Th? c?a 100 nhân s?, trí th?c, nhà ho?t ??ng xã h?i và t? ch?c xã h?i dân s? ng??i Vi?t g?i T?ng th?ng M? Donald Trump nhân d?p ông t?i Hà N?i d? h?p Th??ng ??nh M?–Tri?u

Knh th?a Ngi Donald Trump, T?ng th?ng H?p Chng Qu?c Hoa K?

Tr??c h?t, chng ti, nh?ng nhn s? tr th?c v nh ho?t ??ng x h?i ng??i Vi?t yu ??t n??c mnh, yu t? do dn ch? v ho bnh, xin nhi?t li?t hoan nghnh s? c m?t c?a Ngi t?i H N?i trong cu?c h?p Th??ng ??nh M?-Tri?u ngy 27 v 28 thng 2 n?m 2019 s?p t?i. Chng ti thnh tm c?u chc, ??ng th?i tin t??ng vo s? thnh cng c?a cu?c g?p g? t?i quan tr?ng ??i v?i vi?c phi h?t nhn ho bn ??o Tri?u Tin, ??m b?o n?n ho bnh v?ng b?n cho khu v?c Chu -Thi Bnh D??ng v th? gi?i, m Ngi ?ng vai tr d?n d?t trong t? cch ng??i ??ng ??u qu?c gia hng m?nh nh?t v tin ti?n nh?t.

Vai tr c?a Hoa K? ??i v?i th? gi?i, nhn dn Vi?t Nam v c? nhn lo?i ? nghe r Ngi kh?ng ??nh trong Thng ?i?p Lin bang n?m 2019. Ngay trong l?i m? ??u, sau khi nh?n m?nh m?t l?n n?a r?ng Hoa K? theo ?u?i chnh sch ??i ngo?i ??t l?i ch c?a n??c M? ln trn h?t, Ngi l?p t?c nh?c ??n cu?c Th?p t? chinh V? ??i qun ??ng minh gi?i phng chu u trong Th? chi?n th? Hai v tuyn b?: Gi? ?y, chng ta ph?i b??c ?i m?nh b?o v can ??m vo ch??ng m?i c?a cu?c phiu l?u v? ??i c?a n??c M?, v chng ta ph?i t?o nn m?t tiu chu?n s?ng m?i cho th? k? 21. V Ngi ? k?t thc thng ?i?p b?ng l?i cam k?t g?n s? ph?n c?a n??c M? v?i s? ph?n m?i dn t?c trn th? gi?i: Chng ta ph?i gi? n??c M? tr??c h?t trong tim mnh. Chng ta ph?i gi? t? do s?ng trong h?n mnh. V chng ta ph?i lun lun gi? ni?m tin vo s? m?nh c?a n??c M? – m?t Qu?c gia, d??i Th??ng ??, ph?i l ni?m hy v?ng v l?i h?a h?n v nh sng v vinh quang gi?a m?i qu?c gia trn th? gi?i!.

??nh m?nh t?ng g?n s? ph?n c?a dn t?c Vi?t Nam v?i n??c M? trong m?t cu?c chi?n m hm nay ch?c ch?n c? hai qu?c gia ?ang th?m tha nh?ng h?u qu? c?a n. H?u qu? ?au ??n nh?t chnh l vi?c m?t n??c Trung Hoa tr? nn hng h?, ?ang tr?ng tr?n m? r?ng cu?c xm chi?m vng bi?n v cc ??o c?a Vi?t Nam trn bi?n ?ng, ?e do? quy?n t? do hng h?i c?a m?i qu?c gia trn vng bi?n qu?c t?, thch th?c uy quy?n c?a Hoa K? ? chu -Thi Bnh D??ng.

?i?u ny ? ???c chnh ph? c?a Ngi nhi?u l?n c?nh co, ??c bi?t l trong l?i ln n gay g?t c?a B? tr??ng Ngo?i giao Hoa K? Mike Pompeo trong cu?c ??i tho?i th??ng nin M?-Trung v? Ngo?i giao v An ninh thng 11 n?m 2018.

