?? ?? t? cch ?ng c? cho Qu?c h?i. Cng cc nguyn t?c ???c p d?ng, t nghim ng?t h?n m?t cht, ?? xc ??nh nhm b?i th?m vin ti?m n?ng. ?i?u ny ? khi?n Robespierre ph?n n?: ? l ci ng g?i l b? xt x? b?i nh?ng ng??i ngang hng c?a ng ?? (Robespierre 1791, ???c trch trong Schioppa 1987, p. 135). Qu? th?c, n ? l cng s? mu thu?n phn chia cc cng dn ra gi?a cc ph?n t? ch? ??ng v th? ??ng. ??a v? ngang nhau ???c ban cho b?ng m?t tay nh?ng b? tay kia l?y ?i.

V?n ?? l?n th? ba s?n sng cho tranh lu?n ? l danh sch m t? ? cc b?i th?m ?on nn ???c rt. Robespierre ?? xu?t t? ch?c cc cu?c b?u c?, ?? ng?n c?n b?t c? s? can thi?p nh n??c no trong qu trnh. Nh?ng cu?i cng, ? quy?t ??nh r?ng s? l?a ch?n nn ?? cho cc cng t? vin trong t?ng dpartement, nh? nhn v?t ??i di?n cho ch? quy?n v b?n thn ng ? ph?i ???c bu k? t? 1789.

Nguyn t?c ch?n b?ng b?c th?m trong giai ?o?n cu?i c?a qu trnh ? nh?n ???c m?t s? ??ng thu?n r?ng ?ng ch , d cc ?? xu?t b?u cc b?i th?m ?on ?i khi ???c nu ra. Lu?t 1791 ? lo li?u cho c? b?i th?m ?on truy t? v xt x?, t??ng ???ng v?i ??i v ti?u b?i th?m ?on m?t cch t??ng ?ng trong truy?n th?ng Anh. Ci tr??c ???c thnh l?p trong 551 qu?n, ci sau trong 83 dpartement Php lc ?. M?i ta hnh s? ? g?m cc quan ch?c cng (k? c? m?t th?m phn ch? t?a ???c cc c? tri c?p hai c?a dpartement bu cho su n?m v m?t cng t? vin, c?ng ???c bu) v m??i hai b?i th?m vin. M?i n?m m?t s? ??ng k cc cng dn ?? t? cch cho ph?c v? jury ???c so?n ? m?c qu?n; r?i m?i ba thng cng t? vin ch?n 200 tn t? danh sch v 12 tn ???c ch?n b?ng b?c th?m vo ngy ??u tin c?a m?i thng ?? t?o thnh jury. N?u m?t thch th?c thnh cng ???c th?c hi?n, b?i th?m vin hay cc b?i th?m vin ???c ni ??n b? thay b?ng nh?ng ng??i khc theo cng cch; ? l b?t bu?c ?? ng?i trn jury m?t khi ???c ch? ??nh. ??ng th?i, cc b?i th?m ?on c?a binh lnh ???c thi?t l?p m?t ph?n trong qun ??i. Cng nhau, v sau khi s? lun phin d? tnh trong lu?t ???c xem xt, s? cc cng dn trn cc danh sch ???c cc cng t? vin so?n ra ? c th? leo ln cao ??n 132.000 trn n?m, k? c? cc b?i th?m ?on truy t? (Schioppa 1987, pp. 132ff; Martucci 1997, p. 171).

S? ch?n cc b?i th?m vin ti?m n?ng qua s? rt th?m d?a vo m?t danh sch ng?n r rng ? xu?t pht t? cc th?c hnh qu kh? c?a vi?c rt th?m cho cc ch?c v? chnh tr?. T? m?t quan ?i?m dn ch? hay th?m ch khai phng, trch nhi?m ch?n danh sch ng?n ny, t?t nhin, ? l lin k?t y?u nh?t trong h? th?ng, nh?t l khi H?i ngh? Qu?c gia ch?ng bao lu n?a thay th? cc cng t? vin b?ng cc ??i di?n chnh ph?. V, cho d cc b?i th?m ?on l nhn t? h?n nh?ng th? ny ? mu?n (Claverie 1984, pp. 9596, 143166; Allen 2005, ???c trch trong Rosanvallon 2008), tnh v t? c?a chng t? lu ? b? nghi ng?, nh?t l sau khi Bonaparte si?t ch?t thm cc ?inh vt: m?i th? ph? thu?c vo nh?ng ng??i ? ch?n cc b?i th?m vin t?t ???c ch?n k?, v chnh cc qu?n tr??ng l ng??i ? ch?n (Schnapper 1987, p. 174). M?c d khung c?nh ? khc nhau, cc th?c hnh nh? v?y ? khng ph?i khng gi?ng cc th?c hnh ???c dng khi nh Medici th?ng tr? n?n C?ng ha Florentine trong th? k? th? m??i l?m. Tnh v t? c?a jury ? tr? thnh m?t ?o t??ng, v s? cc tnh ti?t tiu c?c lm u? hnh ?nh c?a ??nh ch? trong cc n?m t?i.

Cc B?i th?m ?on u chu trong cc Th? k? th? M??i chn v Hai m??i

Trong su?t th? k? ti?p theo, h? th?ng jury ? gy ra nh?ng s? chia r? chnh tr? lin min, ? c? Php v cc qu?c gia l?c ??a khc m ? ch?p nh?n hay th?o lu?n n. Cc nh b?o th? than phi?n r?ng cc b?i th?m ?on ? khng ?? c?ng r?n, v t?ng qut h?n ? coi chng nh? m?t s? l?u nhi?m ?ng khinh c?a cng l bnh dn t? Tri?u ??i Kh?ng b?. Theo quan ?i?m ny, cc b?i th?m vin ? gi?ng nh?ng k? thi?u n?ng tr tu?, ngu d?t v? lu?t, khng c kh? n?ng cn nh?c cc ??ng c? v, trn h?t, t quan tm ??n cc l?i ch c?a qu?c gia, m h? qu d? dng ??ng nh?t v?i chnh ph? hi?n hnh (Schnapper 1987, p. 165). Cc chnh ph? b?o th? ? Php ? th??ng xuyn b? cm gi? ?? h?y b? cc b?i th?m ?on, v ch?ng bao lu chng ? tm ???c cch ?? xa b? cc b?i th?m ?on qun s? v cc b?i th?m ?on truy t?. Chng c?ng ? th? thu?n ha cc b?i th?m ?on hnh s? b?ng vi?c c?t b?t vai tr c?a s? rt th?m, lm gi?m c? s? x h?i c?a s? tuy?n m?, h?n ch? quy?n l?c c?a chng trong quan h? v?i th?m phn, v h?n ch? s? cc phin ta ???c cours dassises (cc ta ??i hnh) xt x?.

Ng??c l?i, cc ??ng chnh tr? cnh t? ? kin quy?t b?o v? ??nh ch? jury v ? v?n ??ng cho n ???c dng r?ng ri h?n v dn ch? h?n, t?n d?ng l?i th? c?a m?i s? b?t pht hay s? thc ??y cch m?ng cho c?i cch ?? ??a cc v?n ?? ny ln bn. Gi?a 1815 v 1848, cnh T? ? xem cc b?i th?m ?on nh? m?t bi?u t??ng c?a t? do chnh tr?. Ngay sau khi cc cu?c b?u c? quay l?i sau s? s?p ?? c?a Napoleon (1815), cc nh khai phng nh? Alphonse Brenger (17851866) (De la justice criminelle en France [1818], ???c trch trong Schnapper 1987, p. 184) ? ?? xu?t r?ng cc b?i th?m ?on nn ???c ch?n b?ng rt th?m t? danh sch b?u c?, m ? gi? m?t tiu chu?n ti s?n khi ? th?p ??n 100.000 cng dn. Trong 1848, khi quy?n b? phi?u ph? qut (by gi? tr?c ti?p) c?a ?n ng l?i ???c ??a vo, cnh T? ? ?? xu?t r?ng cc b?i th?m ?on nn ???c rt b?ng b?c th?m tr?c ti?p t? danh sch c?a b?y tri?u c? tri.

