Biếm họa bảo vệ Tổ quốc

Lý Trực Dũng

Những kẻ đớn hèn vì lợi ích cá nhân rắp tâm làm tay sai cho Tàu hãy xem các bức tranh biếm họa này để tự răn mình trước khi quá muộn bị nhân dân đời đời nguyền rủa: “lũ bán nước”.

1 (1)

image

8

7 (1)

5 (1)

image

14

Comments are closed.