Vài ý ngh? v? chuy?n v?n ch??ng

V? Th? Hin

… M?t s? b?n g?i th?, tin nh?n, mu?n ti chia s? kinh nghi?m vi?t v?n. C b?n cn g?i cho ti nh?ng sng tc c?a mnh ?? ti gp ki?n. Ti vi?t t, t? xem mnh khng ph?i ng??i vi?t v?n chuyn nghi?p, nh?ng ?? chi?u lng cc b?n, ti m?nh d?n chia s? nh?ng g ti tr?i qua.

Tr? l?i t?ng b?n th khng c th?i gian. Nhn m?y n?m tr??c trang nh dutule.com c m? m?t cu?c ph?ng v?n lin quan ??n chuy?n m cc b?n quan tm, xin chuy?n l?i ? ?y (c c?t b?t nh?ng ?o?n th?a), hi v?ng chng c th? lm vui lng cc b?n ph?n no.

TR CHUY?N TRN dutule.com V?I NH V?N V? TH? HIN

(14 thng 11, 2010, c ch?nh l)

Hoang Hung hotmail.com

Th?a ng, ng c thi quen l?p s?n m?t ci t?m g?i l dn bi cho m?t sng tc d ng?n hay di c?a ng khng? N?u cu tr? l?i l c th khi ng b?t tay vo vi?c vi?t, ng c cn theo ci dn bi ?y hay cu chuy?n, c?m h?ng lc vi?t s? d?n ng t?i nh?ng ng r? b?t ng? khc?

V? TH? HIN:

Ti th??ng vi?t (truy?n ng?n ch?ng h?n) khi c m?t t??ng xu?t hi?n trong ??u. ???c t??ng d?t d?n, ci s? ???c vi?t ra ?y hnh thnh d?n, tr??c tin d??i d?ng phc ?? (synopsis, ho?c libretto, chi ti?t h?n). Phc ?? ?y th??ng b? ph v? ngay l?p t?c khi cu chuy?n b?t ??u c da c th?t. ? ?o?n cu?i nhn l?i th nhi?u khi ch?ng cn th?y n ?u n?a. Ti t?ng th nh?n: ti l ng??i khng c ti h? c?u, nn trong nh?ng g ti vi?t ci th?c th??ng l?n p ci b?a, b?t ci mnh ??nh b?a ra ph?i theo n. Trong ph?n l?n tr??ng h?p t?t nh?t l ti ph?i b?a theo con ???ng m ci th?c cho php ?i ti?p. L chia s? v?i b?n kinh nghi?m ti ? g?p thi, ch? n ch?ng gip ch g cho b?n ?u, m?i ng??i vi?t s? c kinh nghi?m cho ring mnh.

QuanTaaol.com

Th?a ng V? Th? Hin, m?c d ti ???c bi?t truy?n Mi?n Th? ?u ng vi?t v? tu?i th? c?a mnh. Nh?ng ti v?n mu?n h?i ng r?ng: s? th?t trong v?n ch??ng v s? th?t trong ??i th??ng c ph?i l m?t?

V? TH? HIN:

S? th?t khi ?i qua ci nhn c?a ng??i vi?t, b?t k? v?i tc gi? no, gi?ng nh sng ?i qua l?ng knh, n l?p t?c bi?n d?ng. Cng m?t s? vi?c, nh?ng hai nh v?n s? nhn n, th?y n, theo hai cch khc nhau, v miu t? n c?ng theo hai cch khc nhau. Khi ??c m?t tc ph?m, ??c gi? th??ng ch?p nh?n ci s? th?t ???c tc gi? cho bi?t, ci s? th?t mang mu s?c c?a tc gi?, hon ton khng ph?i ci s? th?t khch quan.

Nhunghotmail.com

Ti c m?t cu h?i cho nh v?n V? Th? Hin, n?u cu h?i c?a ti c b? trng h?p v?i ai khc th ti c?ng v?n mong ???c g?i t?i cho ng??i ti mu?n h?i. Th?c m?c c?a ti l:

- Gi?a k? thu?t, hi?u theo ngh?a hnh th?c v?i n?i dung c?a m?t tc ph?m, th ng s? dnh ?u tin cho ph?n no?

L do ti c cu h?i ny v theo c theo di nh?ng bi?n chuy?n v?n ch??ng c?a th? gi?i. T? nhi?u ch?c n?m qua, ti th?y c nhi?u phong tro, nhi?u khuynh h??ng v?n ch??ng ch tr?ng t?i hnh th?c, cch vi?t m lng qun hay ??t nh? ph?n n?i dung.

