Nguy?n Du và chuy?n B?c hành l?n ??u – qua kh?o sát m?t bài th? c? th?: Nh?c V? M?c m?

Mai An Nguy?n Anh Tu?n

Lu nay, c m?t vi ?i?m m? trong l l?ch ??i thi ho Nguy?n Du, ??c bi?t th?i tr? ? giai ?o?n Th?p t?i phong tr?n (U c?), khi?n t?n khng t gi?y m?c c?a cc nh nghin c?u. Cho ??n gi?, c m?t xu h??ng chung l c? t?m qun ?i cho lnh, hay c? tin vo nh?ng g s? sch ? ni: trong m??i n?m gi b?i ?y, Nguy?n Du c?a chng ta ch? quanh qu?n ? Thi Bnh – Th?ng Long – H T?nh; v quan ni?m chnh th?ng ? thnh m?t n?p h?n su trong gi?i nghin c?u chuyn nghi?p l: Nguy?n Du ch? B?c hnh c m?t l?n khi ng th?c thi cng v? Chnh s? vo n?m 1813, khng c l?n B?c hnh no khc; v ng ? ghi l?i hnh trnh ?i s? ? tr?n trong t?p B?c hnh t?p l?c.

Nh?ng khi c d?p nghi?n ng?m t?p B?c hnh t?p l?c (v c? t?p Thanh hin thi t?p) ti nh?n th?y c nhi?u bi trong hai t?p ? vi?t v? nh?ng ??a danh l?ch s?, nh?ng nhn v?t l?ch s? Trung Qu?c l?i khng h? n?m trn l? trnh B?c s? quen thu?c m m?t s? v? s? th?n n??c ta th?i Nguy?n Du nh? L Qu ?n, Ng Th?i Nh?m, Phan Huy ch, Nguy?n Huy Onh, ?on Nguy?n Tu?n ? m t? t? m? n?i ch?n, hnh tr?ng c?a cc s? ?on, v? c? b?n ??, nh? Hong hoa s? trnh ?? v nh?t k hnh trnh Ph?ng s? Yn Kinh t?ng ca c?a ng Nguy?n Huy Onh, nh? t?p ghi chp dy d?n B?c s? thng l?c c?a ng L Qu ?n – cho th?y ci l? trnh ???c quy ??nh nghim ng?t gi?a hai qu?c gia phong ki?n m chnh s? ?on Nguy?n Du c?ng ? ?i! V?y l sao?

Gia ph? dng h? Nguy?n Tin ?i?n vi?t: trong giai ?o?n Th?p t?i phong tr?n, Nguy?n Du v? qu v? ? Thi Bnh ?? s?ng ??i gi b?i giang h?, th c th? tin ???c khng? Nguy?n Hnh, m?t trong "An Nam ng? tuy?t" c?a thi ca ???ng th?i cng Nguy?n Du, ? ?nh gi m?t cch chnh xc, cng b?ng v? ti n?ng v?n ch??ng ki?t xu?t cng thn ph?n long ?ong c?a ch mnh k? t? giai ?o?n Th?p t?i phong tr?n kh? qu?c xa ?, ?ng ch nh?t l hai cu: Giang h? lang mi?u nhiu song thch/ Thi h?a c?m th? thi?n t? cng. Giang h?, long mi?u hai ?i?u ??/ Thi h?a c?m th? b?n ngh? tinh. Th??ng thc ph? ?ng cc h?c s?. Quan ?ng h?i). Chnh Nguy?n Du trong th? ch? Hn miu t? mnh ? s?ng giang h? th?c s?, v?i bi?t danh Ch Hin, ??i m? vng c?a nh s? v v?i ci ti r?ng khng lang thang trn cc sng c?a vng Giang B?c, Giang Nam, th?m cc h? l?n Trung Qu?c nh? ??ng ?nh H?, Thi H?, nhi?u l?n m?t mnh l?ng ??ng tr??c dng T??ng giang vng H? Nam t?a n?m m? l?n mang oan h?n Khu?t Nguyn, ? tr?i qua nhi?u ??a danh sng ngi, ??t ?ai khng c ? Vi?t Nam v c?ng khng n?m trong l? trnh B?c s? (m khi d?ch th?, kh?o ch, cc nh nghin c?u b?c th?y c?a ta ? l? ?i cc ch thch, ho?c ch thch sai m?t cch v tnh hay c? ch? v thi?u t? li?u chnh xc, v d? trong bi L?u bi?t Nguy?n ??i Lang c?a Thanh hin thi t?p, cu h?n gi?a hai ng??i: T??ng ki?n t?i Trung Chu – s? g?p nhau ? Trung Chu; Trung Chu ny l ? ?u ? khng ???c ch thch ho?c cho l ch? B?c H, cn tn Nguy?n ??i lang th ch? c dng chua: ng b?n h? Nguy?n. Ch?a r l ai [1], v.v.).

