T?i sao Ph?t t? Vi?t nay theo ??o Chúa?

Nguy?n H?u Lim

G?n ?y theo m?t th?ng k tn ?? tn gio ? Vi?t Nam th con s? tn ?? Ph?t gio nay ??ng th? hai sau Cng gio (*). Ti c t nh?t l 10 ng??i b?n tri th?c, t? cc gia ?nh l g?c Ph?t gio lu ??i, l?n ln t?ng l ?on vin Gia ?nh Ph?t t? thu?n thnh, nay c?i ??o theo Thin Cha Gio (c? Tin lnh l?n Cng gio). Thn nhn, b?n h?u, v ngay c? chnh h?, ti ngh?, c?ng khng hi?u t?i sao. M??i n?m tr??c, trn di?n ?n talawas, ti c gi?i thch v?n ?? ny t? gc ?? tn gio v?i bi, Tnh Khng v Th??ng ??.(**) ? ?y, ti th? ??a ra m?t gi?i thch t? gc ?? tri?t h?c siu hnh. Trong cu?n M?t tri?t h?c cho l?ch s? th? gi?i (2020), ti ? vi?t nh? v?y. Xin trch m?t vi ?o?n. Ti g?i hi?n t??ng c?i ??o c?a Ph?t t? Vi?t sang ??o Cha l m?t n? l?c tm l?i ci nh?c c?m tinh th?n v?n b? ph? ??nh b?i Ph?t gio a recovery attempt of the spiritual sensuality negated by Buddhism). (Xin l?i cc ??c gi? khng quen v?i ngn ng? tri?t n?u th?y ph?c t?p, di dng).

# 249: ?i?u ny, Peter Hodgson (phin gi?i Hegel) ni v? s? xu?t hi?n c?a ??o l Thin Cha nh? v?y:

Cng vi?c c?a chng ta ? ?y l di?n t? ???c s? xu?t hi?n c?a m?t Ni?m, m?t s? th? m Th?i ? ???c hi?n th?c ha. Khi cc ph?m tr c?a H?u h?n v V h?n b? chia r?, m?t bn l ci H?u h?n tuy?t ??i c?a th? gi?i Roman, c?a n l? tn b?o, c?a nguyn l c th? tr?u t??ng, c?a ci ny m hi?n thn l v? Hong ?? nay nh? l Th??ng ?? cho th? gian ny. Ph?m tr kia l c?a T? do v h?n, t? nguyn l ??i th? tr?u t??ng, v?n xu?t hi?n trong tri?t h?c Kh?c k? v trong Khng gian b?t t?n c?a tn gio ?ng. Khng gian b?t t?n ny, theo Hegel, ? tr? nn siu c?m nh?n ? n?i Thin Cha c?a Do Thi v?n b? t??c b? ph?n nh?c c?m v ch? c th? ???c bi?t ??n qua t? duy. ? ?y, l?n ??u tin, trong tn gio Do Thi, b?n s?c Cha Tr?i l Nh?t th? the One ? tr? thnh Nguyn l S? tnh th? gi?i. C? hai, ci v h?n c?a Nh?t th? v ci h?u h?n c?a c th? ch? quan, ??u l hai ph?m tr c?a T? th?c cho Th?i ??i ny. Trong s? tch bi?t chng l khi?m di?n nh?ng trong Chn l th c? hai l m?t. S? dung h?p gi?a ?ng v Ty, v s? dung ha gi?a hai Nguyn l, ? ???c hi?n th?c ? th? gi?i La M. (Th? thi T? do: 120).

# 271: ?? so snh trn bnh di?n t? gi?o gi?a hai hnh tr?ng c?a Thch Ca v Jesus, chng ta hy ??c hai ?o?n kinh, m?t t? Tn ??c, hai l t? Lankavatara (L?ng Gi Kinh). Ch??ng John 1:

Khi m?i th? b?t ??u, th Logos/L?i/Word ? l. Logos ngi L?i ? v?i Cha v Cha l g th Logos l nh? v?y. Ngi L?i ? ? cng Cha (Tr?i) t? kh?i th?y v qua Ngi m m?i th? ???c sng thnh; khng c g ???c sinh ra n?u khng c Cha. T?t c? nh?ng g c s? s?ng ??u ??n t? ??i s?ng c?a Cha v?n l nh sng cho con ng??i. nh sng chi?u vo bng t?i v bng t?i khng hi?u ???c. V r?i c ng??i tn John (the Baptist), s? th?n c?a Cha, ??n lm ch?ng cho nh sng ?? cho m?i ng??i tr? thnh tn h?u nh? Ngi (John). Ngi khng ph?i l nh sng, ch? ??n lm nhn ch?ng cho nh sng. nh sng ?ch th?c v?n soi sng cho m?i ng??i ?ang trn ???ng b??c chn vo th? gian. Ngi ? trn th? gian, nh?ng th? gian d c ???c l nh? Ngi, khng nh?n ra Ngi. Ngi b??c vo ci ring v ci ? khng nh?n Ngi. Nh?ng v?i nh?ng ai ti?p nh?n Ngi, nh?ng ai thu?n ph?c Ngi, Ngi ban cho quy?n n?ng tr? thnh con c?a Cha, khng sinh ra b?i con ng??i hay t? i d?c c?a ng??i cha nhn lo?i, nh?ng ???c sinh ra t? chnh Cha. V v th? Logos tr? thnh thn xc; Ngi (Jesus) ??n s?ng gi?a chng ta v chng ta nh?n ra s? vinh hi?n c?a Ngi, v Vinh hi?n ? l c?a con M?t c?a Cha Cha, ??y n ph??c v s? Th?t. V ?y l l?i c?a nhn ch?ng John: Ngi John ku to, ?y chnh l con ng??i m ta ? ni ??n khi ta tuyn b? r?ng, Ngi (Jesus) ??n sau ta nh?ng v?i ngi v? cao c? h?n ta, b?i v tr??c khi ta sinh ra, Ngi (Jesus) ? hi?n h?u. T? kho tng trn ??y ny m chng ta nh?n ???c n ?i?n; d r?ng Quy Lu?t (Logos) ? ??n v?i Moses, nh?ng n ?i?n v Chn l th ??n v?i Cha Jesus. Khng ai nhn th?y Cha Tr?i, nh?ng qua ??a con M?t c?a Cha Tr?i ? g?n v?i tri tim c?a Cha v?n m?c kh?i cho chng ta bi?t ??n Cha Jesus. (D?ch b?i NHL)

