Đặng Tiến

Chiều chiều lại nhớ

Đặng Tiến Nhà nghiên cứu nghệ thuật Hát Bội Tây du, sang Paris vào mùa đông cuối năm 1985, trong mấy tháng để sưu…

Dương Tường Kẻ Chữ

Đặng Tiến   Nhà thơ Dương Tường vừa được Cộng hòa Pháp tưởng thưởng huân chương Nghệ Thuật và Văn Học, Officier des Arts…

Nhớ thương Phạm Công Thiện

Đặng Tiến Văn Việt đăng lại bài dưới đây của Đặng Tiến, để tưởng niệm Phạm Công Thiện nhân 10 ngày mất (8.3.2011 –…