Nghĩ về Nhân Dân, Quốc Hội và Đảng

Văn Như Cương

 

Mệnh đề 1. Quốc Hội ta là Quốc Hội của Dân, do Dân và vì Dân.

(Mệnh đề 1 đúng với hầu hết các nước trên thế giới, trừ những nước phụ nữ không được đi bầu Quốc Hội…)

Mệnh đề 2. Đảng đưa đường chỉ lối cho Dân. Đảng không có quyền lợi nào khác với quyền lợi của Dân tộc. Đảng với Dân là một.

(Cố nhiên Mệnh đề 2 không đúng đối với những nước có hai Đảng trở lên hoặc không có Đảng nào)

Từ hai mệnh đề trên ta suy ra:

Mệnh đề 3. Quốc Hội ta là Quốc Hội của Đảng, do Đảng và vì Đảng.

Nguồn: FB Cương Như Văn

Comments are closed.