By gi? ta ??c ??n L?ng Gi:

Tr?c gic t? b?n s?c l cng m?t th? tnh v?i Tr n?ng ??i th? (Universal Mind) hay l tnh Bi?t th??ng h?ng, b?i l do l n tham d? v lin thng v?i Tr Hu? Siu vi?t (Arya-jnana) Chn Tm v c?ng ??ng b?n ch?t v?i h? tri th?c khi n th?u hi?u ???c cc bnh di?n tri ki?n khc nhau (vijnana). Tr?c gic khng c hnh dng ring c?ng khng c bi?u hi?n g ?? c th? phn lo?i. Tr n?ng ??i th? l nguyn nhn v chn ??ng c?a n nh?ng l?i ???c chuy?n ??ng trn n?ng l?c Ng th?c v nh?ng thu?c tnh lin ??i ?? t? ? tr?c gic bm vo v ph?n chi?u. Xuyn qua tr n?ng tr?c gic, v?n l s? pha tr?n gi?a ch? th? v c?m quan m Tr N?ng ??i th? ???c khai sng v tr? nn hi?n th?c. Tr?c gic c?ng nh? l Tr n?ng Tuy?t ??i khng ph?i l ngu?n g?c c?a sai l?m. Tri ki?n phn bi?t l m?t v? n? v tn lm xi?c trn sn kh?u th? gian. Tr n?ng tr?c gic l chng h? Tr tu? cng ?i chung v?i tn lm xi?c ?? ph?n chi?u s? tr?ng r?ng v v th??ng c?a tr h? th? gian. Tr n?ng ??i th? l?u gi? h? s? t?t c?, bi?t h?t nh?ng g S? Ph?i L v C Th? L. B?i v t? Tri ki?n phn bi?t m sai l?m kh?i sinh trong m?t th? gian ti?n ha, m t? ?, n?ng th?c T?-Ng ???c ki?n l?p. Ch? khi Tri ki?n phn bi?t ny ???c ph b? th t?t c? nh?ng h? tri th?c c?a th? gian m?i ch?m d?t hnh ho?t v Tr n?ng ??i th? s? l tnh th? duy nh?t t?n t?i. (NHL d?ch)

272 N?u ??c k? hai ?o?n v?n trn v?i m?t gc ?? tr?c gic v? kinh ?i?n, chng ta s? th?y c? hai ??u ni ln m?t ??o l chung v ??ng nh?t qua hai th? lo?i cu chuy?n. C?a John trong Tn ??c l m?t h? trnh nhn th? ha trong m?t c?u trc B?n th? lu?n v? s? tc ??ng c?a Chn Tm ??i v?i n?ng th?c t?-Ng m con ng??i ? th? gian ?ang b? chm ??m trong bng t?i V minh ?? r?i khng cn nh?n ra ?u l tinh hoa c?a ci ta h?u h?n. ? ?, John l Tr n?ng ??i th?, m?t nhn ch?ng cho s? sng thnh c?a TA, qua Ta, t?c l Cha Jesus, t?c l Tr Hu? Siu vi?t, ??a con M?t c?a Cha Cha, t?c l Chn Tm. M?i tinh hoa, ngh?a, n ?i?n, vinh hi?n ??n v c ???c l t? Chn Tm m Ta qua ch?c n?ng c?a Cha Jesus ? ?em ??n cho th? gian. M?c d quy lu?t Nhn-Qu? ???c ti?t l? cho Moses ng??i lm Lu?t cho th? gian nh?ng Cha Jesus m?i l nh sng Chn l v Ngi l n?ng l?c Lin ??i gi?a c nhn v Cha Tr?i, gi?a ta v?i TA. Khi Logos, ngi L?i, bi?n thnh Thn xc con ng??i v v?t ch?t, chnh l lc n?ng l?c Kenosis t? ngo?i thn ha Chn Tm vo trong ci Khng/Th?i nh?m c?u ?? chng sinh.

