L?i kêu g?i c?nh giác

Chng ti, nh?ng ng??i ? t?ng chi?n ??u cho s? nghi?p gi?i phng dn t?c, ??c l?p th?ng nh?t ??t n??c, t? do, dn ch? v h?nh phc cho nhn dn, m?nh d?n ni ln n?i lo cho v?n m?nh ??t n??c b?ng L?I KU G?I C?NH GIC g?i ??n nhn dn c? n??c, ??ng g?i ??n cc nh lnh ??o hi?n nay.

V sao ph?i c?nh gic v c?nh gic v?i ai?

Trong nh?ng ngy v?a qua, tnh t? Gi? T? Hng V??ng ??n nay, m?i ng??i Vi?t Nam v?n n?ng lng v?i ??t n??c ??u h?t s?c lo l?ng theo di nh?ng tin ??n lan r?t nhanh, r?t r?ng v? b?nh tnh c?a ng??i lnh ??o cao nh?t ?ang ??m ???ng tr?ng trch T?ng B th? c?a ??ng v Ch? t?ch N??c. Nh?ng tin ??n c khi gi?ng nhau, c khi ch?i nhau, r?t kh ki?m ch?ng. Cng kh h?n khi c? m?t b? my truy?n thng t? trung ??ng ??n ??a ph??ng ??u gi? m?t s? im l?ng qu kh hi?u, n?u ch?a mu?n ni l v trch nhi?m v?i dn.

Nh?ng chnh s? im l?ng ? l?i ni ln nh?ng mu thu?n gay g?t gi?a cc th? l?c c?m quy?n c?a ??ng v Nh n??c ?ang toan tnh nh?ng n??c c? sao cho l?i th? thu?c v? mnh. S? ph?n c nhn c?a ng??i gnh tr?ng trch ???ng nhin c ?nh h??ng ??n ??i s?ng x h?i trn nhi?u m?t. ?i?u ? ty thu?c vo ?? tn nhi?m m dn dnh cho c nhn ?ang gnh tr?ng trch ?y. Nhn vo thi ?? v nh?ng ?ng x? c?a cc t?ng l?p x h?i khc nhau cho th?y m?t ch? bo t??ng ??i chnh xc v? ?? tn nhi?m ?y, ch?a tnh ??n cng c? ?o ??m s? li?u c?p nh?t v? truy c?p thng tin nng nh?t m trn m?ng ? cng b?. V v?y, c?n ph?i c ci nhn thi?t th?c h?n, c ngh?a tr?c ti?p h?n v?i s? nghi?p c?a n??c, c?a dn.

Cng b?ng bt thng tin, cng gy thm s? nhi?u lo?n trong tm tr?ng x h?i, ??y t?i s? m?t lng tin c?a m?i t?ng l?p nhn dn v?i ??ng c?m quy?n v nh n??c v?n t? x?ng l c?a dn, do dn v v dn v?n ? b? kh?ng ho?ng tr?m tr?ng nay cng dy thm s? ?? v? trong nghi ng? v ph?n n?. Chnh ?y l th?i c? cho cc th? l?c ngo?i bang st nch bi?n nh?ng toan tnh b?n th?u b?ng nh?ng hnh ??ng b?t ng? v thm hi?m. Khng c g b hi?m v? nh?ng toan tnh b?n th?u ?. Trong ti?n trnh gi? n??c su?t m?y nghn n?m, dn t?c ta ? ph?i th??ng xuyn ??i ph v?i hi?m h?a xm l?ng, m ch? y?u l ??n t? cc thin tri?u ph??ng b?c.

Bi h?c c?nh gic c?a ng cha ta t?ng truy?n d?y cho cc th? h? Vi?t Nam ?ang tr? nn nng b?ng vo nh?ng ngy ny: khi trong n??c c bi?n ??ng th k? th ? ngoi s? ??ng binh. Trong b?i c?nh c?a khu v?c v th? gi?i, th ??ng binh theo ngh?a ?en nh?m l?n chi?m lnh h?i, lnh th? c?ng c th? di?n ra, nh?ng c?ng khng km ph?n nguy hi?m l l?ng ?o?n v? kinh t?, v? v?n ha, v? x h?i. M nguy hi?m nh?t, d? di?n ra nh?t, l s? tr?ng tr?n p ??t v? m?t nhn s? nh?m thao tng b? ph?n lnh ??o cao nh?t.

?y chnh l mn v c? truy?n m cc tri?u ??i phong ki?n Trung qu?c t? Hn ???ng, T?ng, Nguyn, Minh, Thanh ??u dng ?? thn tnh n??c ta. V?i ci chiu bi cng chung th?c h? x h?i ch? ngh?a c?a T?p hong ??, mn v c? truy?n ?y cng nham hi?m v tr?ng tr?n h?n. ?y chnh l ?i?u nhn dn ta c?n ph?i c?nh gic.

V?i s? h?u thu?n c?a dn, nh?ng ng??i c?m quy?n cc c?p t? c? s? ??n trung ??ng cng c?n ph?i c?nh gic v h? chnh l ??i t??ng m cc th? ?o?n c hi?m h??ng vo. ?? l?y l?i lng tin c?a dn, ginh l?i s? h?u thu?n c?a dn, tr??c h?t l th? h? tr? , c?n ph?i kh?i d?y ??m l?a yu n??c v?n cn ph? kn d??i l?p tro tn c?a l?i ch nh? h?p, kh?i d?y ch qu?t c??ng khng cam ch?u thn ph?n ch? h?u ?? v??t ln chnh mnh, g?n k?t l?i ?? cng nhau xoay chuy?n th? n??c ?ang chng chnh tr??c nh?ng toan tnh nham hi?m c?a b?n bnh tr??ng.

V?i n?i ni?m ??t n??c ?ang qu?n ?au trong lng, chng ti th?ng th?n v thi?t tha ??a ra L?I KU G?I C?NH GIC ny, mong ???c cc c?, cc bc, cc anh ch? v cc b?n thanh nin cng cc c?p lnh ??o chia s? v cng hnh ??ng.

Xin chn thnh v trn tr?ng cm ?n.

Thnh ph? H? Ch Minh ngy 19. 4.2019

-Hu?nh T?n M?m, nguyn Ch? t?ch T?ng h?i Sinh vin Si Gn, ??i bi?u Qu?c H?i Kha VI, nguyn ?y vin M?t tr?n T? qu?c Tp H? Ch Minh, nguyn T?ng Bin t?p Bo Thanh Nin

-L Cng Giu, nguyn T?ng Th? k T?ng h?i Sinh vin Si Gn 1966, nguyn Ph B th? Th??ng tr?c Thnh ?on Thanh nin Nhn dn Cch m?ng H? Ch Minh, Si gn 1975, nguyn Ph T?ng Gim ??c Saigon Tourist, Ch? t?ch H?QT Hng Hng khng Pacific Airline, nguyn Gim ??c Cng ty SAVIMEC, FTDC, ITPC

-Hu?nh Kim Bu, nguyn T?ng Th? k H?i Tr th?c yu n??c Tp H? Ch Minh

-T??ng Lai, nguyn Vi?n tr??ng Vi?n X h?i h?c Vi?t Nam, thnh vin T? T? v?n V V?n Ki?t

Comments are closed.