Thi s? Quang D?ng v? tranh

L ??i

Wikipedia ti?ng Vi?t vi?t: Quang D?ng (tn th?t l Bi ?nh Di?m; 1921 – 13 thng 10 n?m 1988) l m?t nh th? Vi?t Nam. ng l tc gi? c?a m?t s? bi th? n?i ti?ng nh? “Ty Ti?n”, “?i m?t ng??i S?n Ty”, “?i b?”… Ngoi ra ng cn l m?t h?a s?, nh?c s?”.

?y l kha c?nh h?a s? c?a Quang D?ng.

Nh?ng tranh ny trch t? t?p “M?t ng??i S?n Ty” (NXB H?i Nh v?n v Nh Nam, 2012), khng th?y ghi kch th??c tc ph?m.

Trong hình ảnh có thể có: thá»±c vật và ngoài trá»i

Sau 1954, Quang D?ng th??ng v? nh?ng v??n hoa, nh?ng cng vin v?ng bng ng??i…

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thể có: bầu trá»i

“… Em l con ht ? bn sng
?ng nh? th??ng em u?ng t?c lng
Em ? ki?p ny l ? t?m
Tm em ki?p khc Li?u Trai N??ng” – trong bi “?m Vi?t Tr” c?a Quang D?ng.
T?t c? ph? ch hnh trong bi ny do tui t? th?c hi?n, khng lin quan g ??n t?p sch ???c trch d?n.

Không có mô tả ảnh.

“… Ti ch?t nh? chng ta khng nh c?a
Em t?n c?, ti l lnh ti?n ph??ng
Xa H N?i, cng nhau, t? m?t thu?
Lng r?ng r?ng th??ng nhau qu d?c ???ng” – trong bi “Qun bn ???ng” c?a Quang D?ng

Trong hình ảnh có thể có: cây, ngoài trá»i và nÆ°á»›c

“Cng vin Th?ng Nh?t (b?t mu), v? n?m 1976 – n?m m theo V?n Cao l “Ma Xun ??u tin”

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trá»i và thiên nhiên

“… ??ng ?y ?i v? qua bng ni
Mi?u ?m soi l?nh xu?ng sng di
Lay ??ng mn s??ng trn khi sng
Thuy?n kh?i ai g m?n xa kh?i” – trong bi “???ng tr?ng” c?a Quang D?ng

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trá»i

“… Ng trc quanh quanh s?u bng l
Tr?ng vng r?i r?c n?o no x?a
Ng c? khng mong ng??i tr? l?i
M mi hoa m?c v?n th?m ??a” – trong bi “C? qu?n” c?a Quang D?ng

Không có mô tả ảnh.

“???ng v? qu h??ng v? qu h??ng
Khng th?y qu h??ng ch? th?y ???ng
Em ? ?i trn ???ng nh?a ?y
Hai m??i n?m tr??c la thu vng” – trong bi “Khng ?? 2” c?a Quang D?ng

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

“… Ty Ti?n ng??i ?i khng h?n ??c
???ng ln th?m th?m m?t chia phi
Ai ln Ty Ti?n ma xun ?y
H?n v? S?m N?a, ch?ng v? xui ” – trong bi “Ty Ti?n” c?a Quang D?ng

Trong hình ảnh có thể có: bầu trá»i và ngoài trá»i

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trá»i

“Nh? c?nh ? vo thu s?m
Da r?n t?ng c?n, ni ?? chi?u
L ma, tu cau r? ho
Vng, i vng h?t hiu!” – trong bi “Thu qu ai” c?a Quang D?ng

Không có mô tả ảnh.

Ngu?n: FB L ??i

Comments are closed.