Nhn dn Vi?t Nam ngy cng nh?n th?c r r?ng nguy c? bnh tr??ng, xm l??c c?a Trung Hoa C?ng s?n hm nay l s? ti?p n?i tham v?ng ?? qu?c hng ngn n?m c?a cc tri?u ??i phong ki?n Trung Hoa. Tham v?ng ?y ? b? nhn dn chng ti ??p tan nhi?u l?n trong qu kh?, v ch?c ch?n s? b? ??p tan trong th?i ??i ngy nay.

Tham v?ng ?y ph?i b? ??p tan v n l b?t chnh, v n l tham v?ng t??c ?o?t quy?n T? do thing ling c?a dn t?c Vi?t Nam v cc dn t?c chu -Thi Bnh D??ng, quy?n T? do m chng ti gi? s?ng trong h?n mnh khng khc g nhn dn M? m Ngi ni ??n trong thng ?i?p 2019.

C?ng b?i th?, nhn d?p Ngi c m?t t?i H N?i, th? ? n??c chng ti trong nh?ng ngy s?p t?i, chng ti xin kh?ng ??nh v?i Ngi, v thng qua Ngi, kh?ng ??nh v?i nhn dn Hoa K?: Nhn dn Vi?t Nam quy?t b?o v? ??c l?p, T? do, Ton v?n lnh th? c?a mnh b?ng m?i gi; v ?? b?o v? nh?ng quy?n thing ling ?y, chng ti s? ph?i t? c??ng b?ng con ???ng c?i t? ??t n??c, dn ch? ho, v?n minh ho, theo m?t tiu chu?n s?ng m?i cho th? k? 21 m Hoa K? ?? x??ng.

Chng ti tin r?ng, trong th?i cu?c th? gi?i hm nay, quy?n l?i c?a Vi?t Nam v Hoa K? l t??ng ??ng; m?t n??c Vi?t Nam ??c l?p, hng c??ng l ??m b?o v?ng ch?c cho an ninh, ho bnh khu v?c. V th?, trong cu?c ??u tranh ?? b?o v? v c?i t? ??t n??c, chng ti tin vo s? ?ng h? c?a nhn dn v chnh quy?n cc n??c yu t? do cng l, ??c bi?t l Hoa K?.

Xin Ngi nh?n ? ?y l?i c?m ?n chn thnh t? nh?ng ng??i ni ln ch v tm nguy?n c?a ph?n l?n ng??i Vi?t Nam sinh s?ng trong n??c c?ng nh? ? n??c ngoi.