Cc b?i th?m ?on th?m ch ? truy?n c?m h?ng cho m?t trong nh?ng ?? xu?t th? k? th? m??i chn hi?m hoi ?? ??a s? ch?n b?ng b?c th?m vo chnh tr?, khi nh x h?i ch? ngh?a Pierre Leroux (17971871) g?i trong Cch m?ng 1848 r?ng m?t jury qu?c gia g?m 300 cng dn nn ???c th? ch? ha qua s? ch?n b?ng b?c th?m trong cc dpartement v cc thu?c ??a gi?a t?t c? cc cng dn (m?c d ng ? khng nu r danh sch m t? ? s? l?a ch?n ???c th?c hi?n). Jury ny l? ra ? phn xt cc l?i bu?c t?i do c? quan ??i di?n qu?c gia ??a ra ch?ng l?i cc thnh vin c?a chnh n v c th?m quy?n phn xt cc s? ph?m t?i ch?ng l?i an ninh nh n??c. ??ng th?i, cc ??i di?n qu?c gia l? ra ???c ch?n trn c? s? nghi?p ?on ch? ngh?a, ?? ph?n nh ??t n??c v? m?t ch?c n?ng (Leroux 1848, pp. 5759).

V? ?i?m ny nh? v? cc ?i?m khc, cc hy v?ng c?a n?n C?ng ha X h?i ? b? tiu tan, v cc ?? xu?t c?a n ? b? b? qua hay b? bc b? th?ng th?ng. N?i s? qu?n chng (Balibar 1989) ? ???c by t? cng khai khi cc ?? xu?t nh? v?y b? b? qua hay b? bc b? th?ng th?ng, v ???c cho r?ng s? dng tr?c ti?p s? ch?n b?ng b?c th?m s? nm cc l?i ch cao nh?t c?a x h?i cho tr ch?i may r?i m qung cho nh?ng ng??i m tr thng minh v tnh cch, cc thi quen v t? cch ??o ??c c?a h?, khng ban cho cc ??m b?o m x h?i c quy?n ?? ?i h?i (Esquiros proposal, Labordre report, Moniteur, December 29, 1850, p. 3756, ???c trch trong Bernard Schnapper 1987, p. 200). ??i v?i cc giai c?p chi ph?i, s? rt th?m gy ra m?t m?i nguy hi?m th?m ch cn l?n h?n quy?n b? phi?u nam ph? qut. ?i?u ny m?t ph?n b?i v cc elite mau chng nh?n ra r?ng quy?n b? phi?u ph? qut ? khng t? ??ng c ngh?a r?ng c? quan ??i di?n s? l dn ch? h?n. Logic ??y ?? c?a s? phn bi?t x h?i ? ti?p t?c t? kh?ng ??nh mnh, nh? th? trong 1871 Qu?c h?i ? tm th?y 34 ph?n tr?m cc thnh vin c?a n t? t?ng l?p qu t?c, 36 ph?n tr?m t? giai c?p t? s?n th??ng l?u v 19 ph?n tr?m t? giai c?p t? s?n trung l?u m ?? l?i giai c?p lao ??ng v?i ph?n nh? nh?t. Trong n?m 1919, ba con s? ???c nh?c t?i tr??c ? v?n nh? th? theo t? l?, 10 ph?n tr?m, 30 ph?n tr?m, v 35 ph?n tr?m m?t cch t??ng ?ng, trong khi t? l? cc dn bi?u c?a giai c?p ti?u t? s?n v xu?t thn giai c?p lao ??ng ? l 15 ph?n tr?m v 11 ph?n tr?m (Garrigou 1992). M?c d tiu chu?n ti s?n ? b? bi b? v? m?t php l, n ? ch?a bao gi? ng?ng ho?t ??ng trong m?t hnh th?c h?u nh? khng che gi?u (Gaxie 1978; Bourdieu 1984).

M?c d c? s? x h?i c?a s? tuy?n m? jury ???c m? r?ng ?ng k? d??i n?n C?ng ha th? Hai (18481852), vi?c bin so?n cc danh sch ph h?p ???c giao cho cc th? tr??ng v cc ?y ban m?c-qu?n lm vi?c theo l?nh c?a cc t?nh tr??ng. ?? ch? th? Hai (18521870) ? g c??ng trong cc b?i th?m ?on th?m ch cn thm n?a b?ng vi?c t?ng vai tr c?a cc ta n g?m ch? cc th?m phn chuyn nghi?p.[6] B?t ch?p p l?c t? cnh T?, n?n C?ng ha th? Ba (18701940) ? ti?n hnh nh?ng thay ??i r?t h?n ch? v?i h? th?ng, m?c d n ? c trao tr?ng l??ng l?n cho cc th? tr??ng (by gi? ???c bu gin ti?p b?i quy?n b? phi?u ph? qut) h?n cho cc t?nh (qu?n/prefect) tr??ng lin quan ??n s? ch?n cc b?i th?m vin. Trong cc n?m 1870, nh?ng ng??i c?p ti?n nh? Lon Gambetta (18381882) v Georges Clemenceau (18411929) ? ku g?i thnh l?p b?i th?m ?on dn s? xt x?, t?ng quy?n l?c c?a cc b?i th?m ?on ??i v?i cc th?m phn, v gi?m vai tr c?a cc v? x? khng c jury. Nh?ng cc ?i h?i ny ? b? bc b?, nh? l?i ku g?i ?? cc jury ???c ch?n b?ng rt th?m t? s? ??ng k b?u c?.

Ba l l?, trong m?c ?? no ? xung ??t l?n nhau, ???c ??a ra ?? ?ng h? s? rt th?m cc b?i th?m vin t? s? ??ng k b?u c?. L l? th? nh?t ch? ra tnh trung l?p c?a chng, m ng??c v?i thin ki?n v?n c trong s? ch?n b?i nh?ng ng??i ???c chnh quy?n b? nhi?m. Benjamin Constant (17671830), ch?ng h?n, ng??i cn xa m?i l m?t nh dn ch?, ? t? tuyn b? s?n lng ch?ng l?i s? khinh th? c?a ng ??i v?i cc giai c?p lao ??ng (Constant, Commentaire sur louvrage de Filangieri, II, 3rd part, ch. X, ???c trch trong Jaume 1997):

T?t nhin, n?u gi? nh? ti ???c yu c?u ch?n gi?a vi?c b? x? b?i m??i hai th? th? cng khng c ki?n th?c g, khng c kh? n?ng, ch?ng h?n, ??c hay vi?t, nh?ng ???c ch?n b?ng th?m v nh?n l?nh ch? t? l??ng tm c?a h?, hay b?i m??i hai thnh vin c?a vi?n Hn lm sang tr?ng b?c nh?t, m??i hai ng??i hay ch? th?c hnh theo phong cch tinh t? h?n nh?ng ???c ch? ??nh b?i m?t nh ch?c trch n?m gi? danh d?, t??c hi?u, v l??ng b?ng treo trn ??u h?, th ti s? thch m??i hai th? th? cng h?n.

