Vấn đề hôm nay

Kinh hoàng!

Từ Thức 2050: MIỀN NAM VIỆT NAM CHÌM DƯỚI NƯỚC BIỂN Miền Nam Việt Nam có thể chìm dưới mặt biển trong 30 năm…