H N?i ngy 17 thng 2 n?m 2019

1. Nguy?n Quang A, TS Tin h?c, nguyn Ch? t?ch H?i Tin h?c Vi?t Nam, H N?i, Vi?t Nam

2. Nguyn Ng?c, Nh v?n, H?i An, Vi?t Nam

3. Chu H?o, TS V?t l, nguyn Th? tr??ng B? Khoa h?c Cng ngh?, H N?i, Vi?t Nam

4. Hong H?ng, Nh th? & Nh bo, ??ng sng l?p Ban V?n ??ng V?n ?on ??c l?p Vi?t Nam, s?ng t?i Si Gn, Vi?t Nam

5. Hong D?ng, PGS TS Ngn ng?, Si Gn, Vi?t Nam

6. Nguy?n Hu? Chi, GS, nguyn Ch? t?ch H?i ??ng Khoa h?c, Vi?n V?n h?c, H N?i, Vi?t Nam

7. M?c V?n Trang, PGS TS Tm l, H N?i, Vi?t Nam

8. Giuse Maria L Qu?c Th?ng, Linh m?c, Si Gn, Vi?t Nam

9. Phaol Nguy?n Thi H?p, Gim m?c gio ph?n H T?nh, Vi?t Nam

10. Gioan Baotixita Hu?nh Cng Minh, Linh m?c, Si Gn, Vi?t Nam

11. Nguy?n Qu?c Thi, Nh bo, Si Gn, Vi?t Nam

12. Nguy?n ?nh ??u, Nh nghin c?u L?ch s?, Si Gn, Vi?t Nam

13. Nguy?n Trung Dn, Nh bo, Si Gn, Vi?t Nam

14. D??ng T??ng, Nh th? & D?ch gi?, H N?i, Vi?t Nam

15. Ung ?nh ??c, K? s? (v? h?u), Si Gn, Vi?t Nam

16. Ph?m Ton, Nh v?n, D?ch gi?, Nh gio v nghin c?u Gio d?c, H N?i, Vi?t Nam

17. T??ng Lai, nguyn Vi?n tr??ng Vi?n X h?i h?c Vi?t Nam, nguyn thnh vin T? T? v?n V V?n Ki?t, s?ng t?i Si Gn, Vi?t Nam

18. Ph?m Xun Ym, nguyn Gim ??c Nghin c?u CNRS v ??i h?c Paris-Sorbonne, Php

19. Ph?m Nguyn Tr??ng, K? s? (v? h?u), D?ch gi?, V?ng Tu, Vi?t Nam

20. Tr?n Ng?c S?n, K? s?, Php

21. Nguy?n Thanh H?ng, D??c s?, Php

22. C Huy H V?, TS Lu?t, t?m tr t?i Hoa K?

23. Nguy?n Th? D??ng H, Lu?t s?, t?m tr t?i Hoa K?

24. V? Qu?c Ng?, Th?c s?, Gim ??c t? ch?c Ng??i b?o v? Nhn quy?n, Vi?t Nam

25. Tr?n Bang, K? s?, C?u chi?n binh, Si Gn, Vi?t Nam

26. Kha L??ng Ngi, nguyn Ph T?ng bin t?p bo Si Gn Gi?i phng, Si Gn, Vi?t Nam

27. H? Minh Tm, Ki?n trc s?, Nh th?, H N?i, Vi?t Nam

28. ?? ??ng Giu, nguyn Gim ??c Nghin c?u CNRS v ??i h?c Paris Sud, Php

29. Nguy?n Ki?u Dung, TS Kinh t?, H N?i, Vi?t Nam

30. Bi Hi?n, Nh th?, Toronto, Canada

31. Nguy?n ??ng H?ng, GS Danh d? ??i h?c Lige (B?), s?ng t?i Si Gn, Vi?t Nam

32. V? Tr?ng Kh?i, PGS TS Kinh t?, Chuyn gia ??c l?p v? chnh sch pht tri?n nng nghi?p, Si Gn, Vi?t Nam

33. Ph?m Gia Minh, TS Kinh t?, nguyn Ph Ch? t?ch H?i Truy?n thng S?, H N?i, Vi?t Nam

34. L Thn, Nh ho?t ??ng X h?i, Ch? nhi?m CLB L Hi?u ??ng, Nha Trang, Vi?t Nam

35. D??ng ?nh Giao, Nh gio, H N?i, Vi?t Nam

36. Tr?n Minh Th?o, Nh v?n (CLB Phan Ty H?), Lm ??ng, Vi?t Nam

37. Nguy?n Vi?n, Nh v?n, Si Gn, Vi?t Nam

38. Hu?nh S?n Ph??c, nguyn Ph T?ng bin t?p bo Tu?i tr? H?i An, Vi?t Nam

39. ?o Ti?n Thi, Nh nghin c?u Ng? v?n, nguyn u? vin BCH H?i Ngn ng? Vi?t Nam, H N?i, Vi?t Nam