273 Cn L?ng Gi di?n t? m?t h? th?c B?n th? lu?n v? s? sng thnh c?a th? gi?i qua ngn ng? thu?n m t? c?a Tri th?c lu?n (epistemology) hon ton khng mang v?n ng? nhn cch ha. Chng ta ? ?y, hy nhn cch ha theo ngn t? c?a John cho ?o?n v?n L?ng Gi ? trn: T? kh?i th?y, tr??c khi m?i s? v v?n v?t cng v? tr? b?t ??u th Tr Hu? Chn Tm siu nghi?m v Tuy?t ??i ? hi?n h?u trong tnh th? v?nh h?ng v??t qua vng l??i Khng/Th?i. T?t c? m?i Tri ki?n ??u ??n t? Tr n?ng Tr?c gic nh?ng Tri ki?n c?a ta l?i khng bi?t ??n, d Tr?c gic l nh sng ??n t? Chn Tm. V Chn Tm TA nay tr? thnh Thn xc Ta v hi?n h?u v?i ta nh?ng ta v?n khng th?c ???c. Cho nh?ng ai khai sng ???c n?ng th?c c?a TA trong s? s?ng ??i th??ng s? ???c ban n ph??c v vinh hi?n ??n t? TA. Con l? ??o l t? TA ??n v?i ta l ??c ??o, l ??a con M?t duy nh?t t? Chn Tm. V ng??i ??n sau Tr n?ng ??i th? chnh l n?ng th?c Tr?c gic l Ta, hay Cha Jesus. Tr?c gic chnh l m?i lin thng, l Holy Spirit, l Chnh Php, n?i li?n Chn Tm v?i tri ki?n phn bi?t v ??y sai l?m c?a ta. Khng ai c th? ??n v?i Chn Tm, t?c l Cha Ta, m khng qua con ???ng duy nh?t c?a Tr?c gic, t?c l Ta, l Jesus. Cho ??n khi t?t c? m?i sai l?m pht xu?t t? ci ta v?i tri ki?n phn bi?t ???c xa b?, th ci cn l?i duy nh?t chnh l Chn Tm, l TA. T?c l, khi Cha Jesus ch?u ?ng ?inh ch?t trn Thnh gi c?a tm phn bi?t th Tr?c gic, t?c Thnh linh t? Ngi, tr? nn s? S?ng th??ng h?ng, t?c Chn Th?c v?nh c?u. Khng ai c th? nhn th?y Chn Tm ngo?i tr? ph?i qua ch?c n?ng Tr?c gic c?a Ta m TA ? m?c kh?i cho ta ???c nh?n chn ra Ngi. Khi n?ng l?c T?- th?c ???c soi sng b?i Chn Th?c th??ng h?ng, lc ? con thuy?n ci ta Ng th? tm ra b?n ??, sng gi v Kh? ?au s? khng cn n?a, Thin ???ng ? hi?n th?c, ta s? cng ng?i trn ngai vng bn c?nh TA. Lc ?, ta ? tr? v? v?i TA, v Chn l ???c hon t?t.