V? TH? HIN:

C khng t tc gi? ?a dng nh?ng hnh th?c m?i ch?a ai c, ch?a ai bi?t dng, ho?c dm dng, v?i mu?n t?o ra m?t ci g ? r?t ring, gi?ng nh? m?t pht minh. S? tm ti nh?ng hnh th?c m?i bao gi? c?ng ?ng ???c hoan nghnh, nh?ng hnh th?c m?i r rng khng c kh? n?ng lm ra tc ph?m m?i (trong ngh?a c?/m?i). M?i n?i dung s? ch?n l?y cho n hnh th?c thch h?p v?i n, trong s? hi ho v?i n. Hi?n t??ng nhn v?t n?i lo?n, khng ch?u tun theo tc gi?, ? ???c cc v?n ho Gustave Flaubert, Lev Tolstoy ni t?i n?m trong tr??ng h?p ny. Nh v?n ngh? r?ng nhn v?t c?a anh ta s? hnh x? theo cch anh ta mu?n, nh?ng n ? hnh x? khc h?n, b?t nh v?n ph?i tun theo n (t?c l hnh th?c ???c ??t s?n cho n ho ra khng ph?i l ci m n ch?u nghe). Pht minh th t?t, nh?ng khng nn pht minh ra ci xe ??p trong th? k? 21.

Nguyen gmail.com

Th?a ng, ti hi?u phm lm b?t c? m?t vi?c g, d l?n hay nh?, d c? th? hay tr?u t??ng th ng??i ta c?ng c?n t?i k? thu?t. Ti ngh? trong v?n ch??ng c?ng v?y. Th th?t v?i ng, ti m?i ??nh c? ? n??c ngoi, ? v ?ang t?p vi?t truy?n, tuy ch?a ph? bi?n m?t sng tc no trn bo. Cu h?i c?a ti l: v?i kinh nghi?m vi?t v?n c?a ng th k? thu?t chi?m bao nhiu ph?n tr?m vo s? thnh b?i c?a m?t truy?n ng?n c?ng nh? truy?n d?.

V? TH? HIN:

Ti ? g?p nh?ng sch v? k? thu?t vi?t v?n, c? nh?ng ph?n m?m (software) d?y vi?t v?n n?a (th d?: Anthemion Writers Cafe). ? m?t s? n??c cn c tr??ng d?y vi?t v?n nh? tr??ng Gorky ? Moskva, tr??ng Nguy?n Du ? H N?i, tr??ng Scuola Holden ? ݅ G?n ?y nh?t, nh v?n Alexandro Baricco (n?i ti?ng v?i cc tc ph?m L?a, ??i d??ng) c?ng ni: Vi?t Nam r?t c?n c tr??ng d?y vi?t v?n (tr? l?i ph?ng v?n bo Thng tin & V?n ho ngy 23.3.2010).

Ti cho r?ng vi?c h?c k? thu?t, ? sch ho?c ? cc tr??ng, c?ng c th? thu ho?ch ???c m?t ci g ? theo ki?u khng b? ngang c?ng b? d?c, nh?ng c?ng ch?c ch?n nh? th?, ti tin t?m b?ng t?t nghi?p nh?ng tr??ng ? khng sinh ra nh v?n. Ti khng c kinh nghi?m t? m?y cu?n sch t ?i ? vi?t, cho nn ?? chia s? v?i b?n k? thu?t vi?t v?n th ti ng?ng.

N?u c?n c? nh?ng ki?n c?a ng??i ??c v cc nh ph bnh ?? rt ra ?i?u g ? th ti th?y: ph?n n?i dung trong m?t cu?n sch ( t??ng, ?? ti, cu chuy?n) l ph?n quan tr?ng nh?t, ph?n k? thu?t ch?c chi?m m?t s? ph?n tr?m b b?ng. K? thu?t t? n n?y ra cho m?i tc ph?m c? th?, khi nh v?n ng?i tr??c trang gi?y ho?c bn phm. Khng c k? thu?t ??nh hnh, c th? dng nhi?u l?n, cho nhi?u ng??i. K? thu?t, ni cch khc l ph?n hnh th?c, gi?ng nh? b? qu?n o ???c may ?o cho m?i ng??i v?n n, r?ng qu hay ch?t qu, tay o, ?ng qu?n ci di ci ng?n, t?t c? ??u khng ?n. Nh v?n tr??c h?t l ng??i quan st, sau m?i l ng??i di?n ??t ci mnh quan st ???c v mu?n ng??i khc th?y ???c ci mnh th?y, hi?u ???c ?i?u mnh ngh?. N?u mnh ch? nhn th?y ci ai c?ng th?y, di?n ??t ci ai c?ng di?n ??t ???c y nh? th?, th mnh ch?a th? l nh v?n. Cu chuy?n ???c k? ? qun tr chn v?a h khc v?i cu chuy?n ???c nh v?n vi?t ra gi?y chnh l ? ch? ?y ? ? ng??i nghe quan tm t?i ci g trong cu chuy?n ???c k?, ng??i ??c l?i quan tm ??n m?t ci khc thm vo ??y c? cu chuy?n ???c k? nh?-th?-no. Ti ni quan tm l mu?n ni cho r ra ci n?m trong v th?c tc ph?m ht mnh vo hay ??y mnh ra.