Th?c t?, theo L Qu K? s? (Nguy?n Thu), Nguy?n ??i lang chnh l Nguy?n ??ng Ti?n, c?ng t?c l Cai Gi trong L?ch Tri?u T?p K? (Ng Cao L?ng), Cai Gia trong Hong L nh?t th?ng ch (Ng Gia v?n phi): ng t??c Qu?n V? H?u, nguyn l quy?n Tr?n th? Thi Nguyn cng Nguy?n Qunh (S? H?u) v Nguy?n Du kh?i ngh?a ch?ng Ty S?n t?i T? Nng th?t b?i, b? b?t gi?i v? cho V? V?n Nh?m. Sau ???c Nh?m tha, c? ba ng??i ln ???ng ?i Vn Nam, h? ??n n?i c C?nh tuy?t, l vng b?n ma, ti?ng t v (Thu ch); Gi ty th?i r?i chi?c kh?n ?en nh? (U c?), tr??ng gi? ?n m?c cn theo nh Hn, khng theo l?ch nh T?n (S?n thn), v.v.

V?i nh?ng b?n kho?n, suy ng?m nh? th?, ti r?t sung s??ng khi ???c ??c m?t lo?t bi c?a ng Ph?m Tr?ng Chnh trn vanhoanghean.com.vn v chimvietcanhnam k? l?i: ng ? kh?o st s? s? m?t s? bi th? ?i s? n?m 1813 v th? ???c sng tc trong th?i giang h? c?a Nguy?n Du (1787-1790) – sau khi ?i th?c ??a t?i m?t vi ??a ?i?m Trung Qu?c v c ?i ki?n gi?i kh thuy?t ph?c. Nh nghin c?u Hong Khi trn c? s? pht hi?n ny ? pht tri?n thnh c? m?t ti?u thuy?t l?ch s? Trn ???ng gi b?i, v nh nghin c?u L Kh?c Huy c?ng tr?n tr? ?o su thm v? nh?ng pht hi?n ban ??u ? c?a ng Ph?m Tr?ng Chnh. Ring ti ? nghi?n ng?m v? nh?ng bi th? c? th? c vi?t v? con ng??i, l?ch s?, thin nhin Trung Qu?c m khng n?m trong l? trnh B?c s? c?a Nguy?n Du, tm thm nhi?u bi ?n khu?t n?a ? hai t?p th? B?c hnh t?p l?c v Thanh hin thi t?p – d??i gc ?? bnh gi?i v?n ch??ng t??ng ??i k? l??ng (trong m?y ti?u lu?n vi?t v? cc bi th? nh? U c?, S?n thn, T?n C?i t??ng, V??ng Th? t??ng, T??ng ?m ?i?u Tam L? ??i phu, Ph?n chiu h?n, Bi?n gi?, T??ng m d?, Th??ng Ng trc chi ca, L?i D??ng ?? Thi?u L?ng m?, D??ng phi c? l, Hn D??ng vn di?u, Bi T?n Cng m?, Phn Kinh Th?ch ?i, v.v.).

