Hoài Phương

"Vịn câu kinh mà đi"

Hoài Phương   Ai đã từng viết câu này tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ là khi thoáng đọc thấy câu này tôi dừng…