Will Nguyen

Bắc/Nam

Will Nguyen, 30 tháng Tư, 2018, https://www.thevietnamese.org/2018/04/north-south/ Hiếu Tân dịch Sài Gòn năm 1965. Một áp phích tuyên truyền ở trung tâm thành phố…