Gi? L?u Hi?u Ba: Ra m?t phim ”Ng??i thách th?c B?c Kinh” t?i Pháp

Tr?ng Thnh

Giá»— LÆ°u Hiểu Ba: Ra mắt phim ''NgÆ°á»i thách thức Bắc Kinh'' tại Pháp

Trang ba cu?n sch Liu Xiaobo lhomme qui a dfi Pkin c?a Pierre Haski. Hikari ditions

Ra m?t phim L?u Hi?u Ba, con ng??i thch th?c B?c Kinh nhn ngy gi? l?n th? hai gi?i Nobel Ha bnh. M?t t? ch?c phi chnh ph? Hn Qu?c cng b? b?n ?? h?n 300 ??a ?i?m hnh quy?t t?p th? t?i B?c Tri?u Tin. Trung Qu?c si?t ch?t ki?m sot ng??i ch?y tr?n ch? ?? Bnh Nh??ng. V? di?n Hi?n t?i trn b? v? ng??i t? n?n gy ng?c nhin t?i Lin hoan qu?c t? Avignon (Php). Phong tro ?i my bay l nh?c t? Th?y ?i?n lan sang Php gy lo ng?i cho cc hng hng khng. Trn ?y l ch? ?? chnh c?a t?p ch Th? Gi?i ? ?y tu?n ny.


Cch nay hai n?m, ngy 13/07/2017, nh tranh ??u v dn ch? cho Trung Qu?c L?u Hi?u Ba (Liu Xiaobo) qua ??i v b?nh ung th?, sau 9 n?m giam c?m. t ng??i dn t?i Trung Qu?c v trn th? gi?i bi?t L?u Hi?u Ba l ai, b?i chnh quy?n B?c Kinh mu?n tm m?i cch xa ?i cc h?i ?c v? ng, v? cu?c th?m st Thin An Mn (1989), c?ng nh? phong tro Hi?n ch??ng 08 (n?m 2008) ?i ch?m d?t ch? ?? ??c ??ng, m ng l ng??i kh?i x??ng. Chnh quy?n nhi?u n?i ? ph??ng Ty d??ng nh? c?ng d d?t khi nh?c ??n tn tu?i c?a nh tranh ??u, v khng mu?n c?ng th?ng v?i B?c Kinh.

Cu?i thng 5, ??u thng 6 v?a qua, t?i Php, ra m?t cu?n sch Liu Xiaobo lhomme qui a dfi Pkin / L?u Hi?u Ba ng??i thch th?c B?c Kinh c?a nh bo Pierre Haski, ch? t?ch t? ch?c Phng Vin Khng Bin Gi?i v m?t b? phim ti li?u cng tn, thu?t l?i cu?c ??i c?a nh tranh ??u d?ng c?m. Phim L?u Hi?u Ba con ng??i thch th?c B?c Kinh thu?t l?i hnh trnh bi trng c?a m?t trong nh?ng anh hng v? ??i nh?t c?a cu?c tranh ??u v dn ch? c?a th?i ??i chng ta ch?ng l?i m?t trong nh?ng ch? ?? ton tr? kh?ng khi?p nh?t (gi?i thi?u c?a knh truy?n hnh B? RTBF).

Gio s? v?n h?c L?u Hi?u Ba, ?ang ? M?, quy?t ??nh tr? v? n??c tham gia phong tro sinh vin ?i dn ch? t?i qu?ng tr??ng Thin An Mn. ng l ng??i c m?t ??n cng, trong ci ?m mng 3 r?ng sng mng 4 thng 6, ?ng vo lc cc ??n v? qun ??i Trung Qu?c x? sng vo sinh vin. L?u Hi?u Ba ? tm cch thuy?t ph?c binh lnh ng?ng b?n ?? m? ???ng thot cho sinh vin. B? b?t, b? giam h?n m?t n?m sau ?, ng quy?t ??nh ? l?i Trung Qu?c ?? ti?p t?c cu?c chi?n v l t??ng, trong lc nhi?u ng??i ch?n con ???ng l?u vong.