Theo ng Ph?m Tr?ng Chnh, vo n?m 1790, sau ba n?m ?i giang h? kh?p cc con sng "Giang B?c, Giang Nam ci ti khng" v th?m cc th?ng c?nh Trung Qu?c, Nguy?n Du ? ??n th?m m? Nh?c Phi. Tr??c ?, ng cng Nguy?n S? H?u v ng??i anh k?t ngh?a sinh t? l Nguy?n ??i Lang, cng b? t??ng Ty S?n b?t r?i cng ???c tha, h? ?i Vn Nam, sau ? ??n Li?u Chu. T?i ?y, ba ng??i chia tay, S? H?u v? n??c, Nguy?n Du ti?p t?c giang h? ? Trung Qu?c, Nguy?n ??i Lang v? th?m qu c? ? Vi?t ?ng (Qu?ng ?ng nay) v h?n hai n?m sau g?p l?i Nguy?n Du t?i Trung Chu, ?i?m h?n l ??n Nh?c Phi, Giang Nam. N?i ?y, Nguy?n Du lc r?nh r?i ch? ??i ? vi?t 5 bi th?: m?t bi v? Nh?c Phi v t?i 4 bi v? v? ch?ng T?n C?i. Lu?n ?i?m c?a ng Ph?m Tr?ng Chnh ?ng sai ??n ?u, chng ti khng dm l?m bn, ch? d?a vo m?t th?c t? l ? c 5 bi th? nh? v?y vi?t t?i ??n Nh?c Phi (???c t?m x?p trong t?p B?c hnh t?p l?c).

Ti ? vi?t m?y ti?u lu?n v? cc bi th? khng n?m trn ???ng ?i s? ny; trong ? c m?t ti?u lu?n v? T?n c?i t??ng, V??ng th? t??ng Nguy?n Du vi?t t?i ??n Nh?c Phi [2], ? ?y ch? xin ???c ni v? m?t bi th? vi?ng Nh?c Phi ?? gp ph?n lm sng t? v?n ?? ? nu.

NH?C V? M?C M?

Trung nguyn bch chi?n xu?t anh hng,

Tr??ng bt th?n th??ng, l?c th?ch cung.

T??ng ph? d? thnh tam t? ng?c.

Qun mn do tch th?p nin cng.

Giang h? x? x? khng Nam Qu?c,

Tng bch tranh tranh ng?o B?c phong.

Tr??ng v?ng Lm An c?u l?ng mi?u

Th H s?n t?i m? yn trung.

????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

M? NH?C V? M?C

ng l v? anh hng xu?t hi?n trong tr?m tr?n ?nh ? Trung Nguyn, v?i chi?c th??ng di tr??ng tm, v chi?c cung gi??ng n?ng su th?ch. ? t??ng ph? ng??i ta ghp t?i ng b?ng ci n ba ch?: tam t? ng?c. Trong qun cn ti?c cng ng m??i n?m tr?i. Sng h? cn ?, nh?ng anh hng m?t r?i, n??c Nam T?ng r?ng khng. Cy tng cy bch v?n ng?o ngh? tr??c gi bo B?c ph??ng. Bu?n trng v? l?ng mi?u c? ? Lm An. Ni Th H chm trong khi chi?u.

V??ng Tr?ng d?ch th?:

Th??ng di, cung n?ng v?y vng

Trung Nguyn tr?m tr?n, anh hng xu?t danh

n ba ch?, t??ng ph? hnh

M??i n?m luy?n tr?n tr? thnh u?ng cng

Sng h? cn, Nam T?ng khng

Coi th??ng gi l?nh, bch tng lao xao

V?ng Lm An, l?ng mi?u ?u

Khi chi?u m? m?t, chm su Th H.

?? Trung Lai d?ch th?:

Cung su th?ch. Tr??ng tm th??ng

Anh hng tr?m tr?n gi?a Trung Nguyn

T? t??ng sm tuyn n ba ch?

V?t ?i cng tch ch?c n?m tr??ng!

Sng h? Nam T?ng, trung l??ng h?t

Tng bch cn ?y ng?o B?c ph??ng

L?ng mi?u Lm An, bu?n trng l?i

Th H, bng ni khu?t trong s??ng!

