Lại Nguyên Ân

Mấy cảm nghĩ

Lại Nguyên Ân Cách nay vài năm, một nhóm bạn nghiên cứu trẻ liên lạc với tôi, cho biết các bạn đang cùng nhau…