Thái Lan: h?a s?, nhà th? ?i ??u vì dân ch?

Phan T?n H?i

Cu?c cch m?ng khng ti?ng sng c?a phong tro dn ch? Thi Lan ? thnh cng trong cu?c b?u c? gi?a thng 5/2023, v?i phi?u c?a gi?i tr? v nh?ng ng??i c tinh th?n dn ch? ? v??t xa phi?u c?a nh?ng ng??i thn chnh quyn qun s?. M?t trong nh?ng ng??i d?n ??u phong tro ?i thay ??i th? ch?, ?i gi?m vai tr chnh tr? c?a qun ??i, ?i xt l?i m?t ??o lu?t gy tranh ci ch?ng l?i vi?c xc ph?m ch? ?? qun ch? l doanh nhn tr? Pita Limjaroenrat (sinh n?m 1980), t?ng du h?c t?i Hoa K? v by gi? l lnh ??o ??ng Move Forward (??ng Ti?n Ln). V?i lin minh nhi?u ??ng, Pita d? ki?n s? l Th? T??ng t??ng lai, n?u chnh quy?n qun ??i Thi Lan khng tm ???c c? g ?? c?n tr? n?a.

Nh?ng by gi?, Pita ?ang b? ?i?u tra v? th? t?c. ?y ban b?u c? Thi Lan ?ang xem xt li?u Pita c c? khng ?? t? cch ?? ghi danh ?ng c? vin Qu?c h?i hay khng, b?i v Pita c s? h?u c? ph?n trong m?t cng ty truy?n thng, v?n l b? c?m theo quy t?c b?u c?. Pita cho bi?t anh ???c th?a k? c? ph?n c?a ?i truy?n hnh ITV, v ?i truy?n hnh ny (may qu) ? ng?ng pht sng t? n?m 2007, t? cha mnh. Thm n?a, Pita ni, c? ph?n c?a cng ty, ITV, ? ???c chuy?n nh??ng. Pita ni khng lm g sai tri. N?u b? phn quy?t l sai th? t?c, Pita c? nguy b? lo?i, v n?u ph?m lu?t th c th? lnh n 10 n?m t v 20 n?m b? c?m ho?t ??ng chnh tr?. Pita ni anh t? tin l khng sai ph?m g.

Nn th?y r?ng, cu?c chi?n ?i dn ch? c?a Thi Lan khng ??n gi?n l r? nhau b?u phi?u l xong. ? l ti?n trnh nhi?u th?p nin. V l ??u tranh c?a h?u h?t l gi?i tr?, trong ? ?i ??u l gi?i sinh vin tr??ng m? thu?t, cc h?a s?, cc nh th?, v cc k?ch s? trong ?, cc tc ph?m v dn ch? ???c by ra kh?p ???ng ph? ?? m?i g?i ng??i dn cng ?i h?i dn ch?, b?t k? b? qun ??i ?n p b?ng b?o l?c v ?i khi l n t.

Cc b?n c th? nh? r?ng, trong n?m 2020 Thi Lan bng n? ??i d?ch COVID-19, nh?ng gi?i tr th?c tr? v?n khng qun ku g?i dn ch?. Thi Lan l qu?c gia ??u tin bo co m?t tr??ng h?p bn ngoi Trung Qu?c, vo ngy 13/1/2020. V ch? trong vng ba thng, tnh ??n ngy 2 thng 4/2022, Thi Lan ? bo co t?ng c?ng 3.684.755 tr??ng h?p ???c xc nh?n m?c b?nh. Kinh t? Thi Lan d? nhin th th?m. Lin Hi?p Qu?c cng b? m?t bo co vo thng 6/2020 cho bi?t 90% doanh nghi?p tr? ln d? ?on doanh thu s? gi?m h?n 50% so v?i n?m ngoi. Vo thng 9/2020, Ngn hng Th? gi?i d? bo n?n kinh t? Thi Lan s? gi?m 8,9% vo cu?i n?m. Tu?i tr? trong vng vy d?ch b?nh nguy hi?m, kinh t? b?c bch ngh? li?n t?i m?t cu?c bi?u tnh l?n ?? ?i dn ch?. Hi?n nhin, chnh quy?n qun s? c?ng lng tng.