Hai cu ?? v? ngay ra, t?a kh?c vo ? nh?ng chi?n tch v s? d?ng c?m v song c?a ng??i anh hng xu?t hi?n trong tr?m tr?n ?nh ? Trung Nguyn, v?i hai v? kh t?ng khi?n gi?c kinh h?n l chi?c th??ng di tr??ng tm, v chi?c cung gi??ng n?ng su th?ch: Trung nguyn bch chi?n xu?t anh hng/ Tr??ng bt th?n th??ng, l?c th?ch cung.

T? ?, tc gi? ?i t?i hai cu th?c, l gi?i th?c ch?t t?n bi k?ch ?au ??n c?a ng??i anh hng m?t cch sc tch, ch?t ch?a n?i c?m gi?n c?a tc gi? v? m?t v? n ??y oan khu?t v s? b?t cng ngt tr?i: T??ng ph? d? thnh tam t? ng?c/ Qun mn do tch th?p nin cng. ? t??ng ph? ng??i ta ghp t?i ng b?ng ci n ba ch?: tam t? ng?c. Khi T?n C?i khp Nh?c Phi vo t?i t? hnh, ??i t??ng Hn Th? Trung h?i: C t?i g? C?i tr? l?i: M?c tu h?u (Ch?ng c?n c). Nguy?n Du m??n ng??i khc thay mnh ?nh gi: Trong qun cn ti?c cng ng m??i n?m tr?i! ? l m??i n?m c?a m?t vin t??ng can ??m, hi?u bi?t chi?n thu?t, t qun h?n m ?nh th?ng qun Kim 126 tr?n l?n nh?. ng ? ginh l?i ???c lnh th? pha Nam sng D??ng T? v sng Hoi cho Nam T?ng, ???c phong lm ??i Nguyn soi.

Lin 2 ny k? m nh? m?t ti?ng than, m?t l?i th? di tr?u bu?n ko di t?i lin 3: Giang h? x? x? khng Nam Qu?c/ Tng bch tranh tranh ng?o B?c phong – Sng h? cn ?, nh?ng anh hng m?t r?i, n??c Nam T?ng r?ng khng! Nh?ng cy tng cy bch v?n hin ngang ng?o ngh? tr??c gi bo. Hai cu lu?n ? kh?ng khi v?ch ra ci s? th?t ??ng ng?t v ?au ??n khi ??t n??c ?y m?t Nh?c Phi c?ng t?a m?t h?t ng??i anh hng, m?t h?t cy c?t tr? ch?ng ?? giang san, ch? cn l?i l? ng??i hn h?, v ch?n ch?n mi?n giang h? ?y d??ng c?ng ch?ng cn n??c Nam n?a! C ?i?u, trong th?m c?nh ?y, anh linh v uy v? ng??i anh hng v?n cn s?ng s?ng nh? Tng Bch b?t ch?p phong ba bo tp t?i mun ??i sau! Ci hnh ?nh t??ng tr?ng ??y bi trng ny khi?n thi ho d??ng nha l?, v c th? ng ? nh? t?i nh?ng dng th? bi ph?n c?a Nh?c Phi: Gi?n tc d?ng ng??c/ ??ng t?a lan can/ M?a hiu h?t ng?ng/ M? m?t tr?ng ln/ Nhn tr?i h l?n/ lng trai khch ??ng/ Ba m??i tu?i cng danh nh? b?i ??t/ Tm ngn d?m ???ng ch? my v tr?ng/ ??ng ch? ??i u?ng cng/ ?? ??u xanh b?c tr?ng/ Da di?t kh?p tr?i bu?n (Mn Giang H?ng)[3]. M?t b?u nhi?t huy?t i qu?c trung qun nng b?ng ??n th? m b? nh?ng tri tim ?en ngm ??u ??c, hm h?i th th?m! Ph?i ch?ng ci hnh ?nh mi ??u xanh b?c tr?ng m ni?m bi th?ng kia ? g?i Nguy?n Du lin t??ng t?i kht v?ng c?a b?n thn, su?t m?t th?i tu?i tr? Trng s? b?ch ??u bi h??ng thin, v c?ng gp m?t ph?n thi h?ng – thi li?u cho ng??i ngh? s? sau ny s? d?ng nn ng??i anh hng ??u ??i tr?i chn ??p ??t, d?c ngang no bi?t trn ??u c ai l T? H?i trong ki?t tc ?o?n tr??ng tn thanh?