bietlinh @yahoo.com

K?t c?u cu?n ?m Gi?a Ban Ngy l m?t k?t c?u ??c ?o. N ch?a ??ng nhi?u s? ki?n trong s? ?an xen v? th?i gian, t?o nn s? li cu?n. Ci g ? ??a nh v?n t?i m?t k?t c?u nh? th??

V? TH? HIN:

Khi mnh mu?n ni ?i?u g ? th mnh ph?i (ho?c nn) tm cch t?t nh?t ?? ng??i nghe hi?u. K?t c?u cu?n sch t? n sinh ra, t? n hnh thnh trong mu?n vi?t thnh ch? nh?ng ngh? c?n di?n ??t. Ti cho r?ng vi?c t?o ra tr??c m?t k?t c?u, cho d r?t ??p, r?t hay, r?t sng t?o ?i ch?ng n?a, cho m?t n?i dung no ? l m?t vi?c lm v ch. Ch? ng??i th? may kho m?i c th? t?o ra b? ?? v?a v?n cho m?t thn hnh th?m ch c d? t?t.

quangtoan@gmail.com

Ti c ??c ? ?u ? m?t l?i ph bnh r?ng ch??ng cu?i c?a cu?n ?m Gi?a Ban Ngy tc gi? ? vi?t nh? m?i s? t?i t? th? l ? qua h?t. Xin ng cho bi?t ng c ??ng v?i l?i ph bnh ny.

V? TH? HIN:

Ng??i vi?t no c?ng kh lm v?a lng m?i ng??i ??c. Ch??ng cu?i ???c vi?t ra v?i s? khuy?n khch c?a nh bo Bi Tn. ng ??c xong b?n th?o, b?o ti: Trong ny c nhi?u nhn v?t m ng g?p tr??c khi b? t, trong t, mnh mu?n bi?t sau khi ng ra t ng c g?p l?i h? khng, cu?c s?ng c?a h? ra sao?… Ng??i ??c mu?n bi?t c? nh?ng chuy?n ?y n?a ??y. ng vi?t thm m?t ch??ng ?i. Ti vi?t ?ng nh?ng g c?n vi?t t? s? mch b?o ?y. N?u n t?o ra c?m gic m?i s? t?i t? ? qua h?t, th ? l ti ? vi?t khng ?? r, ti khng h? c ?y. Mea culpa, mea maxima culpa!

Giang @gmail.com

Ng??i ta ni: trong s? thnh cng c?a m?t ng??i ?n ng bao gi? c?ng c m?t ng??i ?n b ? ?ng sau. Trong tr??ng h?p ng ng??i ? l ai (xin l?i v t m).

V? TH? HIN:

