Văn Việt giới thiệu tác phẩm đoạt giải Văn Việt (kỳ 8)