Nh v?n L?u Hi?u Ba trong cu?c tr? l?i bo Php n?m 2008.Capture d’cran Arte

B? phim Liu Xiaobo lhomme qui a dfi Pkin ???c cng chi?u trn knh truy?n hnh Php ??c Arte. ?y l l?n ??u tin cu?c ph?ng v?n b m?t v?i L?u Hi?u Ba, v?i nh bo Php Franois Cauwel, ch? t lu tr??c khi ng b? b?t, ???c cng b?. Cu?c ph?ng v?n ???c coi nh? b?n di chc m nh tranh ??u g?i ??n h?u th?. Chnh quy?n Trung Qu?c rt cu?c ? khng b?t ???c mi?ng L?u Hi?u Ba. Nh dn ch? – ch? c cy bt lm v? kh – ti?p t?c khi?n ch? ?? ton tr? b?t an.

Ng??i khng theo th?a ??c c?a loi heo

Tr? l?i RFI, nh bo Pierre Haski tm l??c m?t trong cc thng ?i?p chnh m L?u Hi?u Ba mu?n g?i ??n cng chng : ng ?y ? khng mu?n tham gia vo m?t th?a hi?p x h?i m ng ??ng Ti?u Bnh ?i h?i ? ng??i dn Trung Qu?c, sau v? th?m st Thin An Mn 1989. Th?a hi?p x h?i ny c th? ???c tm g?n trong kh?u hi?u : Hy lm giu ?i ! Cc v? ???c b?o ??m l c th? lm giu nh? mu?n, nh?ng ?? ??i l?i, ??ng tham gia vo chnh tr? ! ?y l m?t l?n ranh ??, li?u h?n ??ng c m v??t qua ! ng ? tm l??c ?i?u ny trong tc ph?m Tri?t l c?a loi heo (1). Loi heo mu?n g trong ??i ? ???c ?n no ! M?t khi ???c ?n no, ???c th?a mn r?i th chng khng cn ?i h?i g n?a ! Cn L?u Hi?u Ba, v? ph?n mnh, ng ?y ? khng ch?p nh?n ?nh ??i t? do tinh th?n l?y th? quy?n l?i ?y .

Trong m?t cu?c ph?ng v?n khc, tc gi? cu?n sch v b? phim ti li?u L?u Hi?u Ba, con ng??i thch th?c B?c Kinh chua xt nh?n xt : Trong kho?ng 20 n?m t?i ph??ng Ty, ng??i ta t?ng cho r?ng pht tri?n kinh t? t? thn s? t?t ??i v?i ti?n trnh dn ch? ha Trung Qu?c. R?t cu?c v?i T?p C?n Bnh, ng??i ta ? ng? ra r?ng ?y l m?t sai l?m kh?ng khi?p .

Th? h? h?u L?u Hi?u Ba

V? L?u Hi?u Ba, nh bo Php ni thm: Ci ch?t c?a ng ?nh d?u s? ch?m d?t, v? m?t bi?u t??ng, c?a m?t th? h? ? th?t b?i trong n? l?c dn ch? ha Trung Qu?c. Cu?c chi?n ny s? ti sinh v?i nh?ng th? h? m?i, v?i nh?ng hnh th?c khc .

Trong nh?ng tu?n g?n ?y, th? gi?i d??ng nh? b?ng t?nh tr??c phong tro tranh ??u d? d?i ch?ng d? lu?t d?n ?? c?a chnh quy?n ??c khu H?ng Kng, m ??ng sau l B?c Kinh. Phong tro bu?c B?c Kinh ph?i li b??c. T?i H?ng Kng, c kho?ng m?t tri?u ng??i t?ng s?ng d??i ch? ?? c?ng s?n Hoa l?c. Trong lc ?a s? t? ra th? ?, th?m ch ph?n ??i cu?c chi?n v dn ch?, ? c m?t s? nh? xu?ng ???ng st cnh v?i ng??i dn s? t?i.

Ngu?n: http://vi.rfi.fr/phap/20190713-gio-luu-hieu-ba-ra-mat-phim-nguoi-thach-thuc-bac-kinh-tai-phap

Comments are closed.