Chuy?n ?i t c?a ti r?i vi?t l?i nh?ng quan st x h?i (trong tr?i t, x h?i bn ngoi n) khng th? g?i l thnh cng, nhn t? b?t c? gc ?? n? N rnh rnh l m?t th?t b?i. N?u mnh khn kho h?n, ch?c mnh trnh ???c ci t?i t? ?. V?i cu?n ?m Gi?a Ban Ngy, nh? ti hi?u b?n mu?n ni, ti khng h? ngh? n l m?t thnh cng. Trong khi vi?t c?ng nh? khi vi?t xong, ti th??ng xuyn b?c mnh v?i ti v mnh khng ni ???c h?t nh?ng ?i?u mnh ??nh ni, mnh mu?n ni. Nguyn nhn tr??c h?t ,c?ng l nguyn nhn c?n b?n n?m trong s? th?t h?c, ni nh? ?i l thi?u h?c, c?a ti v? ngh? v?n (trong ti, ci s? vi?t v?n cho ??n t?n by gi? v?n ch?a th? g?i l ngh?). Trong m?i n?o ??i, trong thnh cng c?ng nh? trong th?t b?i, bao gi? ti c?ng c?m th?y s? c m?t khng ph?i m?t m hai ng??i ?n b (? ?ng sau hay ? bn c?nh l tu? cch ni). ? l m? ti v v? ti. Trong chuy?n ny ti coi mnh l ng??i may m?n. M? ti l ng??i ? d?y d? ti trong su?t th?i th? ?u c?a ti ?? ?? cho ti bi?t ph?i s?ng th? no cho ra con ng??i trong b?t k? hon c?nh no. Ti bao gi? c?ng c?m th?y bn tay m? d?t ti trn ???ng ??i. V? ti khng c ci ch?t d?ng c?a m? ti, m?t ng??i cch m?ng trong phong tro gi?i phng dn t?c. V? ti l m?t ng??i bnh th??ng, v?i t?t c? nh?ng y?u ?u?i c?a n, nh?ng c ?? tnh cch m m?t ng??i l??ng thi?n c?n ph?i c. Vo th?i gian ti b? t, nh c?m quy?n khng ch? tr?ng tr? k? h? cho l ph?m t?i, m cn tr?ng tr? c? v? con, anh em k? ?y. Nh ti ?ang lm vi?c ? H N?i th b? chuy?n vo H ?ng, hng ngy ph?i ??p xe m?y ch?c cy s?, xong vi?c th tr? v? nh ch?m sc con ci. Cc em ti khng ???c php thi vo cc tr??ng ??i h?c. V? ti ? ch? ??i ti, ? nui d?y cc con ti khn l?n. Ch?a k? cn ph?i lo ti?p t? (trong Nam g?i l th?m nui) cho ch?ng su?t 9 n?m trong ?i?u ki?n s?ng r?t thi?u th?n, c th? g?i l ?i d?, ? bn ngoi. Ng??i trong t kh?, ng??i ? ngoi nh t c?ng kh? khng km. Kh? v? v?t ch?t l m?t nh?, cn kh? h?n n?a v? m?t tinh th?n, khi m?i m?i quan h? x h?i c?a thn nhn ng??i t b? m?t ?i v s? s? hi lan trn. Ch?ng cn ai dm g?p h? ?? ?? ??n, ch?ng dm ??n v?i h? ?? ni l?i an ?i. N?u b?n ? mi?n B?c th b?n c th? hnh dung ???c m?t cu?c s?ng nh? th? n n?ng n? th? no. M? ti v v? ti, hai ng??i hai tnh cch, nh?ng ??u ? ??ng v?ng trong c?n sng gi dai d?ng ?y. Nhn ti?n c?ng ni ?? b?n VoThanh@yahoo.com bi?t, b?n th?o cu?n Mi?n Th? ?u l?t ???c ra ngoi l nh? v? ti. m? ti v cc em ti ? khn kho l?a ???c nh?ng con m?t ??y c?nh gic c?a cng an, v??t qua nh?ng cu?c khm xt nghim ng?t c?a h? ?? ngy nay cu?n sch ??n ???c tay cc b?n.

Luongthe @aol.com

Khi cn ? trong n??c ti ???c nghe l?p ?n anh k? khi cu?n Bng H?ng Vng c?a Paustovsky do ng d?ch vo th?p nin 60 ???c xu?t b?n th trong cch ch?n ?? ti, cch vi?t c?a l?p nh v?n tr? c m?t chuy?n bi?n r r?t, t?c l cu?n sch d?ch ? c m?t tc d?ng l?n. Quan ni?m c?a ng v? vai tr c?a v?n h?c d?ch v?i v?n h?c b?n ??a? ng c th? chia s? cht t v? kinh nghi?m d?ch c?a ng khng?

V? TH? HIN:

Ti vi?t ? t, d?ch cn t h?n. Vo th?i gian Bng H?ng Vng xu?t hi?n b?ng ti?ng Vi?t, qu? l n ? c tc d?ng mch b?o l?p nh v?n tr? m?t cch vi?t khc cch vi?t minh ho? ???ng l?i chnh sch c?a ??ng c?m quy?n, th? v?n c ci tn hi h??c l v?n cng c?. Paustovsky l nh v?n X-Vi?t ? trnh ???c nhi?u, nh?ng khng ph?i l t?t c? s? p ??t c?a tr??ng phi v?n ch??ng chnh th?ng c tn l hi?n th?c x h?i ch? ngh?a. ? Lin X (c?) c ng??i ??t tn cho bt php c?a nh v?n ny l lng m?n x h?i ch? ngh?a (?y ??y, ngay c? v?n c?a Paustovsky c?ng khng th? thi?u ci ?ui x h?i ch? ngh?a).

V?i vi b?n d?ch m ni t?i kinh nghi?m e khng ph?i ??o. Nh?ng b?n ? h?i th ti xin th?a: bi h?c m ti rt ra ???c trong cng vi?c d?ch n th? ny:

- Khng k? nh?ng ng??i coi d?ch nh? m?t ngh?, d?ch b?t c? sch g, mi?n c ??n ??t hng, nh?ng b?n d?ch t?t th??ng l nh?ng cu?n sch m ng??i d?ch yu thch, ho?c h?n n?a, chnh mnh say m. Khi d?ch nh?ng cu?n sch nh? th? ng??i d?ch ?? c? tm h?n vo ??y, tm h?n ng??i d?ch nh? th? m tr? nn ??ng ?i?u v?i tm h?n tc gi?, n lm cho b?n d?ch nh? th? ???c tc gi? vi?t ra b?ng m?t th? ngn ng? khc, nhu?n nhuy?n khng km b?n chnh.

