Quảng Tánh Trần Cầm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

cuối năm, phơi nắng bên bờ dốc cạn một ngày – xây biệt phủ hoành tráng trên cát trộn máu và nước mắt. bầy…

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

một chỗ có thật ở đây nếu tường có tai  ̶                    tường thà điếc ở đây nếu tường có mắt  ̶                    tường thà đui…

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

lòng như mê lộ khi chiều về miên man khi lòng như mê lộ nàng xa cách nàng khóc tức tưởi vô duyên cớ…