Theo bo The Art Newspaper, b?n tin ngy 24/9/2020 c?a phng vin Lisa Movius ghi nh?n hi?n t??ng sinh vin Thi Lan bi?u tnh theo hnh th?c flash mob, ngh?a l h?n nhau qua ?i?n tho?i di ??ng l m?t m?t gi? no, m?t ngy no, t?i m?t gc ph? no ? ?? ?i dn ch?. Nh?ng cu?c bi?u tnh b?t ng? trong thng 9/2020 c n?i ln t?i c? tr?m ngn ng??i tham d?.

V khi hnh ?nh sinh vin h?c sinh bi?u tnh tr? thnh quen thu?c, th cc c?m k? t? t? lung lay. Cc cu?c bi?u tnh trong n?m 2020 ? ph v? m?t ?i?u c?m k? t? lu s? ch? trch ??i v?i ch? ?? qun ch? Thi Lan, m?t th? ch? m nh?ng ng??i bi?u tnh tin l c?n tr? chnh ??i v?i n?n dn ch?. Cc v?n ngh? s? v sinh vin m? thu?t Thi Lan ?ang ?i ??u trong phong tro ?ng h? dn ch? ?ang lan r?ng, ku g?i c?i cch chnh ph? qun s?, th?m ch c c? bi?u ng? ch? trch ch? ?? qun ch? Thi Lan.

Cc ?m ?ng ch?p nhong g?n nh? di?n ra hng ngy v?i s? l??ng ln t?i hng ngn ng??i, ch? y?u l h?c sinh trung h?c v?y d?i ruy b?ng tr?ng v gi? ba ngn tay cho t? b? phim The Hunger Games (lo?t sch v phim vi?n t??ng c?a Suzanne Collins), ? ??t ??n cao ?i?m vo ngy 19 v 20 thng 9/2020, khi c t?i 100.000 ng??i thu?c t?t c? cc nhm tu?i b??c ra ???ng ph? t??ng ni?m cu?c ??o chnh qun s? n?m 2006 (lc ? ph? tru?t Th? t??ng dn ty Thaksin Shinawatra).

Bo The Guardian trong b?n tin ngy 19/11/2020 ghi nh?n r?ng trn tuy?n ??u c?a cc cu?c bi?u tnh ?ng h? dn ch? ? Thi Lan, m?t linh v?t m?i ? xu?t hi?n: m?t con v?t b?m h?i kh?ng l?.

01 symbol of protest in 2020

Nh?ng con v?t b?m h?i c?ng bi?u tnh v dn ch? Thi Lan.

Khi nh?ng ng??i bi?u tnh c? g?ng v??t qua hng ro b tng v t?p trung bn ngoi Qu?c h?i, h? ? ph?i ??i m?t v?i ph?n ?ng c?a c?nh st ?n p d? d?i, khng c?n thi?t v qu m?c. Nh?ng ng??i bi?u tnh, nh?ng ng??i ?ang ku g?i c?i cch dn ch? ? lin t?c b? b?n b?ng h?i cay v vi r?ng.