V?i xc c?m ?y, nh th? Bu?n trng v? l?ng mi?u c? ? Lm An : Tr??ng v?ng Lm An c?u l?ng mi?u/ Th H s?n t?i m? yn trung. Bn ng?n ni Th H v ??n mi?u m? t??ng cng b?n thn mnh ?ang chm trong khi chi?u, ng bu?n trng v? l?ng mi?u x?a c?, nhn vo d? vng xa x?m, tr?m ngm suy t??ng v? s? h?ng ph? c?a cc tri?u ??i v bng khung tr??c bao l? ??i ph?i tri, bao ngh?ch l ng?n ngang c?a mi?n sinh k v?n ??y r?y r?n r?ng, h? bo ??c c

Cc ng ?o Duy Anh, Nguy?n V?n Hon v Mai Qu?c Lin ??u ?on/ kh?ng ??nh r?ng Nguy?n Du c ??n Lm An; song ph?n ?ng cc nh nghin c?u khc ? t? cu Tr??ng v?ng Lm An c?u l?ng mi?u m suy r?ng: Lm An l kinh ? Nam T?ng n?m bn sng Ti?n ???ng, thu?c Hng Chu, nn Nguy?n Du khng t?i Lm An m ch? ??ng t? xa m tr??ng v?ng, nn cu Th H s?n t?i m? yn trung trong m?ch suy ? v?n th??ng ???c d?ch l: Th?y ni Th H chm trong khi chi?u.

Nh?ng theo thi?n c?a ti, Tr??ng v?ng ? ?y l nhn v?ng v? kinh ? c? Lm An, khng ph?i l ci nhn ??a l m l ci nhn v? qu kh? l?ch s?. V hy th? xt v? m?t ??a l ??n thu?n, t? mi?u Nh?c Phi bn Ty H? t?i c? cung Nam T?ng n?m bn sng Ti?n ???ng c m?t kho?ng cch vi ch?c cy s?! H?n n?a, khng th? c? ch?p coi Tr??ng v?ng ch? c ngh?a l nhn t? xa, r?t xa. Ngay ? trn ??t L?i D??ng huy?n Hnh D??ng t?nh H? Nam, n?i ?? Ph? m?t trn m?t con thuy?n ? th??ng du sng T??ng, sau ? ???c xy ngi m? gi? t??ng ni?m t?i b? sng, th? m Nguy?n Du c?ng v?n ni Tr??ng v?ng L?i D??ng: Thin chu giang th??ng ?a thu t?/ Tr??ng v?ng L?i D??ng nh?t m? vn (Ta th? chi?c thuy?n con trn sng, thu t? do d?t – Bu?n v?ng trng ?m my chi?u trn ??t L?i D??ng. L?i D??ng ?? Thi?u L?ng m?). ng v?ng v? ci ?m my chi?u ngy ?? Thi?u L?ng qua ??i trn ??t L?i D??ng. Trong Nh?c V? M?c m? c?ng v?y, Nguy?n v?ng v? c?u l?ng mi?u Lm An ngy n??c Nam T?ng khng cn ng??i anh hng no nh? Nh?c Phi n?a, b? r?i vo tay ng??i Kim, vua b? b?t. N?u v?y th cu k?t s? c?n hi?u l: Lc ny, ni Th H chm trong khi chi?u nh? cng nh th? t??ng ni?m cho m?t qu kh? ?au bu?n c?a ??t n??c Nam T?ng.

IMG_1456

Tranh v? Nh?c V? M?c trong ??n Nh?c Phi – Hng Chu, n?i c m? c?a hai b? con ng. Pha sau ??n l ni Th H.

