Khắc nhập Khắc nhập. Khắc xuất Khắc xuất.

Hà Nhật

Chắc ai cũng biết câu thần chú này. Xuất rồi nhập, nhập rồi xuất. Cuối cùng cũng là “như rứa”.

Đã từng có tỉnh Hà Bắc gộp lại từ ba tỉnh.

Đã từng có tỉnh Nam Hà, tỉnh Nghệ Tĩnh, tỉnh Bình Trị Thiên, tỉnh Nghĩa Bình, tỉnh Phú Khánh, tỉnh Thuận Hải, tỉnh Duyên Hải, vân vân, cả một đống…

Nhập, câu thần chú phải làm lễ cúng tốn cả đống tiền

Xuất, lại cúng lễ tốn tiền!

Nhớ một chuyện vừa buồn cười vừa đau nhục.

Ấy là sau khi khắc nhập Bình Trị Thiên, đến lúc khắc xuất ai đâu về nhà nấy. Sáng ấy, cán bộ các ban ngành cùng bầu đoàn thê tử rời Huế về lại chốn xưa.

Lại tốn cả đống của!

Chuyện sẽ không có gì vui thêm, nếu như sáng hôm sau, khi Thừa Thiên Huế đã sạch bóng quân ngoại tỉnh, không biết theo lệnh của ai, cả thành phố Huế làm ngay một cuộc… tổng vệ sinh!

Thế mới biết tinh thần và ý chí cách mệnh của các đồng chí ta mạnh mẽ và cao vòi vọi đến chừng nào!

Khắc xuất Khắc xuất.

Khắc nhập Khắc nhập.

Comments are closed.