Trần Kiêm Đoàn

Lên Fây

Trần Kiêm Đoàn Hai cô đi chợ miền quê. Sau những chuyện trò nồi niêu soong chảo về mùa màng, làng nước cho đến…

Giải oan cơm hến Huế

Trần Kiêm Đoàn Chén rượu làng Chuồn xin uống cạn, Giải oan cơm hến dở, ngon này. (phóng tác thơ Tô Thùy Yên –…