Khi th? ???c kh?c trên ?á…

Ng Th? Kim Cc

 

Nh th? Nhi v?a tr? v? t? Tokyo, Nh?t B?n, sau khi tham d? cu?c H?i th?o Th? do Trung tm Th? ???ng ??i thu?c T?p ?on ??i h?c Josai – Nh?t B?n (Josai University Educational Corporation) t? ch?c. Tham d? h?i th?o l m?t s? nh th? t?ng nh?n gi?i th??ng v?n ch??ng Cikada c?a Th?y ?i?n nh? Bei Dao (Trung Qu?c), Tota Kaneko (Nh?t B?n), Noriko Mizuta (Nh?t B?n), Moon Chung-He (Hn Qu?c), Yang Mu (?i Loan), Nhi (Vi?t Nam) v m?t s? nh th? n?i ti?ng c?a Nh?t B?n nh? Shuntaro Tanikawa, Mutsuo Takahashi, Gozo Yoshimasu.

Cu?c tr chuy?n c?a nh th? Nhi cho th?y nh?ng ?i?u khng ch? th v? m cn h?p d?n m ng??i Nh?t c th? lm v?i m?t h?i th?o v?n ch??ng.

*So v?i nh?ng h?i th?o Th? m ch? t?ng c m?t, ch? th?y cch t? ch?c c?a ng??i Nh?t c g khc bi?t?

-Ng??i Nh?t lm vi?c g c?ng nghim tc, c?n th?n, chi ti?t. V l l?n ??u tin ti tham d? h?i th?o nn b Hi?u tr??ng c?a tr??ng v ng Ch? t?ch Gi?i th??ng Cikada dnh m?t bu?i sng ?? ti?p ?on Vi?t Nam. H? mu?n tm hi?u v? v?n h?c Vi?t Nam, ??c bi?t v? th? Vi?t Nam c? ?i?n v hi?n ??i c?ng nh? quan ni?m c?a ring ti v? cc v?n ?? ny. Cu?c trao ??i tr? nn si n?i khi ni v? cc th? th? nh? th? l?c bt c?a Vi?t Nam, th? Tanka, th? Haiku c?a Nh?t B?n.Ti r?t ng?c nhin khi bi?t ng Lars Vargo, Ch? t?ch Gi?i th??ng Cikada, khng nh?ng gi?i ti?ng Nh?t m cn l m?t ng??i ?am m sng tc th? Haiku. ng ? ??c nh?ng bi th? Haiku c?a mnh b?ng ba ngn ng?: Nh?t-Anh-Th?y ?i?n trong bu?i h?i th?o.

*H?i th?o ny c t? ch?c ??nh k? khng, v s? n?i k?t ny t?o ???c hi?u ?ng g, qua c?m nh?n c?a ch??

-Theo ti bi?t th h?i th?o l?n th? nh?t ???c t? ch?c cch ?y hai n?m. Vo cu?i cu?c h?i th?o l?n th? hai ny, b hi?u tr??ng ??i h?c Josai cho bi?t s? ti?p t?c c nh?ng h?i th?o th? vo th?i gian t?i. ? l ch? d?u cho k?t qu? c?a h?i th?o l?n ny. N?u khng, ch?c ch?n s? khng c l?i h?a ?. Ng??i Nh?t khng lm vi?c m?t cch kh?i kh?i, ???c ch?ng hay ch?.

*Ch? c ??c tc ph?m c?a nh?ng nh v?n c m?t trong h?i th?o khng? Xin ch? gi?i thi?u cht t v? h?.

-M?c d ? t?ng ??c v yu m?n nhi?u tc gi? v?n h?c Nh?t B?n, ti ph?i ??c l?i kh nhi?u v? v?n ha v v?n h?c Nh?t B?n. ??n n??c h? trong t? cch m?t ng??i lm v?n h?c m h? h?i ?i?u g c?ng ng?n ra th r?t ?ng x?u h?. Ngoi ra ti tm ??c thm v? Bei Dao, Moon Chung-he, Yang Mu trn m?ng D khng ???c nhi?u nh?ng c?ng ?? cho nh?ng cu?c trao ??i c tnh ch?t x giao.

*?i?u ?ng ni nh?t trong cch lm vi?c ? h?i th?o ny, v?i ch??

-Ch? ?? bao trm c?a cc cu?c h?i th?o Th? l?n ny l: ?em ngn t? b?o v? s? B?t kh? Xm ph?m c?a Cu?c s?ng (Giving word to the Inviolability of Life). ?y c?ng chnh l tinh th?n c?a gi?i th??ng Cikada. Nh? b?n bi?t, v?i ch? ?? ny ng??i ta r?t d? ?i vo nh?ng l?i mn c?a l thuy?t. Ti ngh?, ?i?u quan tr?ng chnh l cch th?c. Khng c nh?ng di?n t? cho m?ng di dng, khng c nh?ng tham lu?n khi?n ng??i nghe m?t m?i.
T?t c? ch? l nh?ng th?o lu?n nhm, ngay trn sn kh?u, g?m hai ng??i, ba ng??i, b?n ng??i cho m?t v?n ?? c? th?… V nh? nh?ng h?i ?c c?a Bei Dao v Shuntaro Tanikawa; v?n ?? Th? v gi?i tnh gi?a Moon Chung-he v Mutsuo Takahashi, m?t ng??i th??ng vi?t v? ph? n? v ng??i kia, v? ??ng tnh; hay cu?c th?o lu?n khc v? vi?c s? d?ng ngn ng? trong cc tc ph?m c?a T.S Eliot; v? bi th? N?m c?a n? s? Sylvia Plath
Cu?c tranh lu?n ny l?i d?n ??n m?t cu?c tranh lu?n khc, r?t th v?, ? l ng??i ta c c?n ph?i H?c ?? bi?t cch ??c th? hay khng Cu h?i c tnh th?i s? nh?t chnh l cu h?i v? gi?i th??ng Nobel v?n ch??ng n?m nay dnh cho Bob Dylan. Trong khi nh th? Noriko Mizuta ni v? nh?ng k? ni?m th?i tr? c?a b khi ???c nghe nh?ng bi ht ph?n chi?n c?a Bob Dylan, ti ni v? s? m? r?ng bin ?? v?n ch??ng c?a Vi?n Hn lm Th?y ?i?n, m?t ng??i khc cho r?ng gi?i th??ng ? th?c s? gy s?c th Bei Dao l?i th?t ln: Gi?i Nobel ch? khi?n ti nh?c ??u. C? h?i tr??ng ? ln vui v? v cu tr? l?i c ph?n khc th??ng c?a ng. C l? v m?i ng??i ??u bi?t r?ng Bei Dao ? h?n m?t l?n ???c ?? c? cho gi?i th??ng danh gi ny.
Nh?ng ki?n khc nhau, tri ng??c nhau ? thu ht s? ch c?a hng tr?m thnh gi?, trong su?t m?t ngy. Ti ??c bi?t thch khng kh v?a nghim c?n v?a nhi?t thnh c?a cu?c h?i th?o.