Trong H?i th?o Qu?c t? v? Nguy?n Du n?m 2015 t?i H N?i, qua m?t b?n tham lu?n, ti?n s? Nh?t Nohira Munehiro c kh?ng ??nh: N?u theo di cu?c hnh trnh ?i s? c?a Nguy?n Du th chng ti c th? ?on r?ng m? c?a Nh?c Phi ? H Nam ho?c H B?c, v Nguy?n Du gh qua m? ?y trn ???ng ?i B?c Kinh. Sch Minh nh?t th?ng ch, ??a ch Trung Qu?c, xc nh?n r?ng ? Thang m, t?nh H Nam, t?c l n?i sinh c?a Nh?c Phi, c ngi mi?u c?a Nh?c Phi Ti ch?a bao gi? ??n ?, nh?ng trn m?ng Internet c nh?ng trang gi?i thi?u mi?u Nh?c Phi ? Thang m, t?nh H Nam v c?ng xc nh?n r?ng ? mi?u ? c t??ng T?n C?i v t??ng V??ng th? [4].

IMG_1444

Ty H? ? Hng Chu, t?nh Chi?t Giang, Giang Nam. Ty h? trong bi th? ??c Ti?u Thanh k (Thanh Hin thi t?p): Ty h? hoa uy?n t?n thnh kh?. V??n hoa bn Ty h? ? thnh bi hoang r?i, chnh l ??a danh ny.[5]

  ? l m?t ki?n c?ng ?ng ch ; song v ch?a t?n m?t nhn th?y t??ng s?t v? ch?ng T?n C?i m trang m?ng ? xc nh?n (b?n thn Nohira Munehiro c?ng ch?a ??n ?, c?ng ch?a ???c nhn th?y d l qua ?nh), nn ti t?m ??ng tnh v?i ki?n c?a ng Ph?m Tr?ng Chnh, v ch? th?i c? c d?p ??n Thang m, t?nh H Nam ?? m?c s? th? v chim ng??ng t??ng v? ch?ng gian th?n. Nh?ng d t?i ? c mi?u Nh?c Phi v t??ng T?n C?i, V??ng th?, c?ng ch?a ?? c? s? ?? kh?ng ??nh ch?c ch?n ??y l n?i s? th?n Nguy?n Du ? ?i qua v lm 5 bi th? ni trn. L ng??i c?ng c tham lu?n t?i H?i th?o trn, sau khi ch?ng ki?n ti?n s? Nh?t thuy?t trnh trn mn hnh, ti ? ??nh h?i anh m?t cu hc: Th? ? Thang m – H Nam c ni Th H khng?; nh?ng ? khng h?i, v mu?n gi? th? di?n cho anh! [5]. 

Sau ny, vo n?m 1813 trn ???ng ?i s? (t? 9-8 ??n 22- 8 n?m Qu D?u) Nguy?n Du ?i qua Y?n Thnh t?nh H Nam, n?i Nh?c Phi t?ng ?ng qun v vi?t bi th? sau:

Y?N THNH NH?C V? M?C BAN S? X?

???ng th?i t?ng tr Nh?c gia qun,

Th? ??a kinh kim h?u chi?n tr?n.

??i t??ng khng hoi bang qu?c s?,

Qun v??ng d? tuy?t ph? huynh thn.

Kim bi th?p nh? h?u di h?n,

Thi?t k? tam thin khng m? vn.

Huy?t chi?n th?p nin thnh ?? s?,

Phong Ba ?nh h? t? Kim Nhn.

???????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

????????

Y?N THNH N?I NH?C V? M?C RT QUN

Th?i b?y gi? qun c?a Nh?c t??ng cng t?ng ?ng qun ? ?y. Vng ??t ny t? x?a ??n nay ? t?ng tr?i qua bao ct b?i chi?n tr?n. ??i t??ng lu?ng mang n?i s? nh?c c?a ??t n??c. Nh?ng nh vua (T?ng Cao Tng) ? d?t b? tnh thn v?i cha v anh ? b? qun Kim b?t. M??i hai t?m th? bi ?? l?i n?i h?n. Ba ngn qun thi?t k? ch? cn l?i ?m my chi?u. M??i n?m huy?t chi?n ?? lm nn ci vi?c: B? gi?t ? Phong Ba ?nh ?? tri?u ?nh t? t?i v?i ng??i Kim (Phong Ba ?nh l m?t ?nh trong ng?c ??i L T? n?i Nh?c Phi v con trai b? gi?t, nay cn di tch ? Hng Chu).

