Trần Kiêm Đoàn

Giải oan cơm hến Huế

Trần Kiêm Đoàn Chén rượu làng Chuồn xin uống cạn, Giải oan cơm hến dở, ngon này. (phóng tác thơ Tô Thùy Yên –…