Văn chương Việt Nam có phải chỉ thiếu tự do?

Song Chi – Nguyễn Viện – Võ Thị Hảo

Cho đến nay, văn chương Việt Nam vẫn là một nền “văn học nhược tiểu”, vẫn chưa có được những tác phẩm có sức lan tỏa rộng rãi trên thế giới. Ngoài việc không có tự do sáng tác thì còn những nguyên nhân khách quan, chủ quan nào đã hạn chế/kìm hãm sức sáng tạo của nhà văn?

Comments are closed.