L l? th? hai ? l quy?n ?? ???c ch?n b?ng th?m cho ph?c v? jury ?i cng v?i quy?n tham gia trong cc cu?c b?u c?: C? hai l m?t ph?n khng th? tch r?i c?a s? bnh ??ng c?ng ha hay dn ch?. Cc nh khai phng ? gi? quan ?i?m ny trong cc n?m 1820, nh? nh?ng ng??i c?p ti?n trong cc n?m 1870 v cc nh x h?i ch? ngh?a su?t ton b? th?i k? ?. Tuy v?y, nhi?t tnh c?a cc nh khai phng ? ngu?i ?i m?t khi quy?n b? phi?u ???c m? r?ng cho t?t c? ?n ng tr??ng thnh, v c? n?n C?ng ha th? Hai l?n th? Ba ? khng m?o hi?m ch?n b?ng b?c th?m tr?c ti?p t? m?t c? tri ?on c cc ??c ?i?m qu?n chng.

L l? th? ba ? ?i chnh xc r?ng jury, nh? m?t ??nh ch?, tr? nn dn ch? v? m?t x h?i. Phong tro lao ??ng ? ??c bi?t nh?y c?m v?i ?i?u ny, th?y r rng cc b?i th?m ?on ? thnh ki?n th? no su?t cc th?p nin ? phn x? cc t?i xm ph?m ti s?n kh?c nghi?t h?n cc t?i gi?t ng??i. Nhm X h?i ch? ngh?a l?n n?a ? ?? xu?t khng thnh cng trong 1901 (?? xu?t Allemane, 21 thng M??i M?t 1901) r?ng cc b?i th?m ?on nn ???c ch?n b?ng th?m:

Jury bao g?m cc s?p, cc nh bun, cc nh cng nghi?p, nh?ng ng??i s?ng b?ng l?i t?c, cc nh t? b?n tm l?i, nh?ng ng??i thu?c v? m?t giai c?p, giai c?p cai tr? v s? h?u ti s?n V v?y, do chnh s? l?a ch?n, jury nh?t thi?t bu?c ph?i ch ch? ??n cc t?i tc ??ng ??n giai c?p n thu?c v? M?t khc, n?u gi? nh? cc b?i th?m ?on g?m m?i lo?i cng dn, khng c ngo?i l?, n?u bn c?nh ng??i ?n ng l??i v giu khinh kh?nh, chng ta c ng??i ?n ng lao ??ng tch c?c, cc t?i s? khng b? nh?ng lo?i phn bi?t ny. (Schnapper 1987, p. 236)[7]

Chnh t? quan ?i?m ny m s? m? r?ng th?m quy?n c?a cc b?i th?m ?on, m?t trong nh?ng c?i cch qu gi nh?t c?a Cch m?ng Php, ginh ???c t?m quan tr?ng ??y ?? c?a n: cc php quan chuyn nghi?p l m?t ??ng c?p ring bi?t, h? s?ng xa cch v?i cc cng dn ??ng bo c?a h? v quen ??i x? v?i cc ???ng s? theo cc l?i ch giai c?p v cc t??ng c bi?t ring c?a h?. Vi?c thay cc th?m phn chuyn nghi?p b?ng cc b?i th?m ?on nhn dn trong t?t c? cc th?m quy?n xt x?, trong c? t? t?ng dn s? v hnh s?, ???c xem nh? m?t ph??ng ti?n t?ng c??ng tnh v t? c?a nhnh t? php.

S? dn ch? ha x h?i h?c c?a cc b?i th?m ?on Php nh? th? ? l m?t qu trnh di: Ph?i ??n 1944 cho ph? n? ?? ???c bao g?m (??ng th?i h? ? tr? thnh cc c? tri), v ??n 1980 ?? ??a vo t??ng cnh t? c? v? ch?n jury ng?u nhin t? s? ??ng k b?u c?.[8] Gi?a ch?ng, tuy nhin ch? ?? Vichy (1940 1944) ? ??a vo m?t c?i cch quy?t ??nh trong n?m 1941, nh?p kh?u nguyn t?c v? jury h?n h?p ???c sng ch? ra ? ??c trong n?m 1924:[9] Cc b?i th?m vin by gi? ???c yu c?u h?p tc v?i cc th?m phn trong s? th?o lu?n cn nh?c. Nh? m?t k?t qu?, cc b?i th?m vin nh? th? s? b? cc nh chuyn nghi?p ?nh h??ng su s?c khi ??a ra cc quy?t ??nh cu?i cng c?a h?. T? l? tha b?ng ? gi?m nhanh t? 24,7 ph?n tr?m xu?ng 8,4 ph?n tr?m. Sau ?, t? l? gi?a cc b?i th?m vin v cc th?m phn ? thay ??i thm vi l?n, nh?ng nguyn t?c v? m?t jury h?n h?p ? ch?ng bao gi? b? thch th?c m?t cch nghim tr?ng (Elster 2013, p. 99). Vo th?i gian b?i th?m ?on xt x? ? nhi?u h?n m?t di tch khng gy tranh ci v? m?t x h?i m?t cht, x? ch? m?t t? l? r?t nh? cc v?.

Gi?ng cc b?i th?m ?on Anh-M? cho cc n??c (theo) thng lu?t, cc b?i th?m ?on Php ? l m?t ?i?m tham chi?u chnh cho cc n??c (theo) lu?t dn s? kh?p th? gi?i. L?ch s? c?a chng ? chu u l?c ??a ? t b? thay ??i h?n, nh?ng tuy nhin ? theo m?t di?n bi?n t??ng t? v?i cc ?? tr? khc nhau. Italy cung c?p m?t v d? t?t. t??ng v? cc b?i th?m ?on nhn dn ???c long tr?ng kh?c ghi trong b? lu?t ??u tin c?a Italy th?ng nh?t trong n?m 1865, v r?i ???c chuy?n v?i vi bi?n th? thnh th? t?c hnh s? 1913 m ? l s?n ph?m c?a m?t Italy khai phng. Kh logic, ch? ?? ??c ?on c?a Mussolini ? thay th? n b?ng m?t h? th?ng b?i th?m ?on h?n h?p, trong ? cc th?m phn chuyn nghi?p (togati) ??nh gi?ng v jury ? (l ??nh ch?) t ??c l?p h?n trong s? cc ??nh ch? t? php. Sau s? s?p ?? c?a ch? ngh?a pht xt v s? khi ph?c c?a cc quy?n t? do dn ch? khc nhau, m?t s?c l?nh l?p php 31 thng N?m 1946 (ci g?i l s?c l?nh Togliatti) ? cng b? s? ??a l?i cc b?i th?m ?on nhn dn vo, nh?ng s? thi?u th?c thi ? c ngh?a r?ng bi?n php ny ? ch?ng bao gi? ???c th?c hi?n. Qu?c h?i L?p Hi?n, m?c d ban ??u ? c thin v? k?t h?p nguyn t?c vo Hi?n php d??i p l?c c?a lin minh c?a cc ??ng cnh t?, ? k?t thc v?i m?t th?a hi?p. Trong khi d? th?o g?c ? ni: nhn dn tr?c ti?p tham gia vo s? qu?n l t? php qua ??nh ch? jury trong Ta ??i hnh (Court of Assizes), hnh v?n cu?i cng c?a ?i?u 102 ? ch? tuyn b? r?ng cc s? phn chia chuyn bi?t ha trong cc v?n ?? no ?, k? c? cc cng dn thch h?p t? bn ngoi ngnh t? php, c th? ???c thnh l?p [?? ho?t ??ng] bn c?nh cc c? quan t? php thng th??ng. Lu?t s? quy ??nh cc v? v cc hnh th?c trong ? nhn dn tham gia tr?c ti?p vo s? qu?n l t? php (Conso 2001, pp. 1518).