274 Khi ngn ng? Ngi L?i c?a ??o l ?i vo vng l??i Tri ki?n phn bi?t, n bi?n ha thnh m?t h? th?c Khi ni?m mang b?n s?c thu?n tr th?c nh? gio l nh Ph?t ? r?i vo th m?t h? th?c tn ?i?u ph?i ???c khai m? qua v?n phong huy?n tho?i ???c nhn cch ha nh? cu chuy?n mang S? tnh c?a C?u v Tn ??c. Chn Tm nay l Thin Cha qua hnh ?nh m?t nhn th? mang nhn cch Do Thi v?i t?t c? thu?c tnh con ng??i ??i v?i nh?ng h? l?y th? gian. V Tr?c gic, hay Thnh linh, ???c nhn cch ha qua cu chuy?n mang S? tnh c?a Cha Jesus, nay l con trai M?t c?a Cha Cha, khi huy?n tho?i v? Linh thing hi?n thn ra v?i th? gian b?ng m?t nhn th? ch?u sinh t? trong vng l??i Khng/Th?i. ?y l b??c ?i c?a Khi m ngi L?i ? tr? thnh thn xc ?? Ngi s?ng v?i chng ta. Nh? Ph?t Thch Ca ? ni, r?ng gio l ph?i ???c rao gi?ng ty theo c?n c? chng sinh. C?ng nh? Cha Jesus lun ni chuy?n v?i cc mn ?? v? ??o l b?ng ngn ng? bi?u t??ng parables. Khi Chn l qua ngn ng? tr th?c v??t qu t?m m?c hi?u bi?t c?a chng sinh, ??i t??ng c?n ph?i t?nh th?c, th ph?i ?i theo quy t?c b?nh no thu?c ?y. Nh? Cha Jesus ? c?nh co, ??ng trao cho con ch ci g linh thing, ??ng ??a ng?c cho b?y heo v chng s? gi?m ln r?i x nt thn ng??i. (Matthew 7). V?i trnh ?? tm th?c b? chm ??m trong v?ng t??ng Ng th?c ch? quan, trong Th?i qun Ng m?n c?a ?? qu?c La M, Chn l qua ngn ng? tr th?c c?a nh Ph?t s? gi?ng nh? vng ng?c khi ???c qu?ng cho b?y heo ?? r?i s? b? ch? nh?o v gi?m nt. Lc ? l Th?i ?i?m ??o l ph?i ???c ti ph?i tr b?ng con ???ng nhn cch ha Chn l ?? thch h?p cho trnh ?? c?n c? c?a kh?i dn chng ? ?. S? b??c xu?ng c?a ngn ng? ??o l t? nh Ph?t ??n nh Cha l b??c ging th? c?a Cha Jesus vo bnh di?n Thn xc ?? cng ch?u ch?t nh?m c?u r?i nhn lo?i. C l? m?ng ??o l b? hi?u l?m nhi?u nh?t gi?a hai tn gio ?, l v? tr b?n th? c?a Cha v Ph?t trong lin h? ??n c nhn. Ai c?ng bi?t, theo Ph?t Thch Ca th Ph?t t?i Tm m?t tnh th? khai m? v Gic ng? Chn Tm t? trong n?ng l?c T?- th?c duy ch? quan. Tuy nhin, theo s? hi?u l?m c?a ?a s? khi ni v? Cha th ph?n l?n nhn cch ha Cha Tr?i v Cha Jesus l hai ??i th? nhn cch tch bi?t kh?i n?ng l?c Tinh th?n n?i t?i c?a c th?. Nh?ng khi chng ta ??c k? Tn ??c ngay c? tn ?? Thin Cha gio c?ng t khi lm chuy?n ny s? th?y r?ng thng ?i?p v? Cha gi?ng nh? c?a Ph?t. Hy ??c Luke 17: V??ng qu?c Cha Tr?i ? ngay trong Tm ng??i The Kingdom of God is within you. Cao ?? Paul trong th? g?i cho dn Corinthians c?ng minh ??nh, Cc b?n ph?i bi?t r?ng con ng??i l ??n th? c?a Cha, v Tinh th?n Cha Tr?i ng? tr? trong Tm chng ta. (Corinthians 6, 13). Hay khi ?m dn Do Thi mu?n gi?t Cha Jesus, co bu?c Ngi, Ng??i l ng??i m t? cho l con Cha. Jesus tr? l?i, C ph?i ?i?u ? vi?t trong lu?t (Do Thi gio) r?ng, t?t c? cc ng??i ??u l cha (gods). (John 10). Ph?n l?n cc b?n d?ch sang Vi?t ng? d?ch ch? gods l th?n m?t sai l?i c?n b?n v? th?n h?c. ?y l ti?n ?? quan y?u nh?t c?a Ph?t v Cha: Ta l Ph?t ? thnh, cc ng??i v chng sanh l nh?ng v? Ph?t s? thnh. C?ng v?y, Cha Jesus ? tuyn ngn m?t Chn l t??ng t?: Ta l con M?t c?a Cha Tr?i c?ng nh? cc ng??i t?t c? chng ta l Cha S?-L. ?y l g?c r? c?a m?i sai l?i v? gio l cho cc tn ?? Thin Cha gio khi h? g?i ??c tin huy?n nhi?m vo tnh Cha/tm Ph?t nh? m?t ??i th? khch quan, tch bi?t kh?i ci ta m?t ch? th? T?- th?c. Thng ?i?p ? r?t r v khng cn nghi ng? g n?a: Cha v Ph?t l Chn Tm ? trong n?ng l?c T?- th?c c?a Ng th? c nhn. Ta l TA ? trong ta. ? l Chn l v?nh h?ng trong ni?m Tam ngi nh?t th? Trinity c?a t?t c? cc tn gio.

# 314: Gio l t? Ph?t Thch Ca l m?t hi?n thn ??o l t? Chn Tm cho m?t trnh ?? Ng th?c ? ???c ti?n ha nh? t?ng l?p Brahman ?u vi?t c?a v?n minh ?n ?? v?n ? sinh nghi?m v t?ng tr?i qua m?t chi?u di l?ch s? ??o h?c siu hnh v ??i s?ng Tm linh su s?c. Nh?ng khi chuy?n ha vo t?ng l?p qu?n chng c?n c? th?p km v tr?n t?c th Ph?t gio chia ra hai khuynh h??ng. M?t l s? bnh dn v ph? thng ??i chng ha qua bnh di?n T?nh ??, nh?m ?p ?ng v?i kh?i Ng th? ch?a c n?ng l?c Tinh th?n t??ng x?ng nh? n?n t?ng ??c tin trong tnh c?m tn gio c?a Thin Cha gio v H?i gio. Hai l, khuynh h??ng tr th?c ha cao ?? ?? r?i nh?ng g Ph?t d?y, hay cho l l?i Ph?t, ??u tr? thnh th? lo?i Siu hnh h?c thu?n tr?u t??ng ph?c t?p, vi di?u v cao siu, v??t qua kh? th? lnh h?i c?a h?u h?t qu?n chng. Ngy nay, nh? ? Vi?t Nam ch?ng h?n, kh?i Ph?t t? ?ng t? cho l h?c gi? gio l nh Ph?t, h? ch? nh? m?t th? trang ?i?m tr th?c v m?t ki?n l?p c?n c??c tnh c nhn b?ng l lu?n tri?t h?c. ?y l kh?i tn ?? nh Ph?t khng c ??c tin tn gio nh? c?a Thin Cha gio hay H?i gio. Khi tn gio m?t h?t ch?t men ??c tin t? tri tim th n gi?ng nh? b?c t??ng th?n ?? khng cn linh h?n, khng chuyn ch? linh thing hay mang tc ??ng thu?n ph?c siu hnh. Trong khi ?, kh?i bnh dn Ph?t t? ?i vo con l? m tn thu?n-T?nh-?? tr?n l?n cc hnh thi tn ng??ng nhn gian tn th? nh?ng Th?n ?? hoang ???ng v h? c?p. ? l hi?n tr?ng ??o Ph?t ngy nay ? ?ng. V?n ?? xu?ng c?p c?a Thin Cha gio ? u M? v v H?i gio ? cc qu?c gia Trung ?ng c?ng ?ang tr?m tr?ng khng khc. Hi?n nay, ??u th? k? 21, ? Ty u v B?c M?, truy?n th?ng Thin Cha gio nh?t l qua phn nhnh Cng gio, ?ang ?i vo con l? thoi tro, v t?ng l?p ti?n ha cao c?p ? ? khng cn tin literally vo nh?ng gio l t? C?u v Tn ??c m?t cch th thi?n nh? gi?i fundamentalists tin vo Kinh Thnh nh? m?t thin s? k th?c h?u. Tuy nhin, ?y l cu chuy?n c? hai ngn n?m sau. Chng ta ? ?y ?ang bn ??n vai tr S? tnh c?a Thin Cha gio v ch?c n?ng c?a Cha Jesus trong Th?i qun chuy?n ha cho m?t kh?i nhn lo?i ? Khng v Th?i c?a ?? qu?c La M.

