Lu?t An ninh m?ng gây quan ng?i v? quy?n con ng??i và ?nh h??ng th??ng m?i

V? Qu?c Ng? d?ch (VNTB) Qu?c h?i Vi?t Nam g?n ?y ? thng qua m?t chnh sch qu?n l m?ng, theo ?, lu?t An ninh m?ng v?a ???c ph chu?n s? h?n ch? ?ng k? quy?n t? do ngn lu?n, v n s? tc ??ng ??n m?t trong s? t cc knh m cng dn s? d?ng ?? by t? ki?n ??c?a h?: Internet.

Lu?t ny, c hi?u l?c t? ngy 01/01/2019, s? yu c?u cc cng ty nh? Google v Facebook thi?t l?p my ch? trong n??c v g? b? thng tin b? coi l ni x?u ch? ?? trong vng 24 gi?.

V Tr?ng Vi?t, ng??i ??ng ??u U? ban An ninh v Qu?c phng c?a Qu?c h?i, tuyn b? r?ng lu?t ny l c?n thi?t cho an ninh m?ng m?t l?p lu?n ngy cng ???c s? d?ng nhi?u b?i cc nh ho?ch ??nh chnh sch n??c ngoi. Tuy nhin, cc t? ch?c nhn quy?n nhn th?y m?t gc ?? khc.

M?i quan ng?i cng l?n khi so snh v?i lu?t An ninh m?ng c?a Trung Qu?c, m?t lu?t bi?n cc cng ty cng ngh? thnh v? kh gim st c?a nh n??c trong v ngoi n??c.Vi?t Nam c th? s?n sng ?? th?c hi?n nh?ng ??ng thi t??ng t?.

Thnh ph? H? Ch Minh ???c x?p th? 10 trn th? gi?i v? s? l??ng ng??i s? d?ng Internet

T? ch?c n x Qu?c t? (Amnesty International) ? coi vi?c Vi?t Nam thng qua lu?t An ninh m?ng l m?t “c ?nh tn kh?c” cho t? do trong n??c. Brad Adams, Gim ??c b? ph?n chu c?a t? ch?c Theo di Nhn quy?n (Human Rights Watch), ni r?ng lu?t ny l “m?t v? kh n?a cho chnh ph? s? d?ng ch?ng l?i ti?ng ni b?t ??ng chnh ki?n.”

Lu?t An ninh m?ng v s? ki?m sot m?ng khng ch? ?nh h??ng ??n m?t ph?n nh? dn s?, m l 55 tri?u ng??i Vi?t Nam c th? truy c?p Internet. Ngoi ra, thnh ph? H? Ch Minh c s? l??ng ng??i dng Facebook cao th? 10 trn th? gi?i. Do ?, lu?t An ninh m?ng c kh? n?ng gy kh cho ph?n l?n cng dn Vi?t Nam, nh?ng ng??i s? d?ng Internet nh? l m?t ph?n c?a cu?c s?ng hng ngy c?a h?.

M?i quan ng?i v? lu?t ny c?ng ? xu?t hi?n ? cc khu v?c khc. V? m?t kinh t?, lu?t ny c th? ?nh h??ng ??n t?ng s?n ph?m qu?c n?i c?a Vi?t Nam – c kh? n?ng h?n ch? cch cc doanh nghi?p ho?t ??ng t?i Vi?t Nam. Sau khi lu?t An ninh m?ng ???c thng qua, GDP c?a Vi?t Nam d? ki?n ??s? gi?m 1,3%, v ??u t? n??c ngoi trong n??c d? ki?n ??s? gi?m 3,1%. Canada ? thng bo r?ng vi?c thng qua lu?t c th? lm t?n th??ng doanh nghi?p c?a Canada ? Vi?t Nam trong nh?ng n?m t?i, do cc yu c?u v? ??t v?n phng t?i Vi?t Nam.

Theo d? bo, cc doanh nghi?p nh? v ngnh cng nghi?p c?ng s? b? t?n th??ng b?i vi?c p d?ng lu?t ny. Jeff Paline, gim ??c ?i?u hnh c?a Lin minh Internet chu , ni r?ng ng r?t th?t v?ng v? vi?c Vi?t Nam thng qua lu?t An ninh m?ng. ng tuyn b? r?ng cc yu c?u v? m? v?n phng ??a ph??ng ch?c ch?n s? c?n tr? tham v?ng cch m?ng cng nghi?p th? t? c?a Vi?t Nam v?i m?c tiu t?ng GDP v vi?c lm. Cc doanh nghi?p nh? c?ng b? ?nh h??ng, c? trong v ngoi Vi?t Nam.

T? do kinh t? c?a Vi?t Nam l m?t m?i quan ng?i khc. Vi?t Nam ? k Hi?p ??nh ??i tc Ton di?n v Ti?n b? xuyn Thi Bnh D??ng (CPTPP) trong khi Hi?p ??nh Th??ng m?i T? do v?i EU ?ang ch? ???c thng qua. V, t?t nhin, Vi?t Nam l m?t thnh vin c?a T? ch?c Th??ng m?i Th? gi?i.

Vi?c thng qua lu?t ny ???c cho l ?i ng??c l?i cc nguyn t?c c?a cc th?a thu?n ny.

CPTPP c quy ??nh c? th? (?i?u 14. 13) ng?n c?n cc qu?c gia thnh vin ??nh ?o?t vi?c ??m?t cng ty c th? ???c ho?t ??ng hay khng d?a trn ?i?u ki?n v? ??a ?i?m m cng ty ny ??t c? s? h? t?ng CNTT. Lu?t An ninh m?ng c?a Vi?t Nam c th? bu?c Facebook v cc cng ty t??ng t? ??t cc my ch? c?a h? trong Vi?t Nam, v ?i?u ny c th? vi ph?m cc hi?p ??nh ? k.

? c nhi?u ro c?n ??i v?i Vi?t Nam khi qu?c gia ny c?n ph?i tun th? cc ?i?u ??c t? cc th?a thu?n th??ng m?i ny nh? CPTPP. Lu?t An ninh m?ng cn h?n l m?t tr? ng?i l?n.

Mexico ? ph chu?n cc cam k?t c?a mnh ??i v?i CPTPP. Cc c? quan l?p php c?a Nh?t B?n v Canada c th? s?m ph chu?n hi?p ??c ny. C ngh?a l cc thnh vin kh?i th??ng m?i ny ?ang lm vi?c theo h??ng ??a tho? thu?n tr? thnh hi?u l?c. Ng??c l?i, Qu?c h?i Vi?t Nam ? thng qua m?t lu?t ch?ng l?i quy?n t? do c?a cng dn v t??ng lai c?a n?n kinh t?.

Ngu?n: The Daily Signal

Ngu?n: http://www.vietnamthoibao.org/2018/07/vntb-luat-ninh-mang-gay-quan-ngai-ve.html

Comments are closed.