Liêu Thái

Thơ Liêu Thái

Nàng Trong lúc hì hục làm tình với đám chữ rối Y hỏi Tại sao năm ba mươi Y ghét mọi thứ đến độ…