Liễu Trương

Thư Võ Phiến (1997)

Trong tương lai, các nhà văn học sử sẽ có cơ hội nghiên cứu một hiện tượng nổi bật trong văn học Miền Nam:…

Tự truyện hư cấu

Liễu Trương Thể loại tự truyện (autobiographie) không bất biến trong hình thức cổ điển của nó. Với thời gian tự truyện đã tiến…