Vũ Đình Huỳnh

Tháng Tám cờ bay

Một chút lịch sử, trích hồi ức Vũ Đình Huỳnh Vũ Thư Hiên Tôi thấy cần phải nói vài lời về bài viết Tháng…