Biếm họa đi vào cuộc sống

Tranh Lý Trực Dũng năm 1978

jpg

Và hiện thực 2019

IMG-9809

Comments are closed.