Trong th?c ti?n, ?i?u 111 c?a Hi?n php Italia, m bi?n vi?c cung c?p cc l do cho m?t b?n n thnh b?t bu?c, ???c dng ch?ng l?i nguyn t?c cc b?i th?m ?on nhn dn, v cc jury ny b? coi l khng c kh? n?ng ?p ?ng ?i?u ki?n ny, ngay c? v?i s? tr? gip thch h?p. Cc quy t?c sau ? ? ??a cc b?i th?m ?on h?n h?p ln hng ??u l?n n?a. Trong cc th?o lu?n v? lu?t 1951 (No. 281), cnh T? ? gi? v?ng nguyn t?c c?n b?n r?ng n?n dn ch? b?ng (=) jury, r?ng m?i s? lu m? c?a t? do khng nghi ng? g ? c ngh?a l s? ?n p jury nhn dn, v ng??c l?i b?t c? khi no c t? do, hay m?t cu?c ??u tranh cho t? do, s? tham gia tr?c ti?p c?a nhn dn vo qu?n l t? php lun lun l m?t chu?n m?c c?n b?n.[10] Nh?ng ?a s? ? gi? v?ng l?p tr??ng c?a n. T?i h?n, m?c d ph? n? ? c ?? t? cch ?? b? phi?u v ?? ???c bu, h? b? lo?i tr? kh?i danh sch cc b?i th?m vin ti?m n?ng. Cho ??n gi?a-cc n?m 2010, nh?ng ng??i ???c ch? ??nh vo jury ? ph?i ?p ?ng cc yu c?u nh?t ??nh: h? ph?i l cc cng dn Italia gi?a 30 v 65 tu?i; v ???c ban cho cc quy?n dn s? v chnh tr? ??y ??, c hnh vi ??o ??c t?t, v m?t ch?ng ch? ? h?c xong ti?u h?c (cho Ta ??i hnh) hay ch?ng ch? xong trung h?c (cho Ta Phc th?m). Cc ?i?u ki?n ny, m g?i nh? l?i khi ni?m v? nh?ng ng??i ???c khai sng,[11] ? gy ra m?t ti?ng la tht gi?a nh?ng ng??i ph?n ??i cho r?ng lu?t ? t?o ra m?t giai c?p t? php: cc th?m phn s? l cc th?m phn c?a nhn dn th?c s? trong ch?ng m?c h? ???c rt t? ton b? giai c?p lao ??ng, ?? cho cng nhn ng?i c?nh bc s?, nng dn c?nh k? s?. Ch? khi ? s? c s? ??i di?n nhn dn th?t s?.[12] Jury h?n h?p m ???c p ??t v?i m?t c? s? x h?i h?p ? t? t? m?t s?c m?nh c?a n v cu?i cng ch?c khng kh?i d?y b?t k? s? say m dn ch? no.

Khng nghi ng? g l tri?u ch?ng nh?m l?n chnh tr?, m trong ? Italy v Php ? b? sa l?y k? t? cu?i cc n?m 2000, r?ng ?? xu?t ?? ph?c h?i, v th?m ch m? r?ng, vai tr c?a cc b?i th?m ?on nhn dn ? ??n t? cnh h?u trong cc n??c ny. Trong 2008, Th? t??ng Italia Silvio Berlusconi, trong m?t cu?c chi?n cng khai v?i ngnh t? php Italia, ? cho r?ng ngu?n l?c t?ng ln cho cc b?i th?m ?on khng chuyn nghi?p c th? gip lo?i tr? xung ??t gi?a cc nhnh chnh tr? v t? php v cho php kh?i ??ng m?t s? ti?t ki?m kinh t?. ng ? th?c s? th? lm m?t uy tn c?a cc th?m phn, b? ch? t?ch H?i ??ng Italia xem nh? th ??ch (Verderami 2008).

Trong 2011, t?ng th?ng Php Nicolas Sarkozy ? thng qua m?t lu?t t?ng th?m quy?n phn x? c?a cc b?i th?m ?on nhn dn, trong khi ??ng th?i gi?m ph?m vi hi?u l?c c?a s? can thi?p khng chuyn trong ngnh t? php b?ng vi?c gi?m b?t s? c?a chng trong cc ta ??i hnh. L?p lu?n ??ng sau lu?t ny ? kh mu thu?n: Nh? ? Italy, cc b?i th?m ?on nhn dn ???c dng nh? m?t v? kh trong m?t cu?c v?n ??ng r?ng h?n ch?ng l?i tnh ??c l?p c?a ngnh t? php. Nh?ng c? ch? m?i th?c ra cu?i cng h?n ch? ?nh h??ng c?a cc b?i th?m vin trong cc ta n n?i h? ? t?n t?i. Cc b?i th?m ?on ???c xem nh? c?ng r?n h?n cc th?m phn chuyn nghi?p, m l m?t lo?i ngh?ch l, ni v? m?t l?ch s?, v s? cc ch? trch do cc nh ch?c trch ??a ra trong nhi?u n?m v? s? x t?i qu ?ng c?a chng. M?t cch c? th?, lu?t 2011 ? ??a vo ?i h?i cho cc b?i th?m ?on ?? bi?n minh cc quy?t ??nh c?a chng, m?t rng bu?c b? p ??t b?i m?t phn quy?t trong thng Ging 2009 c?a Ta n Nhn Quy?n u chu. Th?m phn ch? t?a phin x? ???c ?i h?i ?? ghi l?i cc l do ???c vi?n d?n. Quan tr?ng h?n, s? cc b?i th?m vin trong cc ta ??i hnh ? gi?m t? chn xu?ng su trong cc ta s? th?m, v t? m??i hai xu?ng chn trong cc ta phc th?m. M?t ta ??i hnh ???c ??n gi?n ha g?m ba b?i th?m vin ???c thi?t k? ch? cho cc t?i c th? ch?u m?t b?n n m??i l?m ??n hai m??i n?m t giam. ?nh h??ng c?a cc th?m phn chuyn nghi?p, m v?i h? cc b?i th?m vin th?o lu?n cn nh?c, v th? ???c t?ng c??ng t??ng ?ng. ??ng th?i, hai b?i th?m vin th??ng, ???c g?i l cc h?i th?m cng dn (citizen assessor), ???c ??a vo th? t?c t? t?ng c?i hu?n (correctional proceedings) ?? gip ba th?m phn chuyn nghi?p. Tuy v?y, cc b?i th?m vin cng dn c th? ch? phn x? trong cc v? n v? cc t?i ch?ng l?i cc c nhn, v b? lo?i tr? kh?i cc t?i c?-xanh, ??c bi?t cc t?i ti chnh c l? t? n?i s? r?ng cc t?i nh? v?y c th? cu?i cng nh?n ???c cc b?n n kh?c nghi?t h?n. Trong khi s? cc v? n dnh lu ??n cc b?i th?m vin ? t?ng ln ?ng k?, quy?n l?c c?a cc b?i th?m vin ? tr? nn ngy cng m? h?.

Hegel, cc B?i th?m ?on, v X h?i Dn s?

V sao s? rt th?m ? ph? bi?n ??n v?y trong l?nh v?c t? php v?i cc b?i th?m ?on nhn dn cng lc khi n b? lo?i tr? kh?i l?nh v?c chnh tr?, v ?i?u ny m?c d l?ch s? c?a n?n dn ch? v l?ch s? c?a cc b?i th?m ?on nhn dn ph?n l?n c v? ?i cng nhau? Chng ta s? quay l?i Hegel (17701831) ?? lm r ngh?ch l ny. Nh tri?t h?c ??c ? phn tch ch?t ch? l?p lu?n c?a cc nh l?p php u chu l?c ??a th?i ng (hay t nh?t v? nh?ng ng??i m, sau Cch m?ng Php, ? ?? xu?t l?p cc b?i th?m ?on trong ngnh t? php). S? l thuy?t ha c?a Hegel c?ng ? gip ?? chuy?n ??t th?y tri?u ??c ?ng h? cc b?i th?m ?on, d?n ??n s? ??a m?t ph?n c?a chng vo trong Cch m?ng 1848.