40. Ng Kim Hoa (S??ng Qu?nh), Nh bo, Si Gn, Vi?t Nam

41. V? Th? Khi, Nh gio ?u t, H N?i, Vi?t Nam

42. L Cng ??nh, Lu?t gia, Si Gn, Vi?t Nam

43. Bi Minh Qu?c, Nh th? & Nh bo, ? L?t, Vi?t Nam

44. Nguy?n Th? Khnh Trm, Nghin c?u vin V?n ho, ? ngh? h?u, TP HCM, Vi?t Nam

45. V V?n T?o, Nh bo, Nha Trang, Vi?t Nam

46. Nguy?n Th? Kim Chi, Ngh? s? ?u t, Si Gn, Vi?t Nam

47. H Quang Vinh, nguyn cng ch?c chnh quy?n (? ngh? h?u), Si Gn, Vi?t Nam

48. H? Ng?c Nhu?n, nguyn UV MTTQ VN,  Ph ch? t?ch MTTQ VN-TP HCM, Vi?t Nam

49. H? Hi?u, nguyn Chnh v?n phng Ban Dn v?n – Thnh ?y TP HCM, Vi?t Nam

50. Helen Nguy?n, ??o di?n ?i?n ?nh, Hoa K?

51. Tiu Dao B?o C?, Nh v?n, ? L?t, Vi?t Nam

52. La Kh?c Ho, PGS V?n h?c (v? h?u), H N?i, Vi?t Nam

53. Nguy?n Kh?c Mai, Gim ??c Trung tm Minh Tri?t Vi?t H N?i, Vi?t Nam

54. ?? Tr?ng Kh?i, Nh th?, Thi Bnh, Vi?t Nam

55. L Qu?c Qun, Lu?t s? Nhn quy?n, H N?i, Vi?t Nam

56. Nguy?n Thnh Kin, Bin t?p vin Xu?t b?n, H N?i, Vi?t Nam

57. Nguy?n Thanh Phong, Nh v?n, H N?i, Vi?t Nam

58. Ng Th? Kim Cc, Nh v?n & Nh bo, Si Gn, Vi?t Nam

59. T Nhu?n V?, Nh v?n, Hu?, Vi?t Nam

60. Elisabeth Tr?n Th? Qu?nh Giao, nguyn B? trn Gim t?nh dng Phan Sinh Th?a Sai ??c M?, Si Gn, Vi?t Nam

61. Ph?m ?nh Tr?ng, Nh v?n, Si Gn, Vi?t Nam

62. Nguy?n Th? Hng, GS.TS, Ph ch? t?ch H?i C? h?c Th?y Kh Vi?t Nam, ? N?ng, Vi?t Nam

63. ?inh Hong Th?ng, TS, nguyn ??i s? VN t?i H Lan, Ph Ch? t?ch Vi?n VIDS, H N?i, Vi?t Nam