Gi?a s? h?n lo?n, m?t b? s?u t?p nh?ng con v?t kh?ng l?, ban ??u ???c mang ra bi?u tnh nh? m?t tr ?a, ? nhanh chng ???c ti s? d?ng lm l ch?n. K? t? ?, cc con v?t b?m h?i ? ???c tn vinh l anh hng c?a phong tro. Hnh ?nh v? cu?c ??i ??u ???c chia s? r?ng ri trn m?ng x h?i. Nh?ng b?c ?nh ???c ch?p sau ? v? nh?ng con v?t trng c v? b?m d?p, ch?y x? v ph? m?t l?p thu?c nhu?m mu tm ???c b?n ra t? vi r?ng c?ng v?y. The Guradian ghi nh?n: theo d?ch v? y t? kh?n c?p c?a Bangkok, t nh?t 55 ng??i b? th??ng, h?u h?t do ht ph?i h?i cay. Cc cu?c ??ng ?? c?ng n? ra gi?a cc nh ho?t ??ng ?ng h? dn ch? v nh?ng ng??i b?o hong. Su ng??i bi?u tnh ?ng h? dn ch? ? ???c ?i?u tr? v?t th??ng do ??n b?n.

Tracy Beattie, m?t nh nghin c?u t?i Australian Strategic Policy Institute, chuyn v? chnh tr? Thi Lan, cho bi?t cc nh ho?t ??ng tr? tu?i ? Thi Lan th??ng s? d?ng s? hi h??c v sng t?o. L?n ny, nh?ng con v?t cao su b?m h?i mu vng ? tr? thnh m?t bi?u t??ng m?i cho phong tro ?ng h? dn ch?, khng ch? v chng d? th??ng m cn v chng lm n?i b?t s? phi l v b?t cn x?ng tuy?t ??i c?a tnh hnh, c ni.

Khng t? nhin c bi?u tnh ?ng nh? th?. T?t c? l t? nhiu cu?c bi?u tnh nh? nhi?u thng tr??c. Vo ngy 12 thng 9/2020, theo h?a s? v l nh ho?t ??ng Mit Jai Inn, kho?ng 2.000 sinh vin tr??ng m? thu?t ? t? ch?c m?t cu?c chi?m ?ng ch?p nhong t?i Trung tm V?n ha v Ngh? thu?t Bangkok n?i do nh n??c h?u thu?n ?? ph?n ??i gi?i ngh? s? ?n anh. H?a s? Mit Jai Inn ni v?i phng vin Movius: Trong kho?ng 5 ??n 7 n?m qua, cc ngh? s? [? thnh danh] h?u h?t ??u lin k?t v?i qun ??i v ch? ?? qun ch? v s? l?p tr??ng c?p ti?n t? phe ??i khng h?u h?t l ng??i ngho, o ?? nn h? lin k?t v?i nh?ng ng??i b?o th? da vng v qun ??i.

 

02 Mit jai inn

Mit Jai Inn, nh ho?t ??ng v l m?t h?a s? ???ng ??i, trong x??ng v?.

Mit Jai Inn sinh ra ? Chiang Mai, Thi Lan, vo n?m 1960, s?ng v lm vi?c t?i Chiang Mai. Mit Jai Inn h?c ngh? thu?t t?i ??i h?c Silpakorn t? 1983 ??n 1986, v t?i ??i h?c University of Applied Arts Vienna t? 1988 ??n 1992. Khi tr? v? Thi Lan vo n?m 1992, Mit ??ng sng l?p Chiang Mai Social Installation (C? s? X h?i Chiang Mai) v?i m?t nhm ngh? s?, h?c gi? v cc nh ho?t ??ng x h?i.

Mit Jai Inn k? r?ng: ? Thi Lan, n?n ngh? thu?t ???c ?i?u hnh b?i nh?ng ng gi ?u t, g?n nh? t?t c? ??u b?o th?. Tr??c ?y ti l m?t thi?u s? ??n ??c, nh?ng by gi? t?t c? cc ngh? s? tr? ??u tr? nn c?p ti?n. Ti v cc h?a s? tham gia bi?u tnh, lm ngh? thu?t, bi?u di?n m nh?c, v? bch ch??ng.