Cc thnh vin c?a Qu?c h?i L?p Hi?n c?a Php ? ??y ??n c?c ?? s? phn bi?t gi?a d? ki?n (fact, s? ki?n, s? th?c) v lu?t m cc b?i th?m ?on Anh chnh th?c d?a vo. Trong con m?t c?a h?, lu?t nn l nh? nhau cho t?t c? m?i ng??i v cc ta n nn ??n gi?n p d?ng n, v?i khng s? c?n thi?t no th?m ch cho s? di?n gi?i. Qua nhi?u n?m, tnh ??ng nh?t kh?p qu?c gia c?a cc phn xt ? tr? thnh m?t m?i quan tm chnh cho cc nh ch?c trch ch?u trch nhi?m v? quy ch? jury (Claverie 1984). M?t m?t, th?m phn ? l ci mi?ng pht m ra cc t? c?a lu?t, ch? l sinh v?t th? ??ng, khng c kh? n?ng ti?t ch? ho?c hi?u l?c hay tnh nghim kh?c c?a n, ?? trch d?n cu n?i ti?ng c?a Montesquieu (Montesquieu 1949, XI.6). Trong khung c?nh c?a jury nhn dn, nhi?m v? c?a th?m phn nh? th? l ?? gi?i thch th?a ?ng khung kh? php l, nh? Duport ? vi?t d?n chi?u ??n The Spirit of the Laws. M?t khc, cc b?i th?m ?on ???c cho l bm vo cc d? ki?n lin quan ??n s? ph?m t?i hay v t?i c?a b? co, ?? b?t k? s? k?t n no cho th?m phn. Cc ch?c n?ng khc nhau cho nh?ng ng??i khc nhau vi?c tuyn b? lu?t thch h?p cho th?m phn, vi?c xc ??nh cc d? ki?n cho jury ? l cch t?t nh?t ?? trnh s? nh?m l?n gi?a ci c bi?t v ci t?ng qut (Martucci 1997, pp. 3941).

Hegel r rng ? ti?p t?c dng t? duy ny, m th?nh hnh lc ?, v ? k?t h?p n vo t? duy tri?t h?c c?a ng v? tnh chnh ?ng c?a tr?t t? chnh tr?. M?c d s? phn bi?t gi?a tnh t?ng qut c?a lu?t v tnh ring bi?t c?a s? th?o lu?n cn nh?c th?c t? ? g?i nh? v? Rousseau, Hegel ? h?n ch? ?ng k? l?nh v?c c? th? hay c bi?t, n?i s? ch?n b?ng b?c th?m c th? ???c th?c hnh m?t cch chnh ?ng. ??i v?i Rousseau, t?t c? cc nhi?m v? hnh php hay chnh ph? c?a m?t n?n dn ch? thu?c v? l?nh v?c c bi?t; ??i v?i Hegel, ch? m?t y?u t? c?a m?t phin xt x? hnh s? r?i vo ph?m tr ny.

t??ng c? b?n c?a Hegel l kha c?nh c?a phn x? hnh s? m jury ch?u trch nhi?m hi?u bi?t v? cc d? ki?n c?a v? n l hi?u bi?t c th? ??t ???c b?i b?t k? ng??i ???c khai sng no, v s? ch?ng minh ph? thu?c khng vo cc ??i t??ng c?a l tr hay cc s? tr?u t??ng c?a s? hi?u bi?t, m ch? vo cc chi ti?t v hon c?nh ??n l?, cc ??i t??ng c?a tr?c gic gic quan v s? ch?c ch?n ch? quan. N v th? l c th? ti?p c?n ???c ??i v?i cc cng dn th??ng, hay t nh?t ??i v?i nh?ng ng??i c trnh ?? cao h?n trong s? h?; ? ?y Hegel theo l thuy?t v? cc n?ng l?c php l. V vi?c xc ??nh cc d? ki?n d?a t vo s? ch?ng minh logic nghim ng?t, h?n vo s? tin ch?c ch? quan v l??ng tm, n khng ?i h?i tnh ph? qut (Hegel 1952, 227, p. 143). Qu? th?c, ho?t ??ng phng x? n thu?c v? l?nh v?c x h?i dn s?, cn lu?t t? n, ??c bi?t lu?t cng v ho?t ??ng l?p php, l cc m?i quan tm c?a nh n??c t?c l, chng ??i di?n cho ci ph? qut (Hegel 1971, pp. 261ff).

S? tham gia c?a cc cng dn bnh th??ng qua h? th?ng jury v th? khng ch? l chnh ?ng m cn c ch, v n cho php cc thnh vin c?a x h?i dn s? ?? bi?t, th?c hnh, v theo lu?t, ?? xt x? v b? xt x? b?i nh?ng ng??i ngang hng c?a h? thay v tr? thnh nh?ng ng??i ???c b?o tr?, hay th?m ch theo m?t ngh?a cc n l?, c?a ngh? lu?t (Hegel 1952, 228, p. 145). Nh?ng l?p lu?n ny p d?ng ch? ? m?c ch? quan; cc cng dn th??ng khng th? ??a ra cc quy?t ??nh ? m?c khch quan c?a lu?t, m nh?ng ng??i c?ng ha Php, dng m?t khung kh? quan ni?m khc, ? nh?c t?i nh? l?i ch chung.[13]

Cch ti?p c?n c?a Hegel gip chng ta hi?u ch? ??c bi?t c?a cc b?i th?m ?on trong cc x h?i hi?n ??i. S? phn cng lao ??ng, ng ng? , v?p ph?i m?t tr? ng?i: S? t?n t?i c?a m?t l?nh v?c m huy ??ng khng n?ng l?c chuyn nghi?p c?ng ch?ng s? phn xt tr?u t??ng, n?i l??ng tri cho php c nhn ??a ra m?t phn x? v? cc d? ki?n b?ng vi?c ??n gi?n dng l tr ch? quan c?a mnh. Khng ?? ch? cho n?ng l?c khng-chuyn gia ny, nh? ? m?t c nhn th? ??t mnh vo hon c?nh c?a ng??i khc v cn nh?c b?ng ch?ng ?ng h? hay ch?ng l?i qua s? t? xem xt n?i tm, s? l ph?n tc d?ng cho tnh chnh ?ng v s? ho?t ??ng tr?n tru c?a cc ??nh ch? t? php. Lu?n ?? ny b? t?n cng mnh li?t b?i cc tro l?u th?c ch?ng trong cu?i th? k? th? m??i chn, nh?t l b?i tr??ng phi Italia, m ??i v?i n cc b?i th?m ?on ? ng??c v?i quy lu?t con ng??i ph? qut v? chuyn mn ha v ? ??i di?n ch?ng g tr? cng l Cadi [Kadi hay Quadi, t?c l cng l theo lu?t Shariah c?a ??o Islam] (Schnapper 1987, p. 220). Max Weber (18641920) ? ti?p t?c cu?c lu?n chi?n ? ??c, trong khi ? Php Gabriel Tarde (18431904) ? ch? nh?o cc b?i th?m vin m gi tr? duy nh?t c?a h? r rng l s? b?t ti c?a h? (Hegel 1952, p. 220; Sintomer 1999). Cc cu?c t?n cng nh? v?y ? gip lo?i b? h? th?ng jury trong m?t s? ph?n c?a chu u, v t?ng qut h?n ? ?ng gp cho s? ??t n sang bn l? v ?ng h? cc ta n chuyn nghi?p. Ng??c l?i, m?t s? nghin c?u x h?i h?c c s?c thi nh?t v? cc th? t?c jury minh h?a lm sao cc b?i th?m ?on c th? khng ch? l ??a ?i?m c?a m?t s? bi?n ??i dn ch? th?t s? cho cc b?i th?m vin, k? c? trong cc b?i th?m ?on h?n h?p nh? ? Php, m chng c?ng l m?t lo?i cng l sang tr?ng cho cc b? co (Gissinger-Bosse 2017). Th?c ra, t? l? tha b?ng cao h?n trong cc phin ta do jury x? ? Php so v?i trong cc ta n chuyn nghi?p khng nghi ng? g l m?t trong nh?ng l do cho s? di?n gi?i ny.