# 328: Hay ni theo ngn ng? khc: ??o Cha Jesus l s? tiu ha, ch?m d?t, hon thnh the ultimate and concrete consummation c?a ??o Ph?t Thch Ca. Kh?i ?i t? Kh? ?? nh? m?t Chn l cho Ng th?, Ph?t Thch Ca ??a ra m?t h? tn ?i?u nh? l ph??ng ti?n, Php, nh?m gi?i c?u chng sinh ra kh?i bi?n Kh? tr?m lun. Tuy nhin, nh? ? trnh by t? nh?ng trang tr??c, h? th?ng siu hnh nh Ph?t ?i vo con ???ng siu hnh h?c ??y huy?n b, qu vi di?u su s?c, v??t qua trnh ?? thng th??ng c?a qu?n chng. Thm vo ?, ??o Ph?t khai m? m?t h? th?ng B?n th? lu?n m c?u cnh tnh t?i h?u l ci g khng th? ngh? bn ngo?i tr? m?t tnh th? Ph? ??nh t? c? s? t? duy L tnh. Nirvana, Ni?t Bn, T?ch di?t, tnh Khng, khng ph?i l m?t ??i th? cho Tri th?c m l nh?ng Khi ni?m ni v? th? tr?ng ??t ???c t? m?t th?n nghi?m siu hnh m?t th? lo?i Chnh ??nh samadhi/ecstasy/satori ch? c vi tu s? c th? ch?ng nghi?m ???c b?i cng trnh tu luy?n c?ng them b?i c?nh duyn nghi?p ti?n ha cao c?p. Th? tr?ng Gic ng? ? t?m m?c huy?n b ny khng ch? c trong truy?n th?ng nh Ph?t. Gic ng? l m?t tnh tr?ng huy?n b v?n l b?n th? trong cc truy?n th?ng b truy?n khc, t? ?n gio sang Lo gio hay Platonism, Thin Cha hay H?i gio. T? Plotinus c?a Hy L?p ??n Augustine hay Theresa, Eckhart trong dng s?ng ??o Cha, ??u cng ni ??n tnh th? ch?ng ng?, hay ha mnh vo n??c Cha, b?ng nhi?u ngn ng? khc nhau. Kh?i th?y c?a H?i gio Islam l minh ch?ng r nh?t v? tnh th? ch?ng ng?, v m?c kh?i huy?n b ny qua cu chuy?n nh tin tri gio ch? Mohammed. Tuy nhin, gio l nh Ph?t khi ?i vo t?m c?n c? c?a gi?i c? s? tr th?c v bnh dn trung bnh, cc Khi ni?m v? tnh th? Gic ng? huy?n b tr? thnh nh?ng Khi ni?m ph? ??nh, ?? r?i lm m?t ?i ch?t men tnh c?m cho ??c tin tn gio. M tn gio l g n?u khng ph?i l nh?ng Tn l nh?m khai ??ng v ?nh th?c ??c tin t? con tim cc tn ??. T? ?, chng ta c th? nh?n ra v?n ?? c?a nh Ph?t. Ph?t t? khng th? n?ng ??ng trn th? gian qua ci ta Ng th? ??y khi?m khuy?t v V minh m l?i mang c?u cnh tnh v? ch? Khng, hay T?ch t?nh, hay Khng-L. Theo suy t? thng th??ng, tn gio l con ???ng xc ??nh thay v ph? ??nh, vinh hi?n thay v lu m?, kh?ng ??nh thay v t? ch?i, khai m? ci H?u thay v ?i tm ci Khng. ??i v?i qu?n chng trung bnh ch? c?n ci phao T?nh ??, ch? khng c?n thi?t hay bi?t ??n chi?c thuy?n Tr tu? siu vi?t. ??o l no c?ng v?y, x?a ??n nay, ?ng sang Ty, ??u nh?m ??n s? c?u ?? cho s? ?ng trung bnh v?i c?n c? y?u ?u?i v th?p km ch? khng ch? dnh cho thi?u s? th??ng t?ng elite no. V S? tnh chuy?n ??ng theo m?nh l?nh Ti?n ha ty thu?c vo tm ?i?m tr?ng l?c Tinh th?n c?a n?n v?n minh lin h? Historicity moves and evolves from the gravitational center of the Spiritual state of a specific civilization. ??o Ph?t t? n qu cao siu, ? ?nh m?t tm ?i?m Tinh th?n c?a s? ?ng v khi n c? ?p ?ng v thay ??i theo nhu c?u T?nh ?? cho tm ?i?m ?a s? ny, th ??o l vi di?u ? tr? nn m?t th? d?ng bnh dn n?a v?i, v?a tr th?c siu hnh v?a nghi ng? th?n linh, th? Ph?t nh?ng cng lc t? ch?i tnh linh thing c?a Ph?t, nghi th?c ph?c t?p v r??m r nh?ng trong thm tm l?i coi th??ng t?t c? m?i th? d?ng hnh th?c. Ci linh thing trong ??o l nh Ph?t ? b? l tnh ha, ?? r?i ch? cn ci v? ngoi c?a nghi l? v tri?t lu?n r?ng khng. Trong C?u ??c c ni r?ng, Thin Cha (theo hnh ?nh Do Thi gio) ch?p nh?n ci c?c ?oan, ho?c nng ho?c l?nh, ch? khng ngu?i God loves either hot or cold but not lukewarm. Trong khi ?, con nh Ph?t ? gi?i trung bnh, nh?t l gi?i tr th?c n?a v?i, l nh?ng k? d? d? ??ng ??ng khng c ch?n l?a d?t khot cho con ???ng tu h?c ch? ??ng l?ng ch?ng, n?a th tr tu?, n?a kia tn ng??ng th?n linh, cu?i cng m?t t?t c?, khng c c? tr?n gian l?n thin ???ng. V th?, trong gi?i tr th?c ngy nay, nh?t l th? k? 21 ny, ? Vi?t Nam v ?ng ch?ng h?n, gio l nh Ph?t ch? cn ???c gi?i tr th?c xem nh? m?t h? th?ng siu hnh h?c ngang hng hay cng th? lo?i v?i cc h? th?ng siu hnh h?c khc ngo?i tr? m?t thi?u s? r?t nh? v?i trnh ?? tri th?c v c?n c? Ng th?c ? ???c tr??ng thnh kh cao, nh? ? u M?, th cu chuy?n ??o Ph?t tr? thnh m?t c? duyn Ti?n ha m?i m chng ta s? bn ??n ? ch??ng cu?i cng.