?? Trung Lai d?ch th?:

N?i Nh?c gia qun t?ng l?p doanh

Bao ??i ng?p ng?a b?i chi?n tranh

??i soi ?au lng mang qu?c nh?c

Vua nh qun c? ngh?a cha anh

M?t t kim bi, thin c? h?n

Ba ngn thi?t k? b? bin thnh

Huy?t chi?n m??i n?m khng thnh vi?c

B tay ch?t gi?a Phong Ba ?nh!

Bi th? ny, ch?c ch?n l ???c Nguy?n Du vi?t trn ???ng ?i s? – l?n B?c hnh chnh th?c c?a ng ???c ghi trong s? sch.

V m?t ?i?u c?ng c th? kh?ng ??nh ch?c ch?n nh? th?, l 5 bi th? vi?t t?i ??n Nh?c Phi – trong ? c bi Nh?c V? M?c m? ? khng ???c Nguy?n Du vi?t trong khi lm quan Chnh s?! Cng v?i vi ch?c bi th? khc vi?t v? ?? ti v?nh s? Trung Hoa, miu t? thin nhin, ??i s?ng Trung Hoa l?i khng n?m trn ???ng ?i s?, v?y ph?i ch?ng ??i thi ho c?a chng ta nh?t ??nh ? c m?t l?n B?c hnh khc n?a?

? l m?t v?n ?? l?n, ti xin ???c bn ti?p vo nh?ng d?p khc. Ch? xin ni thm: c?ng t? nh?ng suy ng?m v c?m xc v? m?ng th? ny c?a Nguy?n Du, ti n?y ra ??nh lm m?t b? phim ti li?u khoa h?c t??ng ??i quy m; ti ? tm ??c thm m?t s? sch ??a l, l?ch s? v xy d?ng m?t scnario t??ng ??i chi ti?t, ?? c d?p thu?n l?i s? cng v?i hai ng??i b?n ??ng tm l cc nh nghin c?u Hong Khi v L Kh?c Huy sang Trung Qu?c Tm l?i d?u v?t c?a Nguy?n Du l?n B?c hnh th? nh?t b?ng phim ?nh, nh?m tn vinh ??i thi ho m?t cch su r?ng h?n v gp ph?n gi?i m?t nghi n v?n ch??ng – l?ch s? t?n ??ng su?t g?n th? k? nay

IMG_1401

M?t c?nh tiu bi?u ? Giang Nam

Ti li?u tham kh?o:

[1] Trong Th? ch? Hn Nguy?n Du, L Th??c, Tr??ng Chnh bin so?n (In l?i theo b?n 1965), Nxb V?n h?c HN, 2012, tr.61.

Cn trong Nguy?n Du – Ton t?p, t?p 2, Mai Qu?c Lin – V? Tun Sn d?ch ngh?a, gi?i thch, Nxb V?n h?c HN, 2015, th c thm ba bi Bi?t Nguy?n ??i lang, nhn v?t Nguy?n ny c?ng ???c chua: Ch?a r l ai v ch? ??i lang ???c gi?i thch: Theo Trung v?n ??i t? ?i?n (?i B?c) c ngh?a tin thin (tin trn tr?i) Ph?i ch?ng ?y l tn hi?u c tnh cch t? tn bng ?a c?a m?t ng??i th? ? l?u c?, m?t ?n s? mu?n xa ??i th??ng (tr.130). Ch? Trung Chu ? sch ny ???c gi?i thch l khu trung tm v? m?t chnh tr?, trong th?, ch? B?c H (tr.131).