Tuy v?y, trong khung kh? c?a Hegel, s? phn x? ngang hng dnh lu ??n trong h? th?ng jury nn ???c phn bi?t tri?t ?? kh?i l?i ch chung ???c nh n??c ??i di?n. S? ?? ny lm gi?m ??t ng?t v? tr ???c trao v? m?t l?ch s? cho s? phn x? bnh th??ng b?i Athens c? x?a, t??c m?t ??c tnh chnh tr? nghim ng?t h?n c?a n. Th? th l nh?t qun ?? b?o v? cc b?i th?m ?on ???c ch?n b?ng b?c th?m trong l?nh v?c t? php trong khi t? ch?i cho chng b?t k? vai tr no trong chnh tr?.

Tocqueville: Jury nh? m?t D?ng c? c?a Chnh ph?-t? Qu?n

Trong th?p nin ti?p sau s? xu?t b?n c?a n, l l? c?a Hegel b? m?t c ?nh l?n khi Alexis de Tocqueville (18051859) tr? v? t? chuy?n ?i c?a ng ??n M? ? thuy?t ph?c r?ng cc b?i th?m ?on l m?t ??nh ch? chnh tr? xu?t s?c. Ci lm ng quan tm ch? y?u chnh xc l chng v??t xa h?n nhi?u vai tr t? php chnh th?c c?a chng. T?t nhin, Tocqueville c v? ??ng v?i Hegel trong vi?c ca ng?i tc ??ng gio d?c c?a h? th?ng jury Anh v M?, m ? d?y vi?c th?c hnh s? cng b?ng v khi?n cc c nhn c trch nhi?m v cc hnh ??ng c?a h?. Trn h?t (Tocqueville 1899, p. 305), b?ng vi?c bu?c m?i ng??i ?? ??n cng vi?c c?a nh?ng ng??i khc h?n cng vi?c c?a ring h?, n t?y s?ch s? ch k? t? nhn m l g? st c?a x h?i. Jury ?ng gp m?nh m? ?? hnh thnh s? phn x? v ?? t?ng tr thng minh t? nhin c?a m?t dn t?c; v ?i?u ny, theo ti, l l?i th? l?n nh?t c?a n. N c th? ???c xem nh? m?t tr??ng h?c cng mi?n ph, lun m? c?a.

Tuy v?y, l l? c?a Tocqueville c khc v?i l l? c?a Hegel trong nh?ng kha c?nh khc. Th? nh?t, ng nh?n m?nh r?ng ? M? s? m? r?ng c?a h? th?ng jury t? cc ta hnh s? (nh? ? chu u) sang cc ta dn s? ? lm t?ng tc ??ng c?a n; khng ch? x h?i dn s? v th? ??n g?n m?c c?a nh n??c, n c?ng hi?u k? h?n cc quy t?c v cc tnh c?p bch c?a n. H?u nh? hon ton b? qua s? phn bi?t chnh t?c gi?a cc v?n ?? v? d? ki?n v cc v?n ?? v? lu?t, Tocqueville nh?n xt s?c s?o r?ng jury c th? ho?c l qu t?c hay l dn ch? theo giai c?p x h?i m t? ? cc b?i th?m vin ???c ch?n. Nh?ng ng ni thm ngay l?p t?c r?ng n lun lun b?o ton ??c tnh c?ng ha c?a n, trong ? n ??t h??ng th?t c?a x h?i vo tay c?a nh?ng ng??i b? tr?, hay c?a m?t ph?n c?a nh?ng ng??i b? tr?, v khng ph?i vo tay c?a chnh ph?. t quan tm v? cc ph??ng php ch?n jury, Tocqueville t?p trung ?ng h?n vo kha c?nh ny c?a chnh ph?-t? qu?n. Tai Hoa K?, ng ni, m?i cng dn ??u ?? tiu chu?n ?? l m?t c? tri, m?t b?i th?m vin, v ?? t? cch cho ch?c v?. H? th?ng jury c v? ??i v?i ti l m?t h? qu? tr?c ti?p v c?c ?? c?a ch? quy?n nhn dn nh? quy?n b? phi?u ph? qut. V th?, ng c th? long tr?ng k?t lu?n r?ng jury, m l ph??ng ti?n n?ng ??ng nh?t c?a vi?c khi?n nhn dn cai tr?, c?ng l ph??ng ti?n hi?u qu? nh?t c?a vi?c d?y n cai tr? t?t (Tocqueville 1899, pp. 302, 303, 307).

M?c d quan ?i?m c?a Tocqueville ??c bi?t c?p ti?n, ng ? khng ??n ??c trong vi?c by t? cc quan ?i?m nh? v?y lc ?. H?n n?a, ??ng l?c th?t c?a s? th?o lu?n cn nh?c c?a jury cho th?y r?ng s? phn bi?t nghim ng?t gi?a lu?t v d? ki?n ? ph?n l?n l m?t s? h? c?u. V l do ny, lu?t ngy 28 thng T? 1832 ? Php ? phc h?a m?t s? th?a hi?p lm thay ??i vai tr c?a cc b?i th?m ?on: M?t m?t, n ? cho php h? nh?n ra cc hon c?nh gi?m nh?, v v th? ?? quy?t ??nh li?u lu?t nn ???c p d?ng ? m?c ?? ??y ?? nh?t c th?; m?t khc, n ? tm cch ?? ch?m d?t m?t l?n v mi mi m?i m?u toan c?a cc b?i th?m ?on ?? v hi?u ha lu?t. Trong th?c t?, cc b?i th?m ?on ? t?n d?ng l?i th? c?a s? do d? ny trong cng vi?c cng c?ng ?? tha b?ng nhi?u ng??i b? bu?c t?i by t? cc ki?n m cc nh ch?c trch ? xem l b?t h?p php. Cc ch? trch ti?p t?c n?i c?n th?nh n? v? ?i?u ny trong ph?n cn l?i c?a th? k?. Trong 1889, ch?ng h?n, Gabriel Tarde ? t? co jury l m?t trong nh?ng ?i?u c nghim tr?ng nh?t m chng ta ch?u ??ng, ch?u trch nhi?m v th?c t? r?ng bo ch ? tr? nn ton n?ng v bi?n quy?n t? do c?a n ??ng ngh?a v?i s? v trch nhi?m. (Le Temps, 13 thng T? 1889, ???c trch trong Schnapper 1987, p. 214). ??y l v sao cc chnh ph? ti?p sau trong th? k? th? m??i chn ? c? g?ng ?? gi? cc b?i th?m ?on ra kh?i cc v? n dnh lu ??n bo ch hay tham nh?ng chnh tr?.[14]

Th?i Hong kim c?a Jury Anh-M?

