Dạ Ngân

Hòa giải vì sao không?

(Rút từ facebook của Dạ Ngân) Dưới con mắt các nhà văn, đường biên của các quốc gia thật vô nghĩa vì chúng biến…