64. Phan ??c L?, Nh th?, Si Gn, Vi?t Nam

65. J.B. Nguy?n H?u Vinh, K? s?, Nh bo ??c l?p, H N?i, Vi?t Nam

66. L Mai ??u, K? s? (h?u tr), H N?i, Vi?t Nam

67. Nguy?n Khoa Thi Anh, Phin d?ch To n Di tr Hoa K?, Oakland, California, Hoa K?

68. T?ng V?n Cng, Nh bo, nguyn T?ng bin t?p bo Lao ??ng, hi?n c? tr t?i Hoa K?

69. Nguy?n V?n ?i, Lu?t gia, Ch? t?ch H?i Anh Em Dn Ch?, Bad Nauheim, CHLB ??c

70. clip_image001Nguy?n Quang Nhn, Cng ch?c v? h?u, ? L?t, Vi?t Nam

71. Nguy?n T??ng Thu?, Nh bo ??c l?p, H N?i, Vi?t Nam

72. Nguy?n Gia H?o, Nh t? v?n kinh t? ??c l?p, H N?i, Vi?t Nam

73. D??ng Thu?n (Dn t?c Ty), Nh th?, Nh nghin c?u v?n ha, H N?i, Vi?t Nam

74. V? Thnh S?n, Nh v?n, Si Gn, Vi?t Nam

75. ??ng Th? H?o, TS V?n h?c, H N?i, Vi?t Nam

76. Nguy?n ?nh Nguyn, TS Y khoa, Australia

77. Nguy?n ??ng Quang, ??i t (v? h?u), nguyn cn b? B? Cng An, H N?i, Vi?t Nam

78. Mai Thi L?nh, Nh nghin c?u, CLB Phan Ty H?, ? L?t, Vi?t Nam

79. H S? Phu, TS Sinh h?c, Nh v?n & Nh bo, ? L?t, Vi?t Nam

80. Nguy?n Xun Di?n, TS V?n h?c, H N?i, Vi?t Nam

81. Ph?m ??c Nguyn, PGS H N?i, Vi?t Nam

82. Nguy?n Nguyn Bnh, Nh v?n, H N?i, Vi?t Nam

83. B?u Nam, PGS TS V?n h?c, Hu?, Vi?t Nam

84. L Ph Kh?i, Nh bo, Si Gn, Vi?t Nam

85. L?i Th? nh H?ng, Ngh? s?, Si Gn, Vi?t Nam

86. L Cng Giu, nguyn T?ng th? k T?ng h?i Sinh vin Si Gn 1966, Ph B th? Thnh ?on Thanh nin C?ng s?n TPHCM 1975, T?ng gim ??c SAVIMEX, Si Gn, Vi?t Nam

87. ?o Cng Ti?n, nguyn Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Kinh t? TPHCM, Si Gn, Vi?t Nam

88. Tr?n Minh Qu?c, Nh gio tr??c 1975, Si Gn, Vi?t Nam

89. Hu?nh Nh?t H?i, H?u tr, ? L?t, Vi?t Nam

90. Hu?nh Nh?t T?n, H?u tr, ? L?t, Vi?t Nam

91. Hu?nh T?n M?m, nguyn Ch? t?ch T?ng h?i Sinh vin Si Gn, T?ng bin t?p bo Thanh Nin, ??i bi?u Qu?c h?i kho 6, U? vin MTTQVN TPHCM, Si Gn, Vi?t Nam

92. Nguy?n Th? Thanh Bnh, nh v?n, Hoa K?

93. L Hoi Nguyn, Nh th?, H N?i, Vi?t Nam

94. Tu?n Khanh, Nh?c s?, Blogger, Si Gn, Vi?t Nam

95. Nguy?n ?an Qu?, Bc s?, ??ng ch? t?ch H?i C?u t nhn l??ng tm Vi?t Nam, Si Gn, Vi?t Nam

96. Nguy?n Mai Oanh, Chuyn gia Nng nghi?p v Nng thn, Si Gn, Vi?t Nam

97. DI?N ?N X H?I DN S?, ??i di?n: TS Nguy?n Quang A

98. BAN V?N ??NG V?N ?ON ??C L?P VI?T NAM, ??i di?n: Nh v?n Nguyn Ng?c

99. BAUXITE VI?T NAM, ??i di?n: GS Ph?m Xun Ym

100. CU L?C B? L HI?U ??NG, ??i di?n: L Thn

February 17, 2019

His Excellency Donald Trump,

President of the United States

The White House

Washington, DC

Dear Mr. President,

First of all, we, Vietnamese intellectuals and social activists who aspire independence, freedom, democracy and peace for our country, are elated at your decision to choose Vietnam for the US-North Korea summit on February 27 and 28, 2019 and fervently welcome your presence in Hanoi. We sincerely wish, and believe in the success of this crucial meeting for the non-nuclearization of the Korean peninsula, ensuring a sustainable peace for the Asia-Pacific region and the world. As leader of the most powerful and foremost nation of the free world, Your Excellency play a leading role in the outcome of this summit.

The people of Vietnam and all humanity have heard you clearly affirming the role of the United States in the world in your 2019 “State of the Union Address.” In the opening words once stated that the United States “pursues a foreign policy that puts America’s interests first, you immediately refer to the “Great Crusade The Allied liberation of Europe in World War II” and declare “Now We must walk boldly and courageously into the new chapter of America’s great adventure, and we must create a new standard of living for the 21st century. Just as you end the message with the pledge of committing America’s destiny with the fate of all nations in the world: We must keep America first in our hearts. We must keep freedom alive in our souls. And we must always keep faith in America’s destiny – that one Nation, under God, must be the hope and the promise and the light and the glory among all the nations of the world!