- Khi d?ch, ??ng s? nh?ng s? b?t b? v? ch? ngh?a c?a nh?ng nh thng thi th?o ngo?i ng?. Ki?n th?c c?a h? r?t ?ng tr?ng, nh?ng l ki?n th?c t? ?i?n. Ng??i d?ch c?n trnh cho xa th? ki?n th?c ?y. Tc gi?, ng??i vi?t ra sch, bao gi? c?ng mu?n truy?n ??t t?i ng??i ??c theo cch ??y ?? nh?t nh?ng g h? ch?t ch?a trong lng. Cho nn ng??i d?ch ph?i c? g?ng sao cho ??t ???c mu?n ?y, ch? khng ph?i d?ch chnh xc nh?ng t? ring r?. D?ch ?ng t? ng?, nh? trong t? ?i?n, m?i ch? ? c?p ?? ng ??, ki?u thin tr?i ??a ??t, c? c?t t?n cn, t? con tn chu, l?c su tam ba, gia nh qu?c n??c, ti?n tr??c h?u sau, ng?u tru m ng?a M?t t?, m?t cu, m?t ?o?n ph?i ty thu?c ? v?n c?nh c? th? n?i n ???c ??t vo, trong s? rng bu?c v?i ton c?a tc ph?m. Khng lm ???c th? khng th? g?i l d?ch.

G?i l m?t cht l?i qu gp nh?t dng di, ti khng ngh? mnh ?ng, nh?ng c? xin m?nh d?n chia s? v?i b?n.

Vo Thanh…yahoo.com

ng c th? k? s? v? ?o?n ???ng ng ra n??c ngoi khng? Ti ni, xin ng ??ng c??i r?ng, l?n no ??c l?i cu?n Mi?n Th? ?u c?a ng, t?i nh?ng ?o?n bu?n c??i ti ??u khng th? nn c??i, c? nh? th? ti m?i ??c l?n ??u v?y. ng c c?m t??ng g khi m?t ??c gi? nh? ti k? ng bi?t v? c?m ngh? c?a h? v tc ph?m c?a ng?

V? TH? HIN:

Ti c k? v? chuy?n ti ra n??c ngoi th? no trong ?m Gi?a Ban Ngy r?i. N l m?t ng?u nhin, n?m m? c?ng khng th?y. H?i ?y, theo l?nh c?a L ??c Th?, cha t? ngnh t? ch?c v an ninh th nh?ng ng??i t trong v? n c tn l "Nhm xt l?i ch?ng ??ng" sau khi ???c th? ra v?n ti?p t?c b? qu?n ch? t?i n?i tr ng?. L?nh mi?ng thi, khng c b?t c? v?n b?n no. Th?i ?y, nh?ng l?nh mi?ng nh? th? nhi?u v s? k?. Mi t?i n?m 1980 ti m?i vo ???c Si Gn nh? m?u k? c?a b?n b, ???c s? ?ng h? c?a ng V V?n Ki?t, ch? t?ch thnh ph?. Cn chuy?n ???c ?i ra n??c ngoi th n th? ny. C l? do ti bi?t gi? gn l?i ?n ti?ng ni trong m?i m?i quan h? m ng??i ta ngh? r?ng ti ? ngoan. Cho nn ti khng ph?i ch?y v?y cho chuy?n ?i ra n??c ngoi ??u tin sau khi ra t. ?i n??c ngoi ?y l sang Lin X c?. Ng??i ta mu?n ti ?i ?? gip h? gi?i quy?t m?t vi?c m h? b? t?c, h? cho ti ?i trong vai tr phin d?ch (thng ngn) th ti ?i. Lin X v?a l n??c ngoi, v?a khng ph?i l n??c ngoi, v cng m?t phe x h?i ch? ngh?a. Ch? ?i ??n cc n??c phe t? b?n trong th?i ?y th ch?c ch?n h? ? ch?ng cho ?i.

