Thanh Tâm Tuyền

Thơ Thanh Tâm Tuyền (1936-2006)

(Những bài thơ chưa in trong ba tập thơ đã xuất bản. Thi liệu do nhà thơ Nguyễn Thanh Châu sưu tập) TRƯỚC 1975:…