Phát biểu đầy quyết tâm của chị Cấn Thị Thêu sau khi được trả tự do 10.2.2018