*Ch? ? gi?i thi?u ph?n no trong tc ph?m c?a mnh?

-Sau m?i cu?c th?o lu?n, cc nh th? ??c th? b?ng ti?ng m? ?? c?a mnh. Cc bi th? ny ? c s?n b?n ti?ng Anh v ti?ng Nh?t pht cho khch m?i. ??ng th?i, h? c?ng c th? theo di qua vi?c d?ch tr?c ti?p. Ti ch? c th? ??c m?t s? bi th? c s?n b?n ti?ng Anh nh? Ng??i ?n b ng?i ?an, L?i bi ht, T? do, Nguy?n ??c

*?n t??ng c?a ch? v? m?t vi tc gi? c m?t trong h?i th?o?

-Ng??i ti mong g?p nh?t l Bei Dao v ? ??c ng kh nhi?u. ng g?n v?i hnh dung c?a ti: ?i?m t?nh, l?ch thi?p, ki?m l?i. ng ? dnh m?t t th?i gian k? v? cch m?ng v?n ha c?a Trung Qu?c, khi ng cn r?t tr? v m?i b?t ??u lm th?. M?t trong nh?ng bi th? c?a ng lc ?y ? khi?n b? ng s? hi, khuyn ng ph?i ??t ?i Ti ngh?, nh?ng k? ni?m ?au ??n ? ? in d?u su ??m trn ton b? th? ng sau ny.
Bei Dao ???c ??c bi?t qu tr?ng. Bu?i l? khai tr??ng bi th? S? hon h?o (Perfect) c?a ng ???c kh?c trn ? t?i c? s? ??i h?c Josai ? Chiba di?n ra trang tr?ng v c?m ??ng, d??i c?n m?a n?ng h?t. S? tr?ng th? ??i v?i nh th?, v?i th? nh? th? th?t hi?m c trong x h?i tiu th? tn nh?n ngy nay. ? l m?t ??c ?i?m k? l? c?a ng??i Nh?t. Trong m?t ??i s?ng cng nghi?p ha ? ??nh cao h? v?n gi? ???c v? ??p tm h?n c?a dn t?c mnh b?ng tnh yu v?i thin nhin, b?ng s? l?ch duy?t gi?a con ng??i v?i con ng??i, b?ng tnh yu v?i sn kh?u c? ?i?n, v?i th? Haiku

*Nh?t B?n ?ang vo ma l ??. Ch? c th?i gian ?i ng?m thin nhin Nh?t B?n khng? Ch? c ??n ???c ??a danh n?i ti?ng no trong cc tc ph?m v?n ch??ng Nh?t B?n khng?

-Th?i gian eo h?p, l?ch lm vi?c l?i dy ??c nn ti ch? c m?t ngy cho Kyoto thnh ph? m ti ao ??c nh?t khi ngh? ??n Nh?t B?n. Ti ch?n tu cao t?c Shincansen ?? c thm th?i gian nh?ng c?ng ch? c th? ??n ???c ??n Vng c?a Mishima v C? cung. Ti?c ng?n ng? v khng th? ??n ???c nh?ng ngi cha v cc khu ph? c? c?a Kawabata, v khng mua ???c chi?c bnh g?m Tamba, v khng ng?m ???c ma hoa anh ?o Mong sao r?i s? c d?p th?nh th?i h?n.

*Ch? c ngh?, Vi?t Nam c?ng c th? t? ch?c ???c nh?ng h?i th?o v?n ch??ng ki?u ny?

-M?t h?i th?o th? nh? v?y ? Vi?t Nam ?. C th? ch?, n?u chng ta c?ng c m?t th?c su s?c, m?t thi ?? nghim c?n, m?t l? l?i ?ng hong trong m?i th?. Ti xin nh?c l?i: N?u.

Image may contain: 1 person, standing, tree, outdoor and nature

Nh th? Nhi tr??c Kim Cc T?

Image may contain: 6 people, people smiling, people sitting

Quang c?nh h?i th?o

Image may contain: 2 people

V?i nh th? Bei Dao

Image may contain: 8 people, people sitting

Bu?i kh?c th? c?a Bei Dao trn ?

Image may contain: 4 people, people smiling, people standing, people sitting, tree, child and outdoor

Bn cc thi?u n? Nh?t xinh ??p

Comments are closed.