Nh?ng ? l?i n??c ngoi l m?t chuy?n khc, khng ph?i l l?a ch?n c?a ti. L?a ch?n ny ?au lng, nh?ng b?t kh? khng. Trong th?i gian ti ? Moskva ?? lm vi?c giao d?ch th??ng m?i cho cng ty VIECO c?a V?ng Tu-Cn ??o th ti b? nh?ng ng??i l? m quen ??t nh?p nh ?, ?m ti, c??p b?n th?o ?m Gi?a Ban Ngy m ti v?a vi?t xong m?y ch??ng ??u, ti ph?i b? Moskva theo l?i khuyn c?a m?t ??i t FSK (h?u thn c?a KGB) ?? ch?y qua Warszawa, r?i ? ? ti l?i ???c nh?ng ??ng vin nh?ng m t?t m?t bo r?ng ti v?n b? s?n ?u?i, ti l?i ph?i ch?y ti?p qua Paris (cu?i n?m 1996) v hon thnh cu?n sch ? ??y.

Ti c?m ?n ng ? c??i khi ??c Mi?n Th? ?u. Nh?ng k? ni?m c?a ??a tr? th? ngy bao gi? c?ng c ci g ? r?t th v? lm cho ta b?t c??i.

Chien …yahoo.com

Nh?ng ngy lao t ch?c h?n ?ng gp r?t nhi?u s? hnh thnh nn m?t V? Th? Hin. N?u cho ng "xa bi lm l?i" ng c mu?n "v?n" lao t, ?? "v?n" s? l… V? TH? HIN.

V? TH? HIN:

Nh? ng??i ta ni, v?i m?t ch? n?u ta c th? b? Paris vo m?t ci l?. M?i gi? ??nh ch? l ?? ni ch?i v?i nhau, cho n vui. Khng, b?n ?i, m?t ngn l?n khng, ti khng bao gi? mu?n vo t l?n n?a, gi? th? c ci s? xo bi lm l?i, ch? c?t ?? thnh ci th?ng ti by gi?. Nh t, v?i nh?ng ng??i b? ?n p v l??ng tm, cho d c ???c g?i l tr??ng h?c, v?n c? l ch? khng nn ??t chn vo. N l ci tr??ng h?c kh?n ki?p, m?t n?i v cng kinh t?m, ?ng nghn l?n v?n l?n nguy?n r?a. Ti khng s? n v n l ci gi m ti ph?i tr? khi ti t? ra b?t knh ??i v?i l? ??u m?c s?n tr?i. Tuy nhin, ph?i cng b?ng m ni: nh t Vi?t Nam cn d? ch?u h?n nh t ? B?c Hn, ? Trung Qu?c r?t nhi?u, c?n c? nh?ng g ti ??c ???c. Nh?ng ? ?u c?ng v?y, ci chnh, ci m?t mt gh g?m nh?t cho con ng??i l s? m?t th?i gian. N th?c s? kh?ng khi?p. Tuy nhin, n?u b?o n ? ?ng gp cho s? hnh thnh m?t V? Th? Hin by gi? th h?i qu ??y. N c ?ng gp cho s? nh?n chn ci x h?i m ti ph?i s?ng trong ?, cho s? tr??ng thnh v? m?t m?t no ? c?a nh?n th?c, cho s? rn luy?n b?n thn tr??c sng gi cu?c ??i, l c th?t. Tin ti ?i, ch?ng c?n ??n nh t ti m?i c th? l ti, b?n m?i c th? l b?n. Khng c nh t, ch?c ti s? l m?t ti khc. S? khng c ?m Gi?a Ban Ngy, ho?c m?t ci g t??ng t?, nh?ng ch?c ch?n s? c nh?ng ci khc, c khi cn c ngh?a h?n. C?ng ch?c ch?n khng km, d c b? ti vo t, hay ?? ti ? ngoi, ??i v?i nh c?m quy?n ??c ti ti v?n mi mi l ti, m?t k? khng th? c?i t?o ???c, ni theo cch c?a l? ng?m khoi nho n?n l?i b?t c? k? b?t h?nh no r?i vo tay chng. Ti h?ng mong b?n ??c ti hi?u ???c chn l ?y m thi ?i ci ?o t??ng h?t s?c ng? ng?n r?ng chng l nh?ng v? th?n thin n?ng v?n n?ng khi c trong tay sng ?ng v xi?ng xch.

Thanh Hang …yahoo.com

Xin h?i ng, ng c chu no n?i nghi?p b?? N?u c, ng c vui khng?

V? TH? HIN:

Cc con ti c l?a ch?n c?a chng l l? th??ng. M?i con ng??i hnh thnh do r?t nhi?u y?u t?, v nh? th? cu?c ??i m?i l cu?c ??i, m?i khng ??n ?i?u. Cc con ti l??ng thi?n, bi?t trnh ci x?u, bi?t lm vi?c t?t, th? l ?? cho ti yn tm. Nh? m?t nh v?n no ? (ti qun tn) ? ni m?t cu ch l: M?i th? h? c v?n ?? bnh m c?a n.

