Nguyễn Mộng Giác

Ngày N+… (kỳ 15)

Hồi ký của Hoàng Khởi Phong THAY LỜI BẠT Nguyễn Mộng Giác Chuyện xảy ra vào những năm tuần lễ kề cận ngày 30-4….