Hoàng Hưng

Hai bài thơ Joy Harjo

Bản tiếng Việt: Hoàng Hưng Sự mất ngủ và bảy bước tới phước ân Lúc rạng đông con báo trên trời nhìn săm soi…

Thơ, cảm và hiểu

Hoàng Hưng Lâu nay, luôn có hai luồng nghĩ về Thơ xem như đối lập: Thơ để Cảm/ Thơ để Hiểu. Thực sự, có…