Hạnh Viên

Nhớ thơ Thầy đêm 30 Tết

Hạnh Viên Tôi thuộc lòng những bài thơ của thầy mà tôi ít khi đọc tới trong gần 50 năm qua. Gần 50 năm…