Cao Hành Kiện

Không có chủ nghĩa

Cao Hành Kiện Vừa xem đến một thiên văn chương của Á Huyền “Hình thành của vòng năm”, nói đến cái loại tranh luận…