Trần Tuấn

Thầy Sơn

Trần Tuấn Thôi tạm gác tất cả những chuyện buồn chốn thi cử, học đường và mọi nhăng nhố ngoài đời, để hướng về…