Tuy v?y, ? ch? y?u ? n??c Anh, v cn h?n th? ? Hoa K?, m cc b?i th?m ?on ? th??ng xuyn c ??t ph php l m?i. Jury Anh, m?c d c?ng d?a vo m?t s? phn bi?t gi?a d? ki?n v lu?t, ? g?m m?t m?c no ? c?a s? h?p tc gi?a cc b?i th?m vin v th?m phn: M?t cch ti?p c?n th?c d?ng ph h?p t?t v?i cc th? t?c phng x? n th?t h?n ch? ngh?a gio ?i?u l?c ??a. Trong khi ? c m?t s? ??ng thu?n v? v?n ??, m?t s? v? x? huy?n tho?i ? v?n ti?t l? s? nguy hi?m c?a cc b?i th?m ?on ton n?ng: Trong th?c ti?n nh? trong l thuy?t, cc tro l?u no ? ? cho r?ng cc b?i th?m ?on ? c quy?n ?? lm lu?t n?u l??ng tm c?a h? sai khi?n nh? th?.

Trong h? th?ng ny, jury lm trung gian gi?a lu?t v cc gi tr? c?ng ??ng m t? ? lu?t b?t ngu?n. Truy?n th?ng thng lu?t ? lm cho vi?c ny d? h?n, v n ? tiu bi?u cho m?t kh?i cc chu?n m?c (cc t?c l?, l thuy?t, v cc lu?t), h?n l bi?n m?t ??nh ch? (nhnh l?p php) thnh ngu?n c?a m?i lu?t. M?t s? phin b?n ? t?n t?i v? ho?t ??ng c?a jury t? m?t quan ?i?m php l.[15] Phin b?n th? nh?t, ban ??u ???c ?? xu?t b?i Levelers, tro l?u c?p ti?n nh?t trong Cch m?ng Anh, cho r?ng lu?t v cc quy?n c?a nhn dn xu?t pht t? c?ng ??ng, v r?ng khng qu?c h?i hay c? quan t? php no c th?m quy?n ?? tuyn b? v? chng. Qu? th?c, trong cc v? n quan tr?ng nh?t, trch nhi?m ???c xem nh? c?a jury. M?t ch??ng trnh th? hai, n ha h?n, ???c Levelers mu?n h?n v sau ? nh?ng ng??i Quaker ch?p nh?n, ? th?a nh?n quy?n c?a qu?c h?i ?? lm lu?t v quy?n c?a cc th?m phn ?? khuyn cc b?i th?m ?on, nh?ng ni thm r?ng cc b?i th?m vin c th? ti kh?ng ??nh s? t? tr? c?a h? n?u h? c?m th?y hon ton trung th?c r?ng th?m phn ? di?n gi?i sai lu?t v nn b? g?t sang m?t bn v l?i ch c?a tnh v t? (Green 1987, pp. 65ff). Cc b?i th?m ?on nh? th? ? c quy?n l?c ?? di?n gi?i c? lu?t v cc quy?n c?a nhn dn. Cc phin b?n trung gian cho r?ng, m?c d m?t jury thng th??ng nn theo lu?t v l?i khuyn c?a th?m phn, n ? c th?, trong cc v? n ??c bi?t, quy?t ??nh khng p d?ng m?t lu?t n coi l b?t cng theo ??c h?nh c?a m?t tiu chu?n cao h?n, d l lu?t th?n thnh, lu?t t? nhin, hay hi?n php.

T?t c? ba phin b?n ? ng? r?ng cc cng dn th??ng c n?ng l?c ?? di?n gi?i lu?t, v??t qu cc h?n ch? do Hegel p ??t: Yu sch ny ? tr? thnh m?t kh?u hi?u cho cc thi?u s? chnh tr? v tn gio trong th? k? th? m??i b?y. M?t trong nh?ng v? x? n n?i ti?ng nh?t ? l v? x? William Penn (16441718) v cc b?n Quaker c?a ng, b? bu?c t?i xi gi?c n?i lo?n v gy r?i tr?t t? cng c?ng trong thng Chn 1670 b?i v h? ? gi?ng ??o trn cc ???ng ph? London. S? ?n p ch?ng-Quaker lc ? ? ??nh ?i?m c?a n. Chi?n l??c b?o v? c?a Penn khng ph?i l ph? nh?n cc d? ki?n m ?? cho r?ng b?t ch?p s? c?m php l r rng ch?ng l?i ho?t ??ng d?y lo?n ? l khng th? cho m?t lu?t Anh ?? bi?n s? rao gi?ng yn bnh ?? vinh danh Cha thnh m?t hnh ??ng b?t h?p php. Khi cc th?m phn cho r?ng m?t mnh h? c n?ng l?c k? thu?t ?? di?n gi?i lu?t, Penn ?p l?i r?ng n?u common law (thng lu?t) l kh ??n v?y ?? hi?u th n cn xa m?i l common (thng th??ng) (The Trial of William Penn and William Mead, at the Old Bailey, for a Tumultuous Assembly, Howells State Trial, 6: 958 [1670], ???c trch trong Abramson 2003, p. 70). Jury ? th?y Penn c t?i ch? v? di?n thuy?t trn ???ng ph? nh?ng ? khng s?n lng tuyn b? v? li?u bi di?n thuy?t c?a ng c mang tnh d?y lo?n hay gy r?i tr?t t? cng c?ng khng. Cc th?m phn sau ? ? p jury ?? lm r s? tuyn n d? gio ny, ?e d?a kha n l?i m khng c th?c ?n, th?c u?ng, v thu?c l cho ??n khi n ch?u thua. Tuy v?y, cc b?i th?m vin gi? v?ng l?p tr??ng c?a h?, v hai ngy sau cu?i cng ? tuyn m?t b?n n tha b?ng; v vi?c ny mu?n h?n h? b? ph?t, v l do h? ? t? ch?i p d?ng lu?t.

Sau khi Hoa K? tr? nn ??c l?p, h?c thuy?t jury h?y b? ? lan r?ng kh ?ng k?. Vi bang ? th?a nh?n hay th?m ch ? vi?t vo trong hi?n php c?a chng, nh? Georgia ? lm trong 1777 v Maryland trong 1790 r?ng jury nn l th?m phn c?a lu?t c?ng nh? c?a d? ki?n. H?i ngh? L?p Hi?n Massachusetts n?m 1853 ? ch?p nh?n m?t s?a ??i theo cc ???ng l?i ny. ?p l?i nh?ng ng??i cho r?ng ch? cc th?m phn chuyn nghi?p c kh? n?ng ?? quy?t ??nh cc ?i?m c?a lu?t, ??i bi?u Keyes ni: thng lu?t l khoa h?c c?a l tr v cng l; v m?t ng??i m c th? ni cng l l g c th? ni thng lu?t l g, trong h?u nh? t?t c? cc tr??ng h?p, v v th? ng ta ?ng l c ?? kh? n?ng ?? quy?t ??nh v? n nh? th?m phn. (Official Report of the Debates and Proceedings in the State Convention to Revise and Amend the Constitution, Boston: White and Potter, Boston, 1853, 3: 443, ???c trch trong Abramson 2003, p. 83). L l? l??ng tri ? m? r?ng ra s? di?n gi?i lu?t v cc quy?n c?a nhn dn. T?i m?t s? v? x?, yu sch ? th?m ch c?p ti?n h?n. T?i Boston trong thng N?m 1851, ch?ng h?n, lu?t s? bo ch?a cho ba ng??i b? co bu?c gip cc n l? tr?n ?i m?t hnh ??ng b? m?t lu?t ???c thng qua n?m 1850 c?m ? nh?c nh? cc b?i th?m vin r?ng h? l cc th?m phn c?a lu?t c?ng nh? c?a cc d? ki?n, v ? ku g?i h? r?ng, n?u h? thnh th?t tin lu?t 1850 vi hi?n, h? b? rng bu?c b?i l?i tuyn th? h? ? th? ?? khng ??m x?a ??n b?t k? h??ng d?n no ng??c v?i h??ng d?n m ta n ? c th? cho h?. (24 Fed. Cas. at 1043, ???c trch trong Abramson 2003, p. 81). Vi?c ny ? cho cc b?i th?m ?on m?t vai tr gi?ng v?i Ta n T?i cao, ? m?c ??a ph??ng, v? m?t ?nh gi li?u cc lu?t no ? c h?p hi?n hay khng.

