Trần Vũ

Kẻ Di Truyền Sách (kỳ 8)

Trần Vũ thực hiện Historical-figures-onlookers-Middle-Ages-execution-Painting-Poster-Canvas-Art-Printing-for-Home-Decor Trần Vũ: Khi giới thiệu trào lưu mới Transréalisme mà anh dịch là Chuyển đổi Hiện thực trong tập…

Bàn tròn văn học Pháp

Paul-François Paoli ghi Trần Vũ dịch thuật “Những nhà văn đích thực đếm được trên đầu ngón của một bàn tay” Tranh Antoine Moreau-Dusault…

Hồ nước thẳm sâu

Yōko Ogawa Trần Vũ lược dịch Sinh năm 1962 tại thủ phủ Okayama, Yōko Ogawa vào năm 13 tuổi khám phá những hình khuyên…