C?ng c thm m?t bi?u t??ng m?i cho dn ch? Thi Lan: Cho ba ngn tay, m?t c? ch? c?a bn tay ???c th?c hi?n b?ng cch gi? ngn tr?, ngn gi?a v ngn ?eo nh?n, ??ng th?i gi? ngn ci ? ngn t v gi? tay v?i lng bn tay h??ng ra ngoi ?? cho. C? ch? ny ? ???c ph? bi?n vo nh?ng n?m 2010 sau khi n ???c s? d?ng trong The Hunger Games. C? ch? ny ? ???c nh?ng ng??i bi?u tnh p d?ng, ??c bi?t l ??i v?i cc phong tro bi?u tnh ?ng h? dn ch? ? ?ng Nam , ch? y?u ? Thi Lan v Myanmar, c?ng nh? ? cc qu?c gia khc, bao g?m c? H?ng Kng.

Ki?u cho ? ???c s? d?ng m?t th?i gian trong Phong tro d H?ng Kng n?m 2014 tr??c khi ???c h?i sinh trong cc cu?c bi?u tnh ? H?ng Kng 20192020, r?i th??ng xuyn s? d?ng ? Thi Lan, v ti?p t?c ???c s? d?ng ?? t??ng tr?ng cho s? ph?n khng ch?ng l?i cc chnh sch ?n p c?a chnh ph?.

Ki?u cho ny c ni r?ng ba ngn tay t??ng tr?ng cho l t??ng t? do, bnh ??ng, bc i c?a Cch m?ng Php. C? ch? ny ? ???c h?i sinh ph? bi?n b?i nh?ng ng??i bi?u tnh trong cu?c kh?ng ho?ng chnh tr? Thi Lan n?m 2020.

03 protest hand sign 2020

Ki?u cho c?a ng??i dn ch? Thi Lan.

C?ng t? nhi?u n?m tr??c, m?t nh th? n? ? nu ln ??c m? dn ch? t? khi l sinh vin. ? l Chiranan Pitpreecha (sinh n?m 1955) l m?t nh th? v l nh n? quy?n ng??i Thi Lan. C t?ng ???c trao gi?i th??ng v?n h?c S.E.A. Write Award (Southeast Asian Writers Award, gi?i v?n h?c th??ng nin c t? n?m 1979 ?? trao cho cc nh th?, nh v?n trong vng ?ng Nam ).

L con gi c?a m?t ch? hi?u sch, c sinh ra ? T?nh Trang. Pitpreecha l m?t nh ho?t ??ng sinh vin n?i b?t trong cu?c n?i d?y c?a qu?n chng Thi Lan n?m 1973. Sau v? th?m st ??i h?c Thammasat vo thng 10/1976, c tr?n vo r?ng v gia nh?p ??ng C?ng s?n Thi Lan. Pitpreecha tr? l?i Bangkok vo n?m 1981. Cng v?i ch?ng, Seksan Prasertkul, c ??n Hoa K?, n?i c l?y b?ng C? nhn v Cao h?c l?ch s? t?i ??i h?c Cornell. Sau khi tr? v? Thi Lan, c ly thn v?i ch?ng. D? nhin, c khng cn l ng??i c?ng s?n.

Bi th? Cracked Pebble c?a Pitpreecha ? nh?n ???c gi?i th??ng cho bi th? hay nh?t n?m 1981 t? PEN International Thi Lan. C ? vi?t nhi?u tc ph?m, bao g?m th? ca, l?ch s?, cc bi bo du l?ch v bnh lu?n x h?i, cho nhi?u ?n ph?m khc nhau ? Thi Lan. T?p th? ??u tin c?a c, Bai Mai Ti Hai Pai (The Missing Leaf) ? nh?n ???c Gi?i th??ng S.E.A. Write Award n?m 1989. N?m 1992, bi th? First Rains ("Nh?ng tr?n m?a ??u tin") c?a c ???c PEN International Thi Lan vinh danh l bi th? hay nh?t trong n?m. N?m 2011, c ???c vinh danh l m?t trong 65 ph? n? c ?nh h??ng nh?t ? Thi Lan. Tc ph?m c?a c ? ???c d?ch sang ti?ng Anh, Php, ??c, Nga, Nh?t v M Lai.

