Trần Đức Tín

Thơ Trần Đức Tín

Em cầm mùa xuân trên tay tôi không viết nổi một mùa xuânNgũ Hành còn treo hoa triền dốcchỉ tay nào còn ướt khóe…

Thơ Trần Đức Tín

– Vác ba lô lên cha sẽ đưa con về quê Tặng Khét vác balô lêncha sẽ đưa con về quêba lô nhỏ thôi…