Biếm họa của Lý Trực Dũng

49

Thưa các đồng chí, sai phạm xây dựng ở đây đã kéo dài… nhưng rất khó xử lý!


Comments are closed.