Khng ch? n??c M? Jacksonian nh? ???c Tocqueville m t? l n??c dn ch? nh?t trn th? gi?i lc ?; n c?ng ? ? m?t ?i?m cao c?a l?ch s? dn ch? v? m?t cc quy?n chnh tr? v ??nh h??ng x h?i (cho cc ?n ng da tr?ng ph? n? ? b? lo?i kh?i chnh tr? v trong m?t tnh tr?ng thi?u s? php l so v?i ?n ng, tnh tr?ng n l? ? v?n ph? bi?n, v s? thanh l?c s?c t?c c?a nh?ng ng??i M? B?n ??a ? ti?p t?c t?ng c??ng). Quy?n l?c c?a cc b?i th?m ?on ? ch? l m?t m?t c?a m?t l t??ng v? chnh ph?-t? qu?n m c?ng ???c by t? trong cc cu?c h?p ta th? chnh, cc ??i h?i ??ng ???c cc cng dn d? th??ng xuyn ?? quy?t ??nh v? cng vi?c chung, ??c bi?t ? New England. ?i?u ny ? khc xa lo?i chnh tr? khi ? ???c th?c hnh ? Ph?, v chng ta c th? th?y v sao m?t Tocqueville b? ?n t??ng su s?c v th? ? c th? b?o v? m?t quan ?i?m v? cc b?i th?m ?on m ? c?p ti?n m?t cch khng so snh n?i h?n quan ?i?m c?a Hegel.

Th? nh?ng c?ng trong th?i k? ny m tnh ph? bi?n c?a cc b?i th?m ?on ? b?t ??u tn t? ? Hoa K?. Cc ta phc th?m ? ngy cng ng?n c?n chng kh?i vi?c tuyn b? v? cc ?i?m c?a lu?t. V nh?ng ng??i ?ng h? vi?c jury h?y b? ? m?t ph?n b? m?t tn nhi?m b?i cc th?c hnh ? mi?n Nam, n?i cc b?i th?m ?on ton ng??i da tr?ng ? c th? dng nguyn t?c ny ?? tha b?ng nh?ng ng??i da tr?ng b? bu?c t?i hnh hnh (lynching) nh?ng ng??i da ?en sau khi bi b? tnh tr?ng n l? (th?m ch mi ??n cc n?m 1960). Cu?i cng, trong n?m 1895, Ta n T?i cao ? tuyn b? l vi hi?n ?? cho php cc b?i th?m ?on tuyn b? v? cc v?n ?? c?a lu?t. Lu?t, n tuyn b?, ? lm cho c th? ?? b?o v? t?t c? cc cng dn m?t cch bnh ??ng, v n?u cc b?i th?m ?on khng ph?i ch?u b?t k? quy t?c php l c? ??nh no, th chnh ph? c?a cc lu?t s? b? nguy hi?m ?? tr? thnh chnh ph? c?a nh?ng ng??i ?n ng h?n n?a c?a m??i hai ?n ng khng ???c bu, v trch nhi?m. (156 U.S. 51 [1895], ???c trch trong Abramson 2003, p. 87).


[1] Th?t l th r?ng cc m m?u c?a m?t s? ti?u thuy?t th? k? th? hai m??i m t?p trung vo s? rt th?m k? c? c?a Philip K. Dick (1955) v Grard Klein (1968) ?a gi?n v?i kh? n?ng thao tng th? t?c.

[2] R?t c?m ?n Raphal Barat v vi?c l?u ti ??n ?i?m ny.

[3] Jury dassises Php ban ??u ? ph?i quy?t ??nh v?i m?t ?a s? ?? tiu chu?n c?a m??i trong s? m??i hai.

[4] ?i?u ny l t??ng ???ng v?i kho?ng 5 ph?n tr?m c?a cc v? hnh s? ? m?c bang v 11,5 ph?n tr?m t?i m?c lin bang, v 1 ph?n tr?m v 2 ph?n tr?m c?a cc v? dn s? m?t cch t??ng ?ng (Abramson 2003, pp. 251252)

[5] M?t ?a s? c?a H?i ngh? L?p Hi?n ? tin r?ng g?n nh? t?t c? cng vi?c c?a jury nn l b?ng l?i, trong khi nh?ng ng??i khc cho r?ng nn c s? dng ?ng k? cc t? li?u thnh v?n. [Mi?n k?t t?i (free conviction) cho khinh t?i, t?c l cho t?i nh? ch?a ??n m?c b? k?t t?i nn ta mi?n trch nhi?m hnh s?; ch thm c?a ng??i d?ch v c?m ?n lu?t s? L Cng ??nh ? gi?i thch].

[6] Gi?a n?n C?ng ha th? Hai v cu?i ?? ch? th? Hai, ho?t ??ng c?a cours dassises c c? s? jury ? gi?m 38 ph?n tr?m; s? b? co hng n?m ? r?t t? h?n 7.000 trong 18481852 xu?ng 3.600 trong 18611880 (Schnapper 1987, p. 206).

[7] Trong th?c t? ? khng lun d? ?? hnh thnh cc b?i th?m ?on t? s?n ??ng nh?t v cc th?m phn th? k? th? m??i chn ? than phi?n lin min v? s? ngu d?t c?a cc b?i th?m vin no ? (Claverie 1984; Gide 1930).

[8] Lu?t 23 thng M??i Hai 1980.

[9] Vi n??c u chu ? ch?p nh?n m hnh ny trong cc th?p nin ti?p sau. Ng??c l?i, jury Anh-M?, g?m 12 c nhn, th?o lu?n cn nh?c m khng c m?t th?m phn hi?n di?n; tuy v?y, th?m phn ch?u trch nhi?m xc ??nh b?n n.

[10] Onorevole Gullo, trong Atti Parlamentari, Camera dei Diputati, phin 9 thng Ba 1950, p. 16040.

[11] Popolo culto: t? ng? ???c dng b?i Bettiol Giuseppe, Ch? t?ch ?y ban, ibid., p. 16046.

[12] Onorevole Gullo, trong Atti Parlamentari, ibid.

[13] L l? c?a Hegel l r rng v? ?i?m ny v m?t ph?n trng v?i l l? c?a nh?ng ng??i ch? tr??ng tinh hoa ch? ngh?a c?a C?ng ha Php (Hegel 1952, 314320, pp. 203208).

[14] Phi khai phng trung dung v cnh T? c?ng ha, m tr??c s? s?p ?? c?a ?? ch? th? Hai ? ?i r?ng cour dassises (cc ta ??i hnh) l?i m?t l?n n?a c quy?n phn x? trong cc v? lin quan ??n bo ch v chnh tr?, ? t? ra t nhi?t tnh h?n khi h? ln n?m quy?n. Sau 1897, cour dassises m?t ph?n ch? y?u c?a vai tr chnh tr? c?a n (Schnapper 1987, pp. 209215).

[15] Cc nh l thuy?t php l Anh ni v? khm ph lu?t (law finding) ?? m t? bn ny c?a ph??ng trnh (Green 1987).

Comments are closed.