Fate once attached the Vietnamese nation to the United States in a war that today certainly have both countries understood deeply in our soul its consequences. The most painful consequence is that China as an aggressive and unfettered ambitious nation has blatantly expanded the conquest of Vietnam’s waters and islands on the South China Sea, threatening the freedom of navigation of all countries in the region, challenging the authority of the United States in the Asia-Pacific region.

This has been repeatedly warned by the U.S. government, especially in the harsh words of the US Secretary of State, Mike Pompeo, condemning China during the November 2018 annual US-China Foreign Affairs and Security Dialogue.

The Vietnamese people are increasingly and keenly aware that the threat of expansion and invasion by Communist China today is a continuation of the empires thousands years of feudal dynasties. That hegemon has been smashed by our people many times in the history, and will surely be smashed again in this century.

That wrong-headed ambition must be crushed today because it is unrighteous, because it is an ambition to deprive the sacred Freedom of the Vietnamese people and the peoples of Asia-Pacific, the freedom that we “keep alive in our souls is no different from the American people you mention in the message of 2019.

Therefore, on the occasion of your historic summit meeting in our country’s capital in the coming days, we would like to resolutely affirm to you and the American people that the Vietnamese people are determined to protect our Independence, Freedom, and Territorial integrity at all costs; and to protect those sacred rights, we will have to reform our country towards the democratic and civilized one, in accordance with the “new standard of living for the 21st century” that was initiated by the United States of America.

We believe that in today’s world, the interests of Vietnam and the United States are similar; a strong and independent Vietnam would ensure the greater security and peace for the region. Therefore, in the struggle to protect and reform the country, we believe in the support of the people and governments of the free world, especially the United States of America.

Please accept here the sincere thanks and appreciation of those of us who express the will and aspiration of the majority of Vietnamese people living in the country as well as abroad.

We have the honor to remain,

1. Nguy?n Quang A, Ph.D. in Computer Science, Former Chairman of Vietnam I.T. Association, Hanoi, Vietnam

2. Nguyn Ng?c, Writer, Hoi An, Vietnam

3. Chu H?o, Ph.D. in Physics, Former Vice-Minister of Science & Technology, Hanoi, Vietnam

4. Hong H?ng, Poet & Journalist, co-founder of the Commission for an Independent Association of Vietnamese Writers,

5. Hong D?ng, Ph.D in Linguistics, Assist. Prof., Saigon, Vietnam

6. Nguy?n Hu? Chi, Professor, Former Chairman of the Scientific Council, Vietnam Literature Institute, Hanoi, Vietnam

7. M?c V?n Trang, Ph.D in Psychology, Hanoi, Vietnam

8. Jesus Maria L Qu?c Th?ng, Catholic Priest, Saigon, Vietnam

9. Paul Nguy?n Thi H?p, Catholic Bishop, Ha Tinh

10. Joan Baptista Hu?nh Cng Minh, Catholic Priest, Saigon, Vietnam

11. Nguy?n Qu?c Thi, Journalist, Saigon, Vietnam

12. Nguy?n ?nh ??u, Researcher of History, Saigon, Vietnam

13. Nguy?n Trung Dn, Journalist, Saigon, Vietnam

14. D??ng T??ng, Poet & Translator, Hanoi, Vietnam

15. Ung ?nh ??c, Engineer (retired), Saigon, Vietnam

16. Ph?m Ton, Writer, Translator, Teacher and Education Researcher, Hanoi, Vietnam

17. T??ng Lai, Former Chairman of Vietnam Sociology Institute, Former Member of Vo Van Kiets Advisors Team, Saigon, Vietnam

18. Ph?m Xun Ym, Former Research Director, French National Scientific Research Center (CNRS) and Paris-Sorbonne University, France

