Nguyễn Ước

Đức Phật: Chớ bao giờ nói dối

Nguyễn Ước (Tặng các “đảng viên qui y”) Với nội dung nhất nguyên vô phân biệt, tư tưởng Phật giáo không xét nói dối…