Song Chi

Đôi giày màu hồng

Truyện Song Chi Cái cửa sổ đó là toàn bộ thế giới bên ngoài của Nó. Mỗi ngày, trước khi đi làm, Mẹ bế…