Thanh hoang tam …yahoo.com

Th?a ng V? Th? Hin, n?u hon c?nh thay ??i ?? ?? ng c quy?t ??nh tr? v? qu h??ng th vi?c g ng s? lm ??u tin khi ??t chn xu?ng H N?i, th?a ng?

V? TH? HIN:

Vi?c ??u tin ti mu?n l ?i th?ng v? ngi nh x?a, ?n b?a c?m ?on t? v?i nh?ng ng??i thn trong gia ?nh, m?t b?a c?m ch?c ch?n r?n r ti?ng c??i v c?ng khng thi?u n??c m?t. Gia ?nh, theo quan ni?m c?a ti, l ci quan tr?ng nh?t trong ??i m?t con ng??i. Ng??i khng g?n b v?i n, ho?c coi th??ng n, l m?t sinh v?t ?ng ng?. Ti nghi ng?i, ti khng tin, ti khng thch ch?i v?i m?t ng??i nh? th? ??n gia ?nh mnh h?n cn khng g?n b th h?n lm sao c th? ??i x? t?t v?i m?t th?ng cha c?ng ch ki?t l ti. L?i cng ?ng ng? h?n n?a m?t ch? ?? coi ??n v? c? b?n c?a x h?i l nh?ng t?p th? v? va v? v?n, ch? khng ph?i gia ?nh v con ng??i c nhn trong ci ??n v? ?ch th?c ?y g?p l?i m thnh x h?i.

Phuoc …hotmail.com

L m?t nh v?n tr?i qua qu nhi?u ho?n n?n nh? ng, ng c tin ? s? m?nh khng, th?a ng V? Th? Hin?

ng c bao gi? nghe cu ni gi?y dp cn c s? khng?

V? TH? HIN:

D??ng nh? l c n ??y, ci ta g?i l s? m?nh. Tuy nhin ch?ng ai bi?t ???c m?t ngang m?i d?c n th? no, n v?nh vi?n l ?i?u b m?t cho m?i ng??i. Chnh trong tm tr?ng n?a tin n?a ng? ?y ti ? vi?t m?t ?o?n v? ng th?y bi ? ni tr??c ???c v? t??ng lai t t?i c?a ti trong cu?n sch ni chuy?n chnh tr?, l th? khng c ch? cho chuy?n to lao. Ti ? ph l? ch? v mu?n nhn ti?n vi?t v? mnh th ghi nh?n m?t chuy?n c th?c, d kh hi?u, ?? b?n ??c cng chim nghi?m. Tuy nhin, ti khng ti?c ? khng nghe l?i khuyn c?a ng th?y bi, b?i v ti cho r?ng (??n nay ti v?n gi? ngh? ?y) con ng??i c?n, v nn, hnh ??ng theo l??ng tm mch b?o ch? khng nn nghe theo l?i khuyn c?a ng??i khc khi l??ng tm mnh ni khc. ??c n?ng th?ng s? l cu cc c? nh ta ? d?y. Khi mnh th?y ?i?u mnh lm l ?ng, l ph?i lm, th d s? ti c l s? ?n my ti c?ng v?n c? lm theo mnh.

Phan …yahoo.com

Th?a ng, m?y n?m tr??c ?y, th?ng ho?c ti c nghe tin ng vi?ng th?m b?n h?u ? Hoa K?. Nh?ng g?n ?y th khng. ng c th? cho bi?t l do, th d? s?c kho? hay ti chnh?…

V? TH? HIN:

Ti v?n ng?i chuy?n gi?y t?, ng ?. Ti ch?a nh?p t?ch Php (do l??i thi, ch? khng ph?i v ci g khc), nn ch? c ci Thng hnh Du l?ch (Travel Document) cho dn t? n?n. N??c Php, g?n gi?ng n??c M?, c k k?t nh?ng hi?p ??c mi?n th? th?c cho cng dn v?i nhi?u n??c. Mnh khng c h? chi?u Php th m?i l?n mu?n ?i n??c no khc ngoi Schengen Space (25 n??c) ? chu u l ph?i xin visa, khng ch? ph?i tr? ti?n, m cn ph?i ?i?n vo t? ??n xin visa ?? th? cu h?i, li thi l?m. Li thi nh?t l xin visa vo Hoa K?, n??c ny nhn m?i ng??i xin ??n ??y l m?t di dn ti?m tng. Thnh th? d mu?n ??n Hoa K? th?m b b?n l?m ??y, nh?ng ti c? l?n l?a. Khng ph?i chuy?n ti chnh, b?n b th??ng mua v cho, ti khng lo ph?i b? ti?n t? ci ti th??ng xuyn r?ng. Than i, m?t ??a c?u khng bin gi?i v?n c? cn l gi?c m? xa v?i.