# 329: ??o l nh Ph?t v nh Cha c? hai ??u ?i?u h??ng m?i tn Ng th?c ra kh?i tr?n gian H?u h?n ?? khai m? chn tr?i V h?n trong Ni?t Bn hay n??c Cha. Do ?, ph? ??nh tnh l m?u s? chung cho c? hai h? Tn l. Tuy nhin, s? khc bi?t c?n b?n gi?a hai h? Gio l l, trong khi nh Cha cho m?t ??i th? xc ??nh v? C?u cnh n??c Cha t nh?t l b?ng h? bi?u t??ng Hi?n thn m?t cch r r?t; th tri l?i, nh Ph?t ch? cho tn ?? m?t kh? th? Gic ng? m Tri th?c bnh th??ng khng th? minh ??nh ???c. Hnh ?nh Cha Tr?i nh? v? cha gi tc b?c, kh?t khe, nh?ng ??y quy?n n?ng, bi?t h?t t?t c? cc ng ngch suy t? c?a tn ?? l m?t hnh ?nh g?n g?i d? n?m b?t, r?t th?c h?u cho kinh nghi?m th??ng nh?t ??i v?i ??i ?a s? con ng??i Ty u. V khi v? Cha gi ? v yu th??ng chng sanh m ph?i ??a ??a con M?t xu?ng ch?u ch?t thay cho nhn lo?i, nh?m c?u r?i h? ra kh?i vng t?i l?i, th hnh ?nh ny tr? nn m?t cu chuy?n d? n?m b?t v thng c?m. Nh?ng tm h?n ngy th? hay d ph?c t?p nh?ng ??y c?m xc thi?u nin d? b? t?n th??ng b?i ?n d?, khi ??c Tn ??c s? c?m nh?n ???c m?t n?ng l?c c?m xc r?t m?nh m? ?? h? cho ? l n ph??c Thnh linh t? Cha ? ban cho mnh. Hy ??c nh?ng trang co ph c?a ng??i Vi?t trn cc bo Vi?t ng? ? h?i ngo?i ?? th?y s? khc bi?t v? tnh th? th?c h?u ch?c ch?n, h?u hnh, cho ng??i theo ??o Cha ???c Cha g?i v?! ???c h??ng nhan thnh Cha khc v?i ci tr?u t??ng m? h? dnh cho Ph?t t? S?m siu thot! V? ci C?c l?c. Kinh nghi?m v? ch? ngh?a c?ng th?. Con ng??i tr th?c m?c trung bnh thch ??c truy?n ti?u thuy?t ni ln nh?ng tri?t l v? cu?c ??i hay l?ch s? h?n l ??c cu?n sch tri?t h?c c?ng v? ?? ti ?. V sao? T?i v ti?u thuy?t nhn cch ha khi ni?m thnh nh?ng nhn v?t m ??c gi? c th? n?m b?t ???c ?? c?m thng, chia s?. Cn sch tri?t tr?u t??ng khng c ci chn th?c ?? t? duy n?m b?t nh?t l trn bnh di?n c?m xc, ng??i ??c r?i vo kho?ng tr?ng khi khng c th?c t?i tnh c?a Con ng??i v L?ch s? lm ch?t xc tc tc ??ng. ? l l do s? ??ng nh?t, t?i sao ??o Cha qua nhn cch Cha Tr?i v Cha Jesus bm r? vo tm th?c ng??i Ty u d? dng. D? nhin, ??i v?i gi?i tr th?c tinh hoa, hnh ?nh bi?u t??ng v? Thin Cha theo C?u ??c hay Tn ??c th h? khng ch?p nh?n, v nh?ng bi?u t??ng ? ch? dnh cho gi?i bnh dn v?i trnh ?? c?n c? cn thi?u nin ch?a tr??ng thnh. V th?, Thin Cha gio, nh?t l phn nhnh Cng gio La  M, ?ang tn l?i r?t nhanh ? cc qu?c gia tin ti?n Ty u v B?c M?, ch? cn ph? thng n?i cc qu?c gia ?? tam nh? Vi?t Nam, Phi Lu?t Tn, Chu M? Latin. Ngay c? ? nh?ng n??c thu?c Nam chu M?, ??o Cng gio ? l tn gio cho tuy?t ??i ?a s?, ch?ng h?n nh? Argentina hay Colombia, Brazil, Chile s? tn ?? ?i nh th?, ??c v tin Kinh Thnh c?ng hi?n ?ang st gi?m tr?m tr?ng. C l?, c? ?? bi?u t??ng v nhn cch ha vo trong Th?c t?i tnh c?a qu?n chng v?n ? l n?n t?ng cho ??i s?ng Tinh th?n cho gio dn Thin Cha su?t hai ngn n?m nay, t? khi Cha Jesus b??c chn trn tri ??t, nay b?t ??u h?t ch?t men linh thing n?i dung c?a n. T? khi Thin Cha gio chia nhi?u ng r?, trong ? hai nhnh chnh Tin lnh v Cng gio, th nhnh sau, Cng gio, v?n cn tr?u n?ng v?i tnh ch?t bi?u t??ng nhn cch. Ng??i u c cu, Dn Tin lnh th ?n ngon; dn Cng gio th ng? ngon, hm ngh?a (Tin Lnh) khi t? gi b?n s?c thi?u nin n?ng v? bi?u t??ng nhn cch th dn t?c ? pht tri?n kinh t? chnh tr? v tr? nn th?nh v??ng v?t ch?t; cn cc qu?c gia Cng gio v?n m ??m trong c? ?? nhn cch ha nh? cu chuy?n c th?t trong L?ch s?, th b? ngho ?i l?c h?u, nh?ng v c ni?m tin su s?c, v c bi?u t??ng, nn h? ng? ngon gi?c h?n.

