Liễu Trương

Tự truyện hư cấu

Liễu Trương Thể loại tự truyện (autobiographie) không bất biến trong hình thức cổ điển của nó. Với thời gian tự truyện đã tiến…