19. Ph?m Nguyn Tr??ng, Engineer (retired), Translator, V?ng Tu, Vietnam

20. Tr?n Ng?c S?n, Engineer, France

21. Nguy?n Thanh H?ng, Pharmacist, France

22. C Huy H V?, Ph.D in Law, temporary resident in the USA

23. Nguy?n Th? D??ng H, Attorney at Law, temporary resident in the USA

24. V? Qu?c Ng?, Director of Defend the Defenders, Vietnam

25. Tr?n Bang, Engineer, Veteran, Saigon, Vietnam

26. Kha L??ng Ngi, Former Deputy Editor-in-Chief, Saigon Giai Phong Newspaper, Saigon, Vietnam

27. H? Minh Tm, Architect, Poet, Hanoi, Vietnam

28. ?? ??ng Giu, Former research director, French National Scientific Research Center (CNRS) and Paris-Sorbonne University, France

29. Nguy?n Ki?u Dung, Ph.D in Economics, Hanoi, Vietnam

30. Bi Hi?n, Poet, Toronto, Canada

31.  Nguy?n ??ng H?ng, Emeritus Professor, University of Lige, Belgium, Senior academic advisor, Duy Tn University, Danang

32. V? Tr?ng Kh?i, Ph.D in Economics, Assist. Prof, Independent Expert in Agriculture Policy, Saigon, Vietnam

33. Ph?m Gia Minh, Ph.D in Economics, Former Vice President, Vietnams Digital Media Association, Hanoi, Vietnam

34. L Thn, Social Activist, Chairman of L Hi?u ??ng Club, Nha Trang, Vietnam

35. D??ng ?nh Giao, Educator, Hanoi, Vietnam

36. Tr?n Minh Th?o, Writer (Phan Ty H? Club), Lm ??ng, Vietnam

37. Nguy?n Vi?n, Writer, Saigon, Vietnam

38. Hu?nh S?n Ph??c, Former Deputy Editor-in-Chief of Tuoi Tre (Youth) Newspaper, Hoi An, Vietnam

39. ?o Ti?n Thi, Literary and Linguistic Researcher, Former Member of the Executive Committee, The Linguistics Society of Vietnam, Hanoi, Vietnam

40. Ng Kim Hoa (S??ng Qu?nh), Journalist, Saigon, Vietnam

41. V? Th? Khi, Meritorious Educator, Hanoi, Vietnam

42. L Cng ??nh, Lawyer, Saigon, Vietnam

43. Bi Minh Qu?c, Poet & Journalist, Dalat, Vietnam

44. Nguy?n Th? Khnh Trm, Researcher in Culture (retired), HCMC, Vietnam

45. V V?n T?o, Journalist, Nha Trang, Vietnam

46. Nguy?n Th? Kim Chi, Meritorious Artist, Saigon, Vietnam

47. H Quang Vinh, Former goverment official (retired), Saigon, Vietnam

48. H? Ng?c Nhu?n, Former Vice Chairman of HCMCs National Front, Saigon, Vietnam

49. H? Hi?u, Former Chief Administrative Officer, Commission for Mass Mobilization, Communist Party of HCMC, Saigon, Vietnam

50. Helen Nguyen, Film Director, USA

51. Tiu Dao B?o C?, Writer, Dalat, Vietnam

52. La Kh?c Ho, Assist. Professor of Literature (Retired), Hanoi, Vietnam

53. Nguy?n Kh?c Mai, Director, Center of Vietnamese Wisdom), Hanoi, Vietnam

54. ?? Tr?ng Kh?i, Poet, Thi Bnh, Vietnam

55. L Qu?c Qun, Human Rights Lawyer, Hanoi, Vietnam

56. Nguy?n Thnh Kin, Publication Editor, Hanoi, Vietnam

57. L Thanh Phong, Writer, Hanoi, Vietnam

58. Ng Th? Kim Cc, Writer & Journalist, Saigon, Vietnam

59. T Nhu?n V?, Writer, Hu?, Vietnam

60. Tr?n Th? Qu?nh Giao, Catholic Nun, Former Superior Provincial of Franciscan Missionairies of Mary (FMM), Saigon, Vietnam

