Trịnh Kim Tiến

SÓC, CON!

Có những lúc trong cuộc đời, đứng giữa nhiều sự chọn lựa, con sẽ hiểu sự lựa chọn của ba mẹ ngày hôm nay….