# 333: Mu?n ??a ci ta y?u ?u?i ch?a tr??ng thnh qua sng Bt Nh, TA t? Chn Tm ph?i c m?t m?nh l?nh ??o l cho ta, nh? theo truy?n th?ng ?n gio v ??o Cha. ? l ci ta Ng th? ph?i Quy y, Ph?c tng m?t Ng th? cao h?n, v?ng ch?c h?n, ? n?i m?t v? ??o s? chn th?c v t?nh th?c. V?n ?? ? ?y thu?c v? gi?i t?ng l? Ph?t gio. M?nh l?nh quy y Tam B?o c?a nh Ph?t dnh cho gi?i c? s? ? n?m ???c tinh hoa ??o l ty thu?c ny n?u gi?i t?ng s? Ph?t gio x?ng ?ng l cc nhn th? hi?n thn cho ci Ta t?nh th?c. The novices will has to be surrendered to a higher will to advance. ch c?a ta c?a ch ti?u ph?i ??u hng v tun ph?c hon ton vo m?t ch cao c?p, ?? c th? ti?n b??c. ch cao c?p ny l c?a m?t v? ??o s? ? tr?i qua m?t nghi?m trnh tu ch?ng ti?n b? v chn th?c. Ngay c? trong mi tr??ng tu vi?n Ph?t gio, khi m?t ch ti?u non n?t tu?i ??i, thi?u chn ch?n v? nh?n th?c, tri ki?n ch?a khai m?; th v?i m?t Ng th? y?u ?u?i khi b? m?t lng tin vo t?ng s? chung quanh, trong khi Chnh Php l?i qu cao siu v kh kh?n, ci ta c?a ch ti?u s? b? ??m vo gian nguy. N?u khng c s? ph?c tng, quy y c?a ta vo m?t ci Ta cao h?n ?? ???c u?n n?n, d?n d?t, ?i?u ch?nh, gio ha hun t?p ?ng ph??ng php v quy trnh, h? qu? s? r?t l tiu c?c. Ci ta non n?t s? c? th? l?n ln, v b?i s? h?p th? sai l?c, tr? thnh ch?c s?c t?ng l? v?i ci ta ??y ng m?n, hnh ti?n, ngu d?t v v?ng tm. T?c l h? ? khng c c? h?i ???c tr??ng thnh. ?y l l do t?i sao trong gi?i t?ng s? Ph?t gio ? ?ng, ph?n ?ng tu s? ??u mang khuy?t ?i?m ng m?n v s? khi?m khuy?t v?a nu trn.