N?i ?y, chng ta s? d?ch sang ti?ng Vi?t t? b?n ti?ng Anh Nh?ng tr?n m?a ??u tin Bi th? ng?n, ch? c 5 ?o?n.

NH?NG TR?N M?A ??U TIN

Nh?ng tr?n m?a ??u trong thng n?m

ch?y xui dng, mu ??.

Nh?ng tr?n m?a thp, b?o l?c,

c?t vo da th?t, lm ?? mu.

M?t dng mu

bao ph? cc ???ng ph?.

C bao nhiu v sao r?i thnh t?ng m?nh?

bao nhiu tri tim ? b? ch nt?

V?t th??ng ? ??t n??c chng ta

bao gi? s? lnh?

S?c m?nh ma qu? no

dm gi?t ng??i sao?

Tr?n chi?n ti?p t?c

ci ch?t lm ng??i dn n?i d?y.

H?n linh v?n t?n t?i

v b?o v? quy?n ng??i dn.

Nh?ng tr?n m?a ??u ma ng?m vo ??t

?? l?i c?m gic v k ?c.

Chng bn phn cho tri ??t

v nui d??ng ma g?t cho dn ch?.

—– Th? Chiranan Pitpreecha

04 nha tho Thai Lan (1)

Nh th? v l nh ho?t ??ng n? quy?n Chiranan Pitpreecha.

Ni t?i ngh? s? ho?t ??ng dn ch?, c?ng n?i b?t l h?a s? Baphoboy. Theo bo VICE News, Baphoboy c h?n 32,500 ng??i theo di trn m?ng x h?i Instagram. H?a s? Thi Lan ny c ki?u v? thch h?p v?i tranh t??ng ?? tuyn truy?n trn h ph?. Trong th?i ??i bi?u tnh, ngh? thu?t gip ng??i dn ti?p c?n chnh tr?, Baphoboy ni v?i VICE News. H?a s? Baphoboy n?i b?t trong nh?ng cu?c bi?u tnh n?m 2020, lc ? anh 24 tu?i. Anh c tn l Sippakorn Ken Khiaosanthia, chng trai 24 tu?i ny l thnh vin c?a m?t nhm ngh? s? Thi Lan m?i s? d?ng t?t c? ph??ng ti?n c ???c, t? ???ng ph? t?i m?ng x h?i, v hnh ?nh ph?n l?n theo phong cch graffiti (s?n x?t) ?? v??t qua cc ranh gi?i mang tnh th?i s?.

N?m 2020 cn r?t nhi?u c?m k?, nh?ng may m?n ? vo th?i ?i?m m cc ch? ?? t?ng ???c coi l c?m k? ? Thi Lan ?ang ???c tranh lu?n cng khai, bao g?m c? cu?c th?o lu?n ch?a t?ng c v? cc th? ch? ton quy?n nh? ch? ?? qun ch? c?a ??t n??c, ???c b?o v? b?i lu?t khi qun. Lc ?, m?i t?t nghi?p ??i h?c Silapakorn ? Bangkok, Baphoboy cho bi?t nh?ng ng??i b?n cng th? h? v?i anh mu?n xem v n?m tr?i n?n dn ch? v tin r?ng ngh? thu?t c?a anh c th? ?ng m?t vai tr no ?.

Cc bi ??ng c?a Baphoboy trn ti kho?n Instagram ? nh?n ???c hng nghn l??t thch v bnh lu?n. Cc hnh v?, nhi?u hnh ???c th?c hi?n b?ng mu ??, tr?ng v xanh c?a qu?c k? Thi Lan, th? hi?n s? ph?n n? v?i chnh quy?n do cc t??ng lnh lnh ??o, nh?ng ng??i ? n?m quy?n trong cu?c ??o chnh n?m 2014 t?i c? th?p nin sau. Nhi?u ng??i trong tranh Baphoboy cn c khun m?t c??i toe tot nh? trong phim ho?t hnh, m?t l?i qu?ng b du l?ch c?a Thi Lan l X? s? c?a nh?ng n? c??i.