[2] Xin tham kh?o : – Th? ch? Hn Nguy?n Du vi?t v? Khu?t Nguyn trong m?ng th? ?i s? vng H? Nam (Trung Qu?c): http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/tho-chu-hn-nguyen-du-viet-ve-khuat-nguyn-trong-mang-tho-di-su-vng-ho-nam-trung-quoc/

– Nguy?n Du v?i ng??i ??p D??ng Qu Phi: http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nguyen-du-voi-nguoi-dep-duong-qu-phi/

Nguy?n Du – ng??i Vi?t Nam ??u tin ? tm cch thot Trung: http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nguyen-du-nguoi-viet-nam-dau-tin-d-tm-cch-thot-trung/

– Nh?ng t??ng – m? nh?c (th? ch? Hn Nguy?n Du vi?t bn m? Nh?c Phi): http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nhung-tuong-mo-nhuc-tho-chu-hn-nguyen-du-viet-bn-mo-nhac-phi/

[3] Ngu?n: thivien.net – B?n d?ch c?a Phan Lang.

[4] Di s?n v?n ch??ng ??i thi ho Nguy?n Du: 250 n?m nhn l?i. Vi?n hn lm Khoa h?c x h?i Vi?t Nam & Vi?n V?n h?c. Nxb Khoa h?c x h?i, H N?i, 2015, tr.283 – 290 (M?t gi? thi?t khc v? hnh trnh ?i s? c?a Nguy?n Du n?m 1813 – 1814). Cn trong Nin bi?u dng h? Nguy?n Du, c trch bi c?a nh nghin c?u Nguy?n V?n Hon: H?i ?c chuy?n ?i s?u t?m ti li?u Nguy?n Du ? Trung Qu?c, ng k? l?i: m?t nh nghin c?u Trung Qu?c n?i ti?ng kh?ng ??nh: Theo ti, m?t ng??i sinh s?ng lu n?m ? Hng Chu th bi ??c Ti?u Thanh k khng th? b bu?c chng ta ph?i hi?u l tc gi? ? ??n Ty h?, ??i c?nh sinh tnh m lm ra. ?y ch? l t? xa ng??ng v?ng v? Ty h?. Cn bi Nh?c mi?u th ? H Nam c?ng c m?t Nh?c mi?u v t??ng T?n C?i gi?ng nh? ? Hng Chu (Nguy?n Du ton t?p – t?p 2, Mai Qu?c Lin & V? Tun Sn d?ch ngh?a – ch thch. NXB V?n h?c 2015, H N?i, tr.748).

[5] Nhi?u nh nghin c?u Vi?t Nam v Trung Qu?c ??u ni r?ng: Nguy?n Du ? m?t n?i no ? ? tr??ng v?ng t?i Ty h? ?? khc nng Ti?u Thanh c m? bn ni C S?n. Cn theo chng ti, Nguy?n Du trong d?p t?i Giang Nam l?n B?c hnh l?n ??u, c?ng ? c d?p t?i vi?ng m? Ti?u Thanh.

[6] Ch? ? Hng Chu – Giang Nam m?i c ni Th H, th?i c? ??i g?i l Nhi?p S?n, l "di tch n?i ti?ng c?a 6 tri?u ??i", m?t trong "48 c?nh ??p c?a Kim L?ng" trong th?i nh Minh; hong ?? Cn Long c 6 l?n ??n Giang Nam v 5 l?n d?ng chn ngh? ? ni Th H (Theo: https://travelmag.vn/ngan-ngo-truoc-ve-dep-cua-nui-the-ha-giua-rung-la-phong-do-ruc-d10758.html). Xin xem thm ki?n c?a m?t nh nghin c?u ch trch ng Ph?m Tr?ng Chnh l nh nghin c?u tay ngang, r?i sau ? d?n ra bi c?a TS. Nohira Munehiro ?? lm lu?n ch?ng: http://www.vns.edu.vn/index.php/vi/nghien-cuu/van-hoa-viet-nam/636-mot-gia-thiet-khac-ve-hanh-trinh-di-su-cua-nguyen-du-nam-1813-1814.

Comments are closed.