Thư bạn đọc

Thư bạn đọc

Cái tham nhũng đáng lên án nhất  và đáng đả phá nhất là tham nhũng số phận nhân  dân. Trần Đĩnh nhờ đăng.