Ng Th? Kim Cc

N??c m?t ?àn ông

Ng Th? Kim Cc Ng??i ?n ng ? ? ? tu?i 90, tc ? b?c ph?, s?c kh?e c?ng ?ang c v?n ??. ng…

Ngày g?p m?t không vui

Ng Th? Kim Cc S? khng-vui ? b?t ??u t? hm tr??c, khi m?i ng??i nghe tin Thi H?o, ng??i ???c Gi?i Th?-V?n Vi?t…