Đào Tiến Thi

Nghệ thuật là gì?

 Đào Tiến Thi   Nghệ thuật là gì? Đó là câu hỏi xưa cũ như trái đất nhưng mãi mãi muôn đời vẫn đặt…