#334: Theo G. I. Gurdjieff, m?t huy?n nhn g?c Armenia vo ??u th? k? 20, ng c ni ??n s? phn lo?i cc con ???ng tu luy?n thn tm. Theo ? c ba con ???ng chnh: Fakir, Tu s? (monk), v Yogi. Cc nh fakirs tu luy?n v? ph??ng di?n Th? xc; tu s? v? Tnh c?m, ??c tin; v Yogi th v? Tr tu?. Cc fakirs trui luy?n s?c ch?u ??ng v pht huy k? n?ng c? th? nh? cc nh v s?, l?c s? ?iu luy?n, bi?u di?n nhi?u ti ngh? nh? php l?, nh?ng ??i v?i cc lnh v?c tr th?c, c?m xc, th khng pht tri?n v b? b? qun. Cc fakirs l nh?ng v s? ngu xu?n v?i tnh tnh con nt. Cc nh tu th pht huy ??c tin, b?i ??p c?m tnh tn gio, chn thnh trong ??i s?ng, nh?ng ? hai bnh di?n Thn th? th y?u ?u?i, Tr tu? th khng pht tri?n, Tri ki?n th r?t gi?i h?n. Tu s? l tn ?? ngu xu?n v?i c? th? y?u ?u?i. Con l? th? ba l c?a cc yogi ??o s? v?n pht huy kh? n?ng Tri th?c v Tr tu?. Tu s? Ph?t gio mang tr?ng tm vo con l? ny v ??o Ph?t t? tinh hoa l s? c?i t?o v n?i di c?a truy?n th?ng yogi ?n ??. Ng??i yogi m? mang tr tu? nh?ng thn th? y?u ?u?i v tnh c?m (emotion) thi?u tr??ng thnh. Nh? th?, c ba gi?i: fakir ngu ??n, tu s? kh? kh?o, yogi b?t l?c ignorant fakir, nave monk, and impotent yogi. ? ?y chng ta ?ang bn ??n gi?i t?ng l? nh Ph?t. H? l nh?ng yogi theo ??o l Tr tu? qua ph??ng php hnh thi?n v gi?i lu?t. Tuy nhin, nh? s? ?? phn lo?i c?a Gurdjieff ni trn, h? l nhn th? v?i ci ta Ng th? y?u ?u?i v? c?m xc, v?i nhi?u b?t c?p trn bnh di?n thn th?. ?i?u ny, theo truy?n thuy?t v? B? ?? ??t Ma ? truy?n d?y cho cc tu s? Trung Hoa ? tu vi?n Thi?u Lm mn v thu?t nh?m pht huy bnh di?n Thn th?, nh?m qun bnh l?i ph??ng php Thi?n ??nh b?t ??ng c th? gy h?i cho s?c kh?e c? thn. ?y l thm m?t ci nhn ?? bi?t ???c t?i sao tu s? nh Ph?t ph?n l?n mang ph?m ch?t tnh kh nh? gi?i thi?u nin, thi?u tr??ng thnh, d? b? th??ng t?n, ??y t? i. Nguyn ?y c?a v?n ?? l s? tu t?p v pht tri?n m?t chi?u, khng ??ng ??u v khng cn b?ng, m h? ph?i tr?i qua. Ngay c? n?ng l?c pht huy Tr tu? trong truy?n th?ng nh Ph?t c?ng ty thu?c vo nhi?u y?u t? khc, trong ? s?c kh?e Thn th?, Ng th? (ego) v?ng m?nh, c?m tnh tr??ng thnh l nh?ng y?u t? v ?i?u ki?n c?n thi?t khng th? thi?u. Ni nh? Gurdjieff, mu?n pht huy v th?ng ti?n Tri ki?n v Tr tu? th b?n s?c c nhn being c?n ph?i pht tri?n tr??c. Change in knowledge and wisdom requires a change in ones being. ??i v?i ??i ?a s? kh?i qu?n chng ?ng, nh? dn t?c Vi?t Nam x?a nay, trnh ?? Ti?n ha c?a h? their beings cn kh phi thai, non y?u, nn Chnh Php vi di?u kh kh?n c?a nh Ph?t lm cho t?p th? c?a ci ta Ng th? ? th? ng?i ? khng ti?n xa nhi?u ???c. H? c?n c m?t c s?c v?n minh, v tn gio m?i, ?? ?nh th?c Ng th? y?u ?u?i c?a h?. ? l nguyn ?y siu hnh trn c? ?? Ti?n ha t? S? tnh ? ??u th? k? 18, khi ng??i Ty u xm chi?m v ? h? Vi?t Nam g?n th? k?, ?em ??n dn t?c ny m?t n?n v?n ha n?ng v? Ng th?c (egoism) cng v?i h? ??c tin Cng gio.

NHL

(*) https://giacngo.vn/thoisu/tintuc/2019/12/21/36C69A/?fbclid=IwAR2gA9L_4tUqDGWLclAFIe4aU5aC2uh6QtO0R8-v_97eteAzDSaGKzcLnXM

(**) http://www.talawas.org/talaDB/suche.php?res=7184&rb=0303

Comments are closed.