61. Ph?m ?nh Tr?ng, Writer, Saigon, Vietnam

62. Nguy?n Th? Hng, Ph.D, Prof. Vice Chairman, Vietnam Association of Hydraulic Mechanics, Danang, Vietnam

63. ?inh Hong Th?ng, Ph.D, Corvinus University of Budapest, Former Ambassador of Vietnam to the Netherlands, Vice-President of VIDS, Hanoi, Vietnam

64. Phan ??c L?, Poet, Saigon, Vietnam

65. J.B. Nguy?n H?u Vinh, Engineer, Independent Journalist, Hanoi, Vietnam

66. L Mai ??u, Engineer (retired), Hanoi, Vietnam

67. Nguy?n Khoa Thi Anh, Interpreter, U.S. Immigration Court, Oakland, California

68. T?ng V?n Cng, Former Editor-in-chief, Lao Dong (Labor) Newspaper, now living in the US

69. Nguy?n V?n ?i, Lawyer, Chairman, Association of Brothers for Democracy, now living in Germany

70. Nguy?n Quang Nhn, Former Government Offical (retired), Dalat, Vietnam

71. Nguy?n T??ng Thu?, Independent Journalist, Hanoi, Vietnam

72. Nguy?n Gia H?o, Economist, Freelance Consultant, Hanoi, Vietnam

73. D??ng Thu?n (Tay Minority), Researcher in Culture, Hanoi, Vietnam

74. V? Thnh S?n, Writer, Saigon, Vietnam

75. ??ng Th? H?o, Ph.D in Literature, Hanoi, Vietnam

76. Nguy?n ?nh Nguyn, MD, Australia

77. Nguy?n ??ng Quang, Colonel (retired), Former Senior Officer, Ministry of Public Security, Hanoi, Vietnam

78. H S? Phu, Ph.D. in Biology, Writer & Journalist, Dalat, Vietnam

79. Mai Thi L?nh, Researcher in Social Science, Dalat, Vietnam

80. Nguy?n Xun Di?n, Ph.D. in Literature, Hanoi, Vietnam

81. Ph?m ??c Nguyn, Ph.D., Assist. Prof., Hanoi, Vietnam

82. Nguy?n Nguyn Bnh, Writer, Hanoi, Vietnam

83. B?u Nam, Assist. Prof. of Literature, Hue, Vietnam

84. L Ph Kh?i, Journalist, Saigon, Vietnam

85. L?i Th? nh H?ng, Artist, Saigon, Vietnam

86. L Cng Giu, Former Chairman of Association of Saigon Students 1966, Deputy Secretary of HCMC Communist Youth Union 1975, Director General of SAVIMEX, Saigon, Vietnam

87. ?o Cng Ti?n, Former Principal of the University of Economics, HCMC, Saigon, Vietnam

88. Tr?n Minh Qu?c, Former Educator (before 1975), Saigon, Vietnam

89. Hu?nh Nh?t H?i, Former Communist Partys Senior Official (retired), Dalat, Vietnam

90. Hu?nh Nh?t T?n, Former Communist Partys Senior Official (retired), Dalat, Vietnam

91. Hu?nh T?n M?m, Former Chaiman of the Association of Saigon Students, Editor-in-chief of Thanh Nien Newspaper, Member of 6th Vietnam National Assembly, Member of HCMCs National Front, Saigon, Vietnam

92. Nguy?n Th? Thanh Bnh, Writer, USA

93. L Hoi Nguyn, Poet, Hanoi, Vietnam

94. Tu?n Khanh, Composer, Blogger, Saigon, Vietnam

95. Nguy?n ?an Qu?, MD, Co-chairman of the Association of Vietnam Former Prisoners of Conscience, Saigon, Vietnam

96. Nguy?n Mai Oanh, Expert for Agriculture & Rural Livelihood, Saigon, Vietnam

97. VIETNAM CIVIL SOCIETY FORUM. Representative: Nguy?n Quang A

98. COMMISSION FOR AN INDEPENDENT ASSOCIATION OF VIETNAMESE WRITERS. Representative: Nguyn Ng?c

99. BAUXITE VIETNAM. Representative: Ph?m Xun Ym

100. L HI?U ??NG CLUB. Representative: L Thn

Comments are closed.