Đông Ngàn Đỗ Đức

Tranh giấy Lê Công Thành

Đông Ngàn Đỗ Đức Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với một góc nhỏ Tranh giấy Lê Công Thành, Họa sĩ…