Hà Thúc Sinh

Cư sĩ

Truyện Hà Thúc Sinh Cụ Đạo là người hạnh phúc, hiểu theo nghĩa có một cuộc đời êm ả hanh thông, con cái đỗ…