Mai Sơn

Trống rỗng

Truyện Mai Sơn Đọc Trống rỗng của Mai Sơn Sự hiện diện của kẻ khác không bao giờ là một điều hiển nhiên. Tuy…