Danh ngôn về Văn hóa

Văn hóa giúp người ta hiểu nhau sâu sắc hơn. Và nếu họ hiểu nhau sâu sắc hơn từ trong tâm khảm của mình, thì khả năng khắc phục những chướng ngại kinh tế và chính trị trở nên dễ dàng hơn. Nhưng trước tiên họ cần phải hiểu rằng người láng giềng của họ, rốt cuộc, cũng giống như họ, với những vấn đề và những thắc mắc chung

Culture makes people understand each other better. And if they understand each other better in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers. But first they have to understand that their neighbour is, in the end, just like them, with the same problems, the same questions.

Paulo Coelho (1947-), tiểu thuyết gia Braxil

Tính sáng tạo thúc đẩy trí tưởng tượng của bạn làm việc, và nó đã mang lại những thành quả phi thường nhất trong văn hóa loài người

Creativity is putting your imagination to work, and it’s produced the most extraordinary results in human culture

Ken Robinson (1950-), nhà văn Anh.

Comments are closed.