Ton Nguy?n …yahoo.com

Xin ng vui lng cho bi?t, m?t ngy s?ng c?a ng ? Php di?n ra nh? th? no? V, c khi no ng xu?ng tinh th?n ho?c c?m th?y b? t?c, tuy?t v?ng khng?

V? TH? HIN:

M?t ngy c?a ti ? Php? B?n hy hnh dung m?t ng??i ?n ng gi, s?ng m?t mnh, ph?i lm g trong m?t ngy. Tr??c h?t, ph?i lo hai b?a ?n (?i ch?, n?u n??ng), sau ? l ?? th? vi?c linh tinh khng tn khc, khng th? khng lm ?? t?n t?i cho t?i hm sau, chng chon kh nhi?u th?i gi? c?a nh?ng vi?c ??i v?i ti l quan tr?ng h?n h?c t?p, lo vi?c cng ch, vi?t ci g ?, n?u n?i h?ng… Ni tm l?i, m?i ngy qua ?i trong cu?c ??i c?a ti, hay c?a b?t c? ai c?ng v?y, b?o n hao hao gi?ng m?i ngy th c?ng ?ng, m b?o ch?ng ngy no gi?ng ngy no th c?ng khng sai. N?u anh khng c m?i quan tm no khc, do ? khng c vi?c khc ?? lm ngoi nh?ng vi?c ph?i lm ?? t?n t?i th ngy no c?ng l m?t ngy v v?, v?i ng??i gi cn t? h?n, c th? g?i n l m?t ngy ch? ch?t. Cn v?i nh?ng ai b?n r?n th c?m gic chung l ngy qu ng?n, ch?a chi ? t?i, gi?ng nh? hnh ?nh c?a ??i ng??i. Trong ti, c?m gic ngy qu ng?n l c?m gic th??ng tr?c. C l? nh? th? m ti khng g?p nh?ng ngy chn n?n (ho?c xu?ng tinh th?n). Ci ti th??ng g?p l nh?ng ngy ti chn ti, ti b?c b?i v?i ti, khi th?y ci mnh mu?n lm th nhi?u m lm ???c th t. Chn l chn th? ??y (ch? chn thi, ch? khng n?n ?u). Ng?m ra th m?t khi con ng??i t nhi?u hi?u ???c nh?ng quy lu?t c?a ??i s?ng th hi?m khi b? r?i vo tm tr?ng b? t?c hay tuy?t v?ng. Thm n?a, c?m gic c ai ? c?n ??n mnh, mnh v?n cn c ch cho ai ? l c?m gic tuy?t v?i, ngy c?a mnh s? tr? nn c ngh?a h?n. Nh? ? m ti c ???c ci may m?n khng r?i vo tm tr?ng b? t?c hay tuy?t v?ng.

Lam …@hotmail.com

?y khng ph?i l cu h?i, ti ch? mu?n k? cho ng nghe nh?ng ?i?u ti ngh? v? ng.

Ti nghe nhi?u ng??i ni ??n ?m Gi?a Ban Ngy, ti c tm ??c, nh?ng th th?t v?i ng, ngay t? khi ch?a ??c m?t ch? no, ti ? ght ng, n?u khng mu?n ni l coi th??ng ng. Nn bao nhiu l?n tm ??n cu?n sch, ti v?n khng ??c xong, d ti l ng??i r?t yu sch. Ti c? ngh?… (m sau ny ti cho l th thi?n, ch k? v c ??c) t?i sao ng l?i ra n??c ngoi? ng l m?t nh v?n, sao ng hnh x? nh? m?t ng??i t?m th??ng (??n ?y th ti l?i th?y s? t?c gi?n c?a ti; khng ph?i, s? h?n d?i th ?ng h?n, c ph?i xu?t pht t? lng qu trn tr?ng, knh ph?c ng?)

Cho mi ??n sau ny, khi ti ??c Mi?n Th? ?u th ci nhn c?a ti v? ng khc h?n, n khng "h?n h?c" nh? ngy x?a n?a, ti ??m l?i v ??c… ?m Gi?a Ban Ngy.

V? TH? HIN:

Chuy?n ti ph?i ra n??c ngoi l m?t ch?n l?a b?t ??c d?. Ti c k? l?i chuy?n ny trong ?m Gi?a Ban Ngy. C?m ?n b?n ? hi?u ti qua Mi?n Th? ?u, n?i ti l ti h?n trong ?m Gi?a Ban Ngy. Qu h??ng l m?t ci g ? thing ling h?n ta ngh?. K? khng c qu h??ng, khng yu qu h??ng, khng g?n b v?i qu h??ng l m?t k? b?t h?nh.

Comments are closed.