Ph?n l?n cng vi?c c?a ti ?? c?p ??n s? b?t cng do chnh ph? gy ra. Cc cu?c b?u c? thay ??i r?t t trong h? th?ng hi?n t?i, Baphoboy gi?i thch v?i bo VICE News. Trong cc b?c v? c?a mnh, ti th? hi?n mnh l m?t c?u b dm ??t cu h?i ngay c? ? m?t ??t n??c c nhi?u v?n ?? [nh?y c?m] m chng ta khng th? ni ra. Nh?ng khun m?t t??i c??i m b?n th??ng th?y trong ?nh c?a ti khng ngy th? nh? v?y. H? ??i di?n cho ti?ng ni c?a tr? em v nh?ng ng??i ? khu?t, nh?ng th??ng dn khng c ti?ng ni ho?c ? ?nh m?t ti?ng ni c?a mnh trong cu?c ??u tranh cho cng l v c?i cch chnh tr?.

H?a s? Baphoboy l?y c?m h?ng t? m?ng x h?i, tin t?c v phong tro ph?n ??i n ha ? n? r? t?i Thi Lan. H?a ph?m c?a anh cc n?m g?n ?y ? ???c tr?ng by cng v?i hng tr?m ngh? s? ??a ph??ng khc nh? m?t ph?n c?a cu?c tri?n lm cng c?ng ? Bangkok ?? c?p ??n ch? ?? ngh? thu?t ?ang bi?n m?t d??i ch? ?? ??c ti.

05 Baphoboy 1

H?a s? Baphoboy (tri) v hnh ?nh tu?i tr? s? chi?n th?ng qun phi?t.(Hnh Instagram)

06 tranh Baphoboy gieu ca Putin va Tap Can Binh

Tranh c?a Baphoboy gi?u c? chnh ph? qun ??i Thi Lan, ch? trch c? T?p C?n Bnh v Putin v bnh v?c Ukraine. (Hnh Instagram)

H?i h?a ph?c v? cho chnh tr? ?ang pht tri?n to b?o h?n cng v?i tnh c?m c?a cng chng. Ln sng bi?u tnh trong n?m 2020 ???c m t? l nh?ng cu?c bi?u tnh ch?ng chnh ph? l?n nh?t k? t? cu?c ??o chnh n?m 2014. Charlie Thame, gi?ng vin khoa h?c chnh tr? t?i ??i h?c Thammasat, cho bi?t: N ? ???c ? t? kh lu. C r?t nhi?u s? th?t v?ng v? tnh tr?ng c?a ??t n??c, ??c bi?t l trong gi?i tr? Thi Lan, nhi?u ng??i c?m th?y r?ng t??ng lai c?a h? ? b? c??p kh?i tay h? ?y l ?i?u h? ?ang ??u tranh v t?i sao h? l?i quy?t tm nh? v?y.

Gi?i tr?, gi?i ngh? s? tr?i qua nhi?u n?m ho?t ??ng, ??u tranh, sng tc ?? nu ln ??c m? r?i ? thuy?t ph?c ???c ?a s? ng??i dn trong cu?c b?u phi?u gi?a thng 5/2023 r?ng, ? t?i lc chnh ph? qun phi?t ph?i trao quy?n cho gi?i tr?, nh?ng ng??i mang ??y nh?ng t? t??ng c?p ti?n v dn ch?. Dn t?c Thi Lan, gi?i tr? Thi Lan cn may m?n v cn ???c bi?u tnh, ???c sng tc, v ???c b?u phi?u.

Comments are closed.