Thư bạn đọc

Cái tham nhũng đáng lên án nhất  và đáng đả phá nhất là tham nhũng số phận nhân  dân.

Trần